Lesson 1 Flashcards Preview

Fall 13 > Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Deck (42):
0

This point

这一点
zhèyìdiǎn

1

Solely, just

光是
guāngshì

2

To spend money

花钱
huāqián

3

To reply to a letter

回信
huí-xìn

4

To mail


5

a check

支票
zhīpiào

6

to respectfully offer
(good wishes from someone of lower status to someone of higher status)

敬祝
jìngzhù

7

healthy
health

健康
jiànkāng

8

daughter

女儿
nǔ'ér

9

Xiao Fen

小芬
XiǎoFēn

10

convention used after the signature of a letter

敬上
jìngshàng

11

school starts

开学
kāixué

12

semester

学期
xuéqī

13

choose courses
the courses you are taking

选课
xuǎnkè

14

measure word for courses


mén

15

economics

经济
jīngjì

16

physics

物理
wùlǐ

17

chemistry

化学
huàxué

22

maybe

或许
huòxǔ

23

to discover

发现
fāxiàn

24

have interest in

有。。。兴趣
yǒu xìngqù

25

from childhood

从小
cóngxiǎo

26

science

科学
kēxué

27

to enter


jìn

28

college

大学
dàxué

29

literature

文学
wénxué

30

quite
rather

相当
xiāngdāng

31

heavy


zhòng

32

especially

尤其
yóuqí

33

professor

教授
jiàoshòu

34

strict
rigorous


yán

35

to experiment

实验
shíyàn

36

often

经常
jīngcháng

37

to report
a report

报告
bàogào

38

time (span)

时间
shíjiān

39

double room

双人房
shuāngrénfáng

40

roommate

同屋(儿)
tóngwū (r)

41

grade
year(of school)

年级
niánjí

42

to decide
decision

决定
juédìng

43

specialty
major
expertise

专业
zhuānyè

44

different

不同
bùtóng

59

history

历史
lìshǐ