Kè 11 Flashcards Preview

Chinese > Kè 11 > Flashcards

Flashcards in Kè 11 Deck (38):
0

winter

dōngtiān

1

Quite

Bǐjiào

2

Cold

Lěng

3

Weather

Tiānqì

4

how about

zěnmeyàng

5

Not too...

Bú tài...

6

Wind

Fēng

7

Rain

8

Degree (temperature)

9

Sunny day

qíngtiān

10

Autumn

Qiūtiān

11

Hot

12

Comfortable

Shūfu

13

Most

Zuì

14

Season

Jìjié

15

Almost

Chà bu duō

16

Below zero

Língxià

17

Often

Cháng or chángcháng

18

Fall

Xià

19

snow

Xuě

20

Like

xǐhuan

21

Summer

Xiàtiān

22

Swim

Yóuyǒng

23

Spring

Chūntiān

24

okay (sounds good)

kě yǐ or hǎo de

25

Boss

lǎodà(personal) or lǎobǎn (formal)

26

Rainy day

yǔtiān

27

Falling rain

xiàyǔ

28

Sometimes

yǒu shíhoù

29

Have time

yǒu shíjiān

30

Foreigner

waìguórén

31

look,appearance

yàngzi

32

Same

yīyàng

33

Coworker

Tóngshì

34

Outside

Waì

35

Inside

36

Listen / hear

Tīng

37

Heard

Tīngshuō