Lesson 10 Part 2 Flashcards Preview

Fall 13 > Lesson 10 Part 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Part 2 Deck (23):
0

To refer to the second person in the dialogue


1

hypocrite

伪君子
wěijūnzǐ

2

to open

打开
dǎkāi

3

newspaper

报纸
bàozhǐ

4

exactely,precisely


zhèng

5

to tie together

结合
jiéhé

6

extreme

极端
jíduān

7

story

故事
gùshì

8

as for...

至于
zhìyú

9

to explain,explanation

说明
shuōmíng

10

modern

现代
xiàndài

11

medical science

医学
yīxué

12

safe,safety

安全
ānquán

13

not necessarily

不见得
bújiàndé

14

ability

能力
nénglì

15

restriction,to restrict

限制
xiànzhì

16

superficial

肤浅
fūqiǎn

17

flaw,defect

毛病
māobìng

18

textbooks

课本
kèběn

19

philosophy

哲学
zhéxué

20

an answer

答案
dáàn

21

new words

生字
shēngzì

22

sentence patterns

句型
jùxíng