Lesson 10 Part 1 Flashcards Preview

Fall 13 > Lesson 10 Part 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Part 1 Deck (27):
0

To discuss

讨论
tǎolùn

1

to refer to the first person in the conversation


jiǎ

2

author

作者
zuòzhě

3

shallow


qiǎn

4

a prejudice

成见
chéngjiàn

5

both...and...

既...又
jì...yòu

6

to express

代表
dàibiǎo

7

manifestation,expression

表现
biǎoxiàn

8

bias,prejudice

偏见
piānjiàn

9

naive,childish,puerile

幼稚
yòuzhì

10

everywhere

处处
chùchù

11

to respect

尊重
zūnzhòng

12

female

女性
nǚxìng

13

male chauvinism

大男人主义
dà nánrén zhǔyì

14

-ism

主义
zhǔyì

15

pornography,pornographic

色情
sèqíng

16

violence

暴力
bàolì

17

to attract...interest

引起...的兴趣
yǐnqǐ...de xìngqù

18

silly,senseless

无聊
wúliáo

19

way of doing

做法
zuòfǎ

20

to promote (sales)

推销
tuīxiāo

21

products

产品
chǎnpǐn

22

need not

用不着
yòngbù-zháo

23

television

电视
diànshì

24

advertisement

广告
guǎnggào

25

method

办法
bànfǎ

26

teaching materials

教材
jiàocái