Kè 13 Flashcards Preview

Chinese > Kè 13 > Flashcards

Flashcards in Kè 13 Deck (42):
0

Oh, I see

Zhèyang àh

1

Family

Jiātíng

2

Everyone

Meí gè rén

3

Self study

Zìxué

4

Pick up, fetch

5

Package

Bāoguǒ or kuàidì.

6

Send, distribute

7

Different

Bùtóng

8

We (includes people around you and talking to)

Zánmen

9

Together (for people doing things together)

Yìqǐ

10

turn off (electronics)

Guānjī

11

Door

Mén

12

Plan (verb)

Dǎsuan

13

Heart

Xīn

14

So-so

Yībān or haí kěyǐ

15

Power button

Kaīguān

16

have you ever, or make a verb past tense

Guò

17

Turn on

Kaījī

18

will, want

Yaò

19

Happy

Kaīxīn

20

Care

Guānxīn

21

Someday (but not really..)

Gǎitiān

22

Bag

Bāo

23

Wrap

Gǔo

24

Post

Yóu

25

Office

26

Post office

Yóujú

27

First

Xiān

28

Then

Ránhòu

29

Close

Guān

30

Shut the door

Guān mén

31

Sunday

Xīngqītiān

32

Shopping

Gòu wù

33

Center

Zhōngxīn

34

Shopping center

Gòu wù Zhōngxīn

35

Expensive

Guì

36

Quality

Zhìliàng

37

Good, not bad

Búcuò

38

Just

Zhèng

39

Clothes

Yīfu

40

Open

Kaī

41

Open the door

Kaī mén