Lesson 8 Part 1 Flashcards Preview

Fall 13 > Lesson 8 Part 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Part 1 Deck (28):
0

Love

爱情
àiqíng

1

to be greatly startled at

大吃一惊
dàchī'yì-jīng

2

a type,kind


lèi

3

opinion

看法
kànfǎ

4

Unexpectedly


jìng

5

casual

随便
suíbiàn

6

to agree

同意
tóngyì

7

to kill people

杀人
shārén

8

from my point of view

在我看来
zàiwǒkànlái

9

tke mother's body

母体
mǔtǐ

10

fetus

胎儿
tāi'ér

11

physival life

生命
shēngmìng

12

any

任何
rènhé

13

to continue to live

活下去
huó-xiàqù

14

rights

权利
quánlì

15

even

就是
jiùshì

16

(to be)an exception
an exception

例外
lìwài

17

in other words

换一句话说
huàn yí-jù huà shuō

18

measure word for speech,sentence


19

casually

随意
suíyì

20

to kill

杀害
shāhài

21

to express(opinion,emotions,thanks...)

表示
biǎoshì

22

to understand

理解
lǐjiě

23

to warn,remind

提醒
tíxǐng

24

adj:hardworking

努力
nǔlì

25

to establish

建立
jiànlì

26

happy,fortunate

幸福
xìngfú

27

household

家庭
jiātíng