L.6 Traditionnel Flashcards Preview

Fall 13 > L.6 Traditionnel > Flashcards

Flashcards in L.6 Traditionnel Deck (10):
0

危險

危险
wēixiǎn
dangerous

1

工廠

工厂
gōngchǎng
factory

2

自從...以後

自从...以后
zìcóng...yǐhòu
ever since

3

許多

许多
xǔduō
many

4

不以為然

不以为然
bù yǐ wéi rán
to object

5

維持

维持
wéichí
to maintain

6

緊張

紧张
jǐnzhāng
tense

7

觀念

观念
guānniàn
concept

8

結婚

结婚
jiéhūn
to get married

9

意見

意见
yìjiàn
opinion