Kè 7 Flashcards Preview

Chinese > Kè 7 > Flashcards

Flashcards in Kè 7 Deck (33):
0

Míngtiān

Tomorrow

1

Shàngwǔ

Morning / forenoon

2

Class

3

Méiyǒu

Don't have

4

Xiàwǔ

Afternoon

5

Zìxíngchē

Bicycle

6

Ba

Particle word to suggest, request or order (like ma but suggesting an answer)

7

Shì

Thing

8

Kěshì

but

9

Méi wèntí

No problem

10

Yàoshi

Key (noun)

11

Chē

Vehicle

12

Xià

Under / down

13

Chēpéng

Bicycle shed

14

In / inside

15

Hòubian

Behind (at the back)

16

Jīntiān

Today

17

Wǎnshang

Evening

18

Shíjiān

Time

19

Diānyǐngyuàn

Cinema

20

Tīngshuō

Hear of

21

Yǒumíng

Famous

22

Dāngrán

Of course

23

Taì hǎo le

Great

24

Fang

Site (far away)

25

Noon

26

Hǎo ba

I'm good

27

Shì Ba

Maybe

28

Péng

Shelter

29

Tiān

Day

30

Zuǒtiān

yesterday

31

Shuō

Speak

32

Shén me shì?

Why do you ask?