Kè 8 Flashcards Preview

Chinese > Kè 8 > Flashcards

Flashcards in Kè 8 Deck (49):
0

Diànhuà

Telephone

1

Hàomǎ

Phone number

2

Dūoshao

How much / how many

3

Zhōumò

Weekend

4

Ya

Ah

5

Búguò

But

6

Zěn me

How

7

Zǒu

go / walk

8

And

9

Road, route

10

Gōnggòng qìchē

Bus

11

Dōu

all, both

12

Dào

Arrive

13

Ride

14

Kuài

Fast

15

Shíwǔ

15

16

Fēnzhōng

Minute

17

Xiàoyuán

School yard, campus

18

Dōngnán

Southeast

19

Hào

Number

20

Fángjiān

Room (in house)

21

Shi

Room

22

Shǒujī

Cell phone

23

Děng

To wait

24

Shanglóu

Go upstairs

25

Lóushang

The upstairs

26

Shǒu

hand

27

Diàn

Electricity

28

Huà

Words, talking

29

Duō

A lot

30

Shao

A little

31

Diǎn

Hour, point

32

Yī diǎn diǎn

A little

33

Zhōu

Week

34

End

35

Hǎo ya

Okay

36

Guò

Pass

37

Wǒmen zǒu ba

Let's go

38

Gōng

Public

39

Gòng

Share

40

wǒ kuài dào le

I will arrive soon

41

Zhōng

Clock

42

Fáng

House

43

Machine

44

Děng yíxiàr

Hold on a second..

45

Zǔo piě zhī

Left handed

46

Ne

Stronger than ma, for question

47

Yāo

Same as yī, for phone number

48

Dōu dào le

All arrived