L.3 Traditionnel Flashcards Preview

Fall 13 > L.3 Traditionnel > Flashcards

Flashcards in L.3 Traditionnel Deck (27):
0

請...聽電話

请...听电话
qǐng...tīng-diànhuà

1

剛剛

刚刚
gānggāng
just now

2

廁所

厕所
cèsuǒ
bathroom

3

來電話

来电话
lái diànhuà
incoming call

4

擔心

担心
dān-xīn
to worry

5

餐廳

餐厅
cāntīng

6

乾淨

干净
gānjìng

7

把肚子吃壞了

把肚子吃坏了
bǎ dùzi chī-huài le

8


xiè
to have diarrhea

9

醫院

医院
yī-yuàn
hospital

10

發燒

发烧
fā-shāo
to have a fever

11

好幾

好几
hǎo-jǐ
quite a few

12

減肥

减肥
jiǎn-féi
to lose weight

13

找藉口

找借口
zhǎo-jièkǒu
to look for excuses

14

藉口

借口
joèkǒu
an excuse

15

實在

实在
shízài
trully,really

16a page
measure word for pages

17

關心

关心
guānxīn
concerned

18

小時

小时
xiǎoshí
an hour

19

鐘頭

钟头
zhōngtóu
an hour

20

工資

工资
gōngzī
wages

21

功課

功课
gōngkè
schoolwork

22

忙不過來

忙不过来
máng bú-guòlái
too busy

23

幹嘛

干嘛
gànmá
why on earth

24


xiàng
to seem

25

願意

愿意
yuànyì
to be willing to

26

反對

反对
fǎnduì
to oppose