Lesson 8 Part 2 Flashcards Preview

Fall 13 > Lesson 8 Part 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Part 2 Deck (29):
0

Responsibility

责任
zérèn

1

concept,idea

观念
guānniàn

2

prep:in(formal)

在...中
zài...zhōng

3

to look for excitement

找刺激
zhǎo-cìjī

4

excitement

刺激
cìjī

5

to make love

作爱
zuòài

6

to consider oneself as

自认
zìrèn

7

adj:conservative

保守
bǎoshǒu

8

to be worthwhile

值得
zhíde

9

to consult

参考
cānkǎo

10

part,aspect

地方

11

to urge


quàn

12

prep: concerning,about

关于
guānyú

13

tohave an opinion

有意见
yǒu yìjiàn

14

Paul

保罗
Bǎoluó

15

learning

学识
xuéshì

16

moral character

人品
rénpǐn

17

it is inevitable that

免不了
miǎnbù-liǎo

18

in the future

将来
jiānglái

19

color of skin

肤色
fūsè

20

language

语言
yǔyán

21

conj:and


22

culture

文化
wénhuà

23

background

背景
bèijǐng

24

difference(formal)

差异
chāyì

25

society

社会
shèhuì

26

to be discriminated against

受到歧视
shòudào qíshì

27

to discriminate
discrimination

歧视
qíshì

28

to think over

考虑
kǎolù