N3_kanji_Tuan 2-Day 4 Flashcards Preview

漢字 総まとめ N3 > N3_kanji_Tuan 2-Day 4 > Flashcards

Flashcards in N3_kanji_Tuan 2-Day 4 Deck (15):
1

市役所

しやくしょ
Uỷ bản nhân dân thành phố
THỊ DỊCH SỞ

2

役に立つ

やくにたつ
Có tác dụng,hữu ích
DỊCH LẬP

3

役員

やくいん
Uỷ viên ban chấp hành,uỷ viên ban quản trị
DỊCH VIÊN

4

郵便

ゆうびん
Dịch vụ bưu điện
BƯU TIỆN

5

郵便局

ゆうびんきょく
Bưu điện
BƯU TIỆN CỤC

6

薬局

やっきょく
Tiệm thuốc
DƯỢC CỤC

7

交番

こうばん
Đồn cảnh sát
GIAO PHIÊN

8

交通

こうつう
Giao thông
GIAO THÔNG

9

交換

こうかん
Trao đổi,đánh đổi,đổi chác
GIAO HÓAN

10

差出人

さしだしにん
Người gởi
SAI XUẤT NHÂN

11

交差点

こうさてん
Ngã tư,chỗ giao nhau giữa 2 con đường
GIAO SAI ĐiỂM

12

点数

てんすう
Điểm số
ĐiỂM SỐ

13

歩道橋

ほどうきょう
Cầu vượt
BỘ ĐẠO KIỀU

14

はし
Cầu
KIỀU

15

公園

こうえん
Công viên
CÔNG VIÊN