kefalaio 28-skp (meros 4) Flashcards Preview

nevrologia > kefalaio 28-skp (meros 4) > Flashcards

Flashcards in kefalaio 28-skp (meros 4) Deck (32)
Loading flashcards...
31

therapeia okseias fasis nmo(optiki nevromielitida)

e/f steroeidi,plasmaferesi,retiximab(b lemfokitara)cytarostatika

32

xronia fasi nmo

azathioprine,mycofenolate,retuximab