N3_kanji_Tuan 2-Day 2 Flashcards Preview

漢字 総まとめ N3 > N3_kanji_Tuan 2-Day 2 > Flashcards

Flashcards in N3_kanji_Tuan 2-Day 2 Deck (18):
1

禁煙

きんえん
Cấm hút thuốc
CẤM YÊN

2

けむり
Khói
YÊN

3

本当

ほんとう
Sự thật,thực tế
BẢN ĐANG, ĐƯƠNG

4

当~

とう~
~này
ĐANG, ĐƯƠNG

5

当たる

あたる
Trúng,đúng,thắng
ĐANG, ĐƯƠNG

6

全部

ぜんぶ
Toàn bộ,tất cả
TÒAN BỘ

7

全席

ぜんせき
Toàn bộ chỗ ngồi
TÒAN TỊCH

8

安全

あんぜん
An toàn
AN, YÊN TÒAN

9

きゃく
Khách hàng
KHÁCH

10

お客様

おきゃくさま
Khách hàng
KHÁCH DẠNG

11

様子

ようす
Tình trạng,trạng thái,vẻ bề ngoài
DẠNG TỬ, TÝ

12

理解

りかい
Hiểu rõ,hiểu biết,nhận thức sâu sắc
LÝ GIẢI

13

解答

かいとう
Trả lời,giải ra
GIẢI ĐÁP

14

解説

かいせつ
Giải thích
GIẢI THUYẾT

15

協力

きょうりょく
Hợp tác,cộng tác
HIỆP LỰC

16

願う

ねがう
Mong muốn,ước muốn,yêu cầu,đề nghị
NGUYỆN

17

宝くじ

たからくじ
Vé số
BẢO

18

お願い

おねがい
Thỉnh cầu,yêu cầu
NGUYỆN