Kè 6 Flashcards Preview

Chinese > Kè 6 > Flashcards

Flashcards in Kè 6 Deck (26):
0

Xiànzài

Now

1

How many

2

Diǎn

Hour / o'clock

3

Dàxué

University

4

Zǎoshang

Morning

5

Shàng kè

Go to class

6

Bùfen

Part

7

Dà bùfen

Big part

8

Wǔ shí

50

9

Fēn

Minute

10

Xuéxiào

School

11

Xià kè

Class is over

12

Bàn

Half

13

Tài...le

Too

14

Zǎo

early

15

Diànyǐng

Movie

16

Kāishǐ

begin / start

17

Chà

Short of

18

Lesson / a quarter

19

Yíhuìr

In a moment

20

Jiàn

See / meet

21

Meí yǒu

Don't have

22

Yíhuìr jiàn

See you soon

23

Jǐ diǎn

What time (how many hours)

24

Yī kè

One quarter

25

Shì ma?

Is it?