Lesson 6 Flashcards Preview

Fall 13 > Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 Deck (33):
0

To live together

同居
tóngjū

1

dangerous
a danger

危险
wēixiǎn

2

as similar


xiàng

3

probably
possibility
possible

可能
kěnéng

4

usually

平常
píngcháng

5

late at night

深夜
shēnyè

6

vicinity

附近
fùjìn

7

factory

工厂
gōngchǎng

8

if,supposing that

如果
rúguǒ

9

ever since...

自从...以后
zìcóng...yǐhòu

10

to hope

希望
xīwàng

11

measure word for segment(of time,paragraph,space)


duàn

12

to make friends

交朋友
jiāo-péngyǒu

13

the whole day

整天
zhěngtiān

14

if it is not A it is B

不是...就是
búshì...jiùshì

15

to dance

跳舞
tiàowǔ

16

many

许多
xǔduō

17

to lead someone


dài

18

I don't think that is the case

不以为然
bùyǐwéirán

19

only,just


cái

20

senior in highschool

高三
gāosān

21

skills

技能
jìnéng

22

to maintain

维持
wéichí

23

life

生活
shēnghuó

24

tense

紧张
jǐnzhāng

25

concept

观念
guānniàn

26

out of date

落伍
luòwǔ

27

as long as...

只要...就
zhǐyào...jiù

28

to love each other

相爱
xiāng'ài

29

together

一起
yìqǐ

30

to get married

结婚
jiéhūn

31

opinion

意见
yìjiàn

32

to keep company with


hùn