Nervesystemet Flashcards Preview

Modul 2 > Nervesystemet > Flashcards

Flashcards in Nervesystemet Deck (31)
Loading flashcards...
1

Hva er de 2 største fordelene med nerveledning i myeliniserte aksoner?
Myeliniserte aksoner er bedre beskyttet mot farlige stoffer i ekstracellulærvæsken.
Myeliniserte aksoner er bedre beskyttet mot fysiske belastninger som trykk og støt.
Myeliniserte aksoner har raskere ledning av aksjonspotensialet langs aksonet.
Aksjonspotensialet varer kortere og blir dermed raskere i myeliniserte aksoner.
Myeliniserte aksoner har redusert energiforbruk knyttet til ledning av aksjonspotensialet langs aksonet.

Myeliniserte aksoner har raskere ledning av aksjonspotensialet langs aksonet.
Myeliniserte aksoner har redusert energiforbruk knyttet til ledning av aksjonspotensialet langs aksonet.

2

Hvilke(n) transmitter(e) frisetter de sympatiske preganglionære nevronene? (Svar på alle alternativene.)
Acetylkolin
Adrenalin
Dopamin
GABA
Glysin
Histamin
Nitrogenoksid (NO)
Noradrenalin
Serotonin

Acetylkolin = Riktig
Adrenalin = Galt
Dopamin = Galt
GABA = Galt
Glysin = Galt
Histamin = Galt
Nitrogenoksid (NO) = Galt
Noradrenalin = Galt
Serotonin = Galt

3

Hvilken transmitter frisettes fra de motoriske forhornscellene?
Acetylkolin
Adrenalin
Dopamin
GABA
Glysin
Histamin
Nitrogenoksid (NO)
Noradrenalin
Serotonin

Acetylkolin

4

Hvor synapser de motoriske forhorncellene?
Spinalganglier
Direkte på muskulatur
I ganglier i grensestrengen
I prevertebrale ganglier
I ganglier i nær tilknytning til målorganene
Svar:
Direkte på muskulatur

Spinalganglier = Galt
Direkte på muskulatur = Galt
I ganglier i grensestrengen = Riktig
I prevertebrale ganglier = Riktig
I ganglier i nær tilknytning til målorganene = Galt

5

Etanol kan påvirke flere typer ionekanaler, men på ligand-styrte GABA-kanaler er det et eget bindingssete for etanol. Hvilken type ioner er GABA-kanaler selektive for, og hvordan påvirker dette membranpotensialet i nervecellene?
GABA-kanalene er selektive for K+, og ved hvilemembranpotensialet vil åpning av kanalen føre til at K+ strømmer ut av cellen, og membranpotensialet hyperpolariseres.
GABA-kanalene er selektive for Na+, og ved hvilemembranpotensialet vil åpning føre til at Na+ strømmer inn i cellen og depolariserer membranpotensialet.
GABA-kanalene er selektive for Cl-, og ved hvilemembranpotensialet vil åpning føre til at Cl- strømmer inn og hyperpolariserer membranpotensialet.

GABA-kanalene er selektive for Cl-, og ved hvilemembranpotensialet vil åpning føre til at Cl- strømmer inn og hyperpolariserer membranpotensialet.

6

Etanol kan ikke åpne GABA-reseptorkanalen, men når etanol er bundet til reseptoren vil kanalen holdes åpen lengre når den blir aktivert av GABA. Hvordan påvirker dette nervecellene?
GABA-kanalene er Na+ kanaler. Når disse holdes åpne lenger, vil det føre til en stor og langvarig depolarisering og dermed økt varighet av aksjonspotensialet. Dermed blir det lavere frekvens av aksjonspotensialer, og ting går saktere.
GABA-kanalene er selektive for Cl-. Når de holdes åpne lenger, vil mer Cl- strømme ut av cellene, og depolariseringen fører til lavere frekvens av aksjonspotensialer.
GABA-kanalene er selektive for Cl-. Fordi likevektspotensialet for Cl- ligger i nærheten av hvilemembranpotensialet, og langt under terskelen for å fyre et aksjonspotensial, vil åpning av Cl- kanalene hindre cellene i å nå terskelen.
GABA-kanalene er selektive for K+. Når kanalene holdes åpne lenger, vil K+ strømme ut av cellen og gi hyperpolarisering og ting går saktere.

GABA-kanalene er selektive for Cl-. Fordi likevektspotensialet for Cl- ligger i nærheten av hvilemembranpotensialet, og langt under terskelen for å fyre et aksjonspotensial, vil åpning av Cl- kanalene hindre cellene i å nå terskelen.

7

Hvordan blir den lille energien fra ett eller noen få foton omgjort til elektriske signaler som sendes til hjernen? (svar på alle alternativene)
Det lysfølsomme proteinet rhodopsin forandrer form
og åpner Na+-kanaler [nedtrekkmeny]
Lyset får retinal til å endre form og dermed kan rhodopsinet aktivere G-proteinet transducin [nedtrekkmeny]
Når ett rhodopsin aktiveres, utløses en
kaskadeprosess via G-protein og enzymet fosfodiesterase som
fører til at mange Na+-kanaler lukkes [nedtrekkmeny]
Lyset fører til at sansecellene depolariseres [nedtrekkmeny]
Lys fører til at cGMP brytes ned og cGMP-aktiverte
Na+-kanaler lukkes og sansecellen hyperpolariseres [nedtrekkmeny]

Det lysfølsomme proteinet rhodopsin forandrer form
og åpner Na+-kanaler = Feil
Lyset får retinal til å endre form og dermed kan rhodopsinet aktivere G-proteinet transducin = Riktig
Når ett rhodopsin aktiveres, utløses en
kaskadeprosess via G-protein og enzymet fosfodiesterase som fører til at mange Na+-kanaler lukkes = Riktig
Lyset fører til at sansecellene depolariseres = Feil
Lys fører til at cGMP brytes ned og cGMP-aktiverte
Na+-kanaler lukkes og sansecellen hyperpolariseres = Riktig

8

Størrelsen på reseptive felt er avgjørende for hvor små detaljer vi kan detektere. Hva avgjør størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt?
Størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt bestemmes utelukkende av tettheten av sansecellene Ganglionceller med store dendritter (M-celler) vil være mest sensitive og dermed ha mindre reseptive felt enn P-celler som har små dendritter
Nettverkskoblingen er avgjørende for størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt, fordi mange staver kan sende informasjon til samme ganglioncelle
Ganglioncellene som reagerer på farger, har store reseptive felt fordi de må få informasjon fra både blå, grønne og røde tapper for å skjelne alle mulige farger

Nettverkskoblingen er avgjørende for størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt, fordi mange staver kan sende informasjon til samme ganglioncelle

9

Hvordan påvirkes hvilemembranpotensialet av ulike ionekonsentrasjoner?
Økt konsentrasjon av kaliumioner i ekstracellulærvæsken depolariserer membranpotensialet (det blir mindre negativt potensial inni cellen) [nedtrekkmeny] Økt konsentrasjon av kaliumioner i cytoplasma hyperpolariserer membranpotensialet (det blir mer negativt potensial inne i cellen) [nedtrekkmeny] Om man øker konsentrasjon av kaliumioner i blodet, for eksempel ved å
gi KCl intravenøst, vil de fleste celler depolariseres [nedtrekkmeny]
Om man øker konsentrasjon av natriumioner i blodet, for eksempel ved å gi
NaCl intravenøst, vil de fleste celler hyperpolariseres [nedtrekkmeny]

Økt konsentrasjon av kaliumioner i ekstracellulærvæsken depolariserer membranpotensialet (det blir mindre negativt potensial inni cellen) = Riktig Økt konsentrasjon av kaliumioner i cytoplasma hyperpolariserer membranpotensialet (det blir mer negativt potensial inne i cellen) = Riktig Om man øker konsentrasjon av kaliumioner i blodet, for eksempel ved å
gi KCl intravenøst, vil de fleste celler depolariseres = Riktig
Om man øker konsentrasjon av natriumioner i blodet, for eksempel ved å gi NaCl intravenøst, vil de fleste celler hyperpolariseres = Feil

10

Hvilket utsagn om ionekanaler er korrekt?
Det er bare i spenningsstyrte ionekanaler at strømmen av ioner gjennom kanalene kan drives av forskjell i elektrisk spenning Strømmen av en type ioner, X, gjennom en ligandstyrt ionekanal kan drives utelukkende av forskjell i konsentrasjonen av ionet X mellom cellens innside og utside
Hvis membranpotensialet = 0 mV, kan strømmen av en type ioner, X, gjennom en ionekanal drives av forskjeller i konsentrasjoner
av andre ioner mellom cellens innside og utside
Hvis membranpotensialet = 0 mV, kan strømmen av en type ioner, X, gjennom en ionekanal drives av forskjell i konsentrasjonen av ionet X mellom cellens innside og utside

Hvis membranpotensialet = 0 mV, kan strømmen av en type ioner, X, gjennom en ionekanal drives av forskjell i konsentrasjonen av ionet X mellom cellens innside og utside

11

Hvilke utsagn om inhibitoriske synapser er korrekte? (svar på alle alternativene)
Når GABA bindes til GABA-reseptorer i den postsynaptiske
membranen, er effekten som regel inhibitorisk fordi bindingen
åpner Cl--kanaler
Alle inhibitoriske postsynaptiske potensialer er hyperpolariserende
En nevrotransmitter som åpner K+-kanaler når den binder til sin reseptor kan ikke være inhibitorisk fordi det er snakk om en strøm av kationer
Inhibisjon er enhver påvirkning som minsker sannsynligheten for at membranpotensialet når terskelen for å utløse et aksjonspotensial Dersom et presynaptisk nevron stimuleres, og det ikke skjer noen endring i membranpotensialet til et postsynaptisk nevron, har det postsynaptiske nevronet per definisjon ikke blitt inhibert

Når GABA bindes til GABA-reseptorer i den postsynaptiske
membranen, er effekten som regel inhibitorisk fordi bindingen
åpner Cl--kanaler = Riktig
Alle inhibitoriske postsynaptiske potensialer er hyperpolariserende = Feil En nevrotransmitter som åpner K+-kanaler når den binder til sin
reseptor kan ikke være inhibitorisk fordi det er snakk om en
strøm av kationer = Feil
Inhibisjon er enhver påvirkning som minsker sannsynligheten for at membranpotensialet når terskelen for å utløse et aksjonspotensial = Riktig Dersom et presynaptisk nevron stimuleres, og det ikke skjer
noen endring i membranpotensialet til et postsynaptisk nevron, har det postsynaptiske nevronet per definisjon ikke blitt inhibert = Feil

12

Hvilke funksjonelle egenskaper ville du forvente å se i en sentral rytmegenerator for lokomosjon hos et virveldyr med ekstremiteter? (svar på alle alternativene)
Rytmegeneratoren ligger i ryggmargen
Rytmisk aktivitet vil kunne genereres selv om ryggmargen
blir avskåret fra nedadstigende og sensoriske synaptiske forbindelser Aktivitet i fleksor- og ekstensormotonevroner på samme side alternerer,
mens fleksormotonevroner på motsatte sider kan enten alternere eller
koaktiveres avhengig av dyrearten og gangarten
Lokomosjonsfrekvensen bestemmes av kretser i lillehjernen
Endringer i lokomosjonsfrekvensen innebærer at både tråfasen og
svingfasen i ekstremitetene forkortes eller forlenges likt Rytmegeneratoren består av et nettverk av eksitatoriske og inhibitoriske
internevroner

Rytmegeneratoren ligger i ryggmargen = Riktig
Rytmisk aktivitet vil kunne genereres selv om ryggmargen
blir avskåret fra nedadstigende og sensoriske synaptiske forbindelser = Riktig
Aktivitet i fleksor- og ekstensormotonevroner på samme side alternerer, mens fleksormotonevroner på motsatte sider kan enten alternere eller koaktiveres avhengig av dyrearten og gangarten = Riktig
Rytmegeneratoren består av et nettverk av eksitatoriske og inhibitoriske internevroner = Riktig

13

Tar man på en glovarm gjenstand, kjennes ofte først en stikkende forbigående smerte som er lett å lokalisere, deretter en dump smerte som varer lengre og er vanskeligere å lokalisere presist.
Hvilke utsagn gir den riktigste beskrivelsen av perifere nociseptive nevroner til huden og egenskaper ved dem som forklarer de to smerteopplevelsene? (svar på alle alternativene)
Nociseptive nevroner har frie nerveender med reseptorer for mange ulike stoffer
Nociseptive nevroner har et akson som deler seg til en gren som løper perifert til huden og en annen gren som løper sentralt til ryggmargens bakhorn
Den tidlige smerten skyldes aktivering av A∂-fibre som leder
nerveimpulsene relativt hurtig (~25 m/s) på grunn av at de er myelinisert Umyeliniserte C-fibre har relativt lav ledningshastighet (~1 m/s) fordi de har så stort tverrsnitt
Den tidlige smerteopplevelsen blir rask og presis fordi smerteimpulsene
ledes direkte til områder i hjernen som har med emosjoner å gjøre
(f.eks. amygdala)
Den sene, dumpe, mer ubehagelige smerteopplevelsen skyldes ledning
langs flere polysynaptiske oppstigende baner til mer medialt beliggende
områder i hjernen som har mer med emosjoner å gjøre

Nociseptive nevroner har frie nerveender med reseptorer for mange ulike stoffer = Riktig
Nociseptive nevroner har et akson som deler seg til en gren som løper perifert til huden og en annen gren som løper sentralt til ryggmargens bakhorn = Riktig
Den tidlige smerten skyldes aktivering av A∂-fibre som leder nerveimpulsene relativt hurtig (~25 m/s) på grunn av at de er myelinisert = Umyeliniserte C-fibre har relativt lav ledningshastighet (~1 m/s) fordi de har så stort tverrsnitt = Feil
Den tidlige smerteopplevelsen blir rask og presis fordi smerteimpulsene ledes direkte til områder i hjernen som har med emosjoner å gjøre
(f.eks. amygdala) = Feil
Den sene, dumpe, mer ubehagelige smerteopplevelsen skyldes ledning langs flere polysynaptiske oppstigende baner til mer medialt beliggende områder i hjernen som har mer med emosjoner å gjøre = Riktig

14

Hva karakteriserer en isometrisk, isotonisk og eksentrisk kontraksjon? (velg fra nedtrekksmenyen)

Muskelen kontraherer og utvikler kraft, men forkortes ikke
Den aktiverte muskelen strekkes fordi den jobber mot en kraft som er større enn den muskelen selv produserer
Den aktiverte muskelen forkortes mens den utsettes for en konstant belastning

Muskelen kontraherer og utvikler kraft, men forkortes ikke = isometrisk
Den aktiverte muskelen strekkes fordi den jobber mot en kraft som er større enn den muskelen selv produserer = eksentrisk
Den aktiverte muskelen forkortes mens den utsettes for en konstant belastning = isotonisk

15

Hvilken type kontraksjon dominerer ved følgende «hverdagshendelser»? (svar på alle alternativene)
Når man løfter en kopp fra bordet opp til munnen
Når man har lagt på tyngre vekter enn det du klarer å løfte i benkpress og stangen med vektene siger ned mot brystkassa
Når man holder en melkekartong stille over et glass før man skjenker i melken

Når man løfter en kopp fra bordet opp til munnen = isotonisk
Når man har lagt på tyngre vekter enn det du klarer å løfte i benkpress og stangen med vektene siger ned mot brystkassa = eksentrisk
Når man holder en melkekartong stille over et glass før man skjenker i melken = isometrisk

16

Hva er sammenhengen mellom nerveimpulsfrekvens og kraften muskelen utvikler under isometriske betingelser? (svar på alle alternativene)

Ved lav impulsefrekvens utløses enkeltkontraksjoner (twitch)
Kraften muskelen utvikler vil fortsette å øke så lenge nervens
impulsfrekvens øker, dermed er det den maksimale impulsfrekvensen
Ved høy impulsfrekvens er det ikke nok tid til å transportere Ca2+ tilbake til sarcoplasmatisk retikulum mellom hver impuls
Ved økende impulsfrekvens summeres enkeltkontraksjonene inntil full tetanisk kontraksjon
Økt impulsfrekvens gir økt intracellulærkalsiumkonsentrasjon,økt antall blottlagte bindingsteder for myosintverrhodene på aktinfilamentene og derved antall tverrbroer som deltar i kontraksjonen. Dermed øker kraften.

Ved lav impulsefrekvens utløses enkeltkontraksjoner (twitch) = Riktig
Kraften muskelen utvikler vil fortsette å øke så lenge nervens
impulsfrekvens øker, dermed er det den maksimale impulsfrekvensen = Feil
Ved høy impulsfrekvens er det ikke nok tid til å transportere
Ca2+ tilbake til sarcoplasmatisk retikulum mellom hver impuls = Riktig
Ved økende impulsfrekvens summeres enkeltkontraksjonene inntil full tetanisk kontraksjon = Riktig
Økt impulsfrekvens gir økt intracellulærkalsiumkonsentrasjon, økt antall blottlagte bindingsteder for myosintverrhodene på aktinfilamentene og derved antall tverrbroer som deltar i kontraksjonen. Dermed øker kraften. = Riktig

17

ATP er nødvendig for flere av de prosessene som skjer i en skjelettmuskelfiber. Hvilken av de følgende prosessene involverer ATP?

Ledning av aksjonspotensialet langs muskelfiberen
Binding av acetylkolin til postsynaptiske reseptorer
Bryting av bindingen mellom myosinhodene og aktin
Frigjøring av Ca2+ fra sarkoplasmatisk retikulum

Bryting av bindingen mellom myosinhodene og aktin

18

Hvilke utsagn om muskelkraft er riktige?
Ved kraftig kontraksjon vil flere ATP binde seg til hvert myosinhode, noe som gir mer energi og mer kraft
Jo flere motoriske enheter som rekrutteres (aktiveres), desto sterkere blir muskelens kontraksjonskraft
Hvis muskelen og dermed sarkomerene er strukket helt ut før bevegelsen starter, vil kontraksjonskraften bli størst
Ved maksimal kontraksjon vil både oksidative og glykolytiske fibre aktiveres

Ved kraftig kontraksjon vil flere ATP binde seg til hvert myosinhode, noe som gir mer energi og mer kraft = Feil
Jo flere motoriske enheter som rekrutteres (aktiveres), desto sterkere blir muskelens kontraksjonskraft = Riktig
Hvis muskelen og dermed sarkomerene er strukket helt ut før bevegelsen starter, vil kontraksjonskraften bli størst = Feil
Ved maksimal kontraksjon vil både oksidative og glykolytiske fibre aktiveres = Riktig

19

Kurven nedenfor viser sammenhengen mellom hastigheten som en aktivert muskelfiber forkorter seg med, og belastningen den utsettes for. Hvilket utsagn er riktig?

Når forkortningshastigheten øker, øker kraften som muskelen produserer
Jo høyere forkortningshastighet, jo færre tverrbroer mellom aktin og myosinfilamenter er i en maksimal kraftgivende tilstand, og kraften avtar
Ved økende belastning blir forkortningshastigheten mindre på grunn av mangel på ATP

Jo høyere forkortningshastighet, jo færre tverrbroer mellom aktin og myosinfilamenter er i en maksimal kraftgivende tilstand, og kraften avtar

20

Hvilke strukturer er særlig knyttet til ulike muskelfibertyper? (svar på alle alternativene)
Type 2-fibre er omgitt av flere kapillærer og har bedre blodgjennomstrømning enn type 1
Type 1-fibre er rikere på mitokondrier og oksydative (aerobe) enzymsystemer enn type 2-fibre
Type 2x/2b-fibre har mye glykogen og glykolytiske enzymsystemer

Type 2-fibre er omgitt av flere kapillærer og har bedre blodgjennomstrømning enn type 1 = Feil
Type 1-fibre er rikere på mitokondrier og oksydative (aerobe) enzymsystemer enn type 2-fibre = Riktig
Type 2x/2b-fibre har mye glykogen og glykolytiske enzymsystemer = Riktig

21

Hvilke utsagn om gamma-motonevroner er riktige? (svar på alle alternativene)
De innerverer muskelfibre i muskelspoler
Jo mer kompleks den motoriske oppgaven er, dess mindre aktivitet
forekommer i gamma-motonevroner
Grunnen til at gamma-motonevroner blir koaktivert med alpha-motonevroner er at
balansen mellom eksitasjon og inhibisjon blant internevroner forskyves mot for mye eksitasjon
De er mindre og har tynnere aksoner enn alpha-motonevroner
De mottar synapser fra nedadstigende aksoner fra hjernestammen

De innerverer muskelfibre i muskelspoler = Riktig
Jo mer kompleks den motoriske oppgaven er, dess mindre aktivitet forekommer i gamma-motonevroner = Feil
Grunnen til at gamma-motonevroner blir koaktivert med alpha-motonevroner er at balansen mellom eksitasjon og inhibisjon blant internevroner forskyves mot for mye eksitasjon = Feil
De er mindre og har tynnere aksoner enn alpha-motonevroner = Riktig
De mottar synapser fra nedadstigende aksoner fra hjernestammen = Riktig

22

Hvilke utsagn om nervebaner og motorisk kontroll er riktige? (svar på alle alternativene)
Kortikospinalbanene er viktige for finstemte bevegelser som krever oppmerksomhet og bevisst tankevirksomhet (f.eks. håndarbeid)
Motoriske nervebaner fra storhjernebarken har synapser direkte på skjelettmuskulaturen
Ekstrapyramidale baner aktiverer gjerne større muskelgrupper slik
at aktiviteten i mange muskler kan koordineres, for eksempel for å holde balansen
Retikulspinale baner påvirker ikke skjelettmuskulatur

Kortikospinalbanene er viktige for finstemte bevegelser som krever oppmerksomhet og bevisst tankevirksomhet (f.eks. håndarbeid) = Motoriske nervebaner fra storhjernebarken har synapser direkte på skjelettmuskulaturen = Feil
Ekstrapyramidale baner aktiverer gjerne større muskelgrupper slik at aktiviteten i mange muskler kan koordineres, for eksempel for å holde balansen = Riktig
Retikulspinale baner påvirker ikke skjelettmuskulatur = Feil

23

Basalganglienes funksjon i motorisk regulering kjennetegnes av: (svar på alle alternativene) Basalgangliene representerer en sidesløyfe som regulerer impulstrafikk mellom thalamus og motorisk korteks
Disinhibisjon er et viktig element i basalganglienes koblingsmønster
Basalgangliene har direkte forbindelser med motoriske kretser i
ryggmargen
Balansen mellom aktivitet i den direkte og den indirekte sløyfen reguleres av dopaminerg innervasjon fra substantia nigra pars compacta [nedtrekkmeny] Impulsaktivitet i avgrensede områder av putamen og nucleus caudatus sammenfaller med bestemte bevegelser
Basalgangliene får massiv afferent inngang fra kortikale områder som er involvert i planlegging av bevegelser
En skade i basalgangliene på den ene siden av hjernen vil ikke ha særlig
effekt på motorikk fordi den andre siden kan gjøre den samme jobben

Basalgangliene representerer en sidesløyfe som regulerer impulstrafikk mellom thalamus og motorisk korteks = Riktig
Disinhibisjon er et viktig element i basalganglienes koblingsmønster = Basalgangliene har direkte forbindelser med motoriske kretser i ryggmargen = Feil
Balansen mellom aktivitet i den direkte og den indirekte sløyfen reguleres av dopaminerg innervasjon fra substantia nigra pars compacta = Riktig Impulsaktivitet i avgrensede områder av putamen og nucleus caudatus sammenfaller med bestemte bevegelser = Riktig
Basalgangliene får massiv afferent inngang fra kortikale områder som
er involvert i planlegging av bevegelser = Riktig
En skade i basalgangliene på den ene siden av hjernen vil ikke ha særlig effekt på motorikk fordi den andre siden kan gjøre den samme jobben = Feil

24

Hvilke utsagn om lillehjernen er korrekte? (svar på alle alternativene)
En av hovedfunksjonene er å sammenligne intensjon og resultat ved
bevegelser og korrigere for avvik
Den mottar informasjon fra både cerebral korteks og sanseorganer
Purkinjecellene sender efferente signaler fra lillehjernens korteks og
bruker glutamat som nevrotransmitter
Den mangler somatotopisk organisering
Den spiller en avgjørende rolle i motorisk læring

En av hovedfunksjonene er å sammenligne intensjon og resultat ved bevegelser og korrigere for avvik = Riktig
Den mottar informasjon fra både cerebral korteks og sanseorganer = Purkinjecellene sender efferente signaler fra lillehjernens korteks og bruker glutamat som nevrotransmitter = Feil
Den mangler somatotopisk organisering = Feil
Den spiller en avgjørende rolle i motorisk læring = Riktig

25

Hvordan virker stort sett transmitterstoffer fra hjernens modulatoriske systemer? (2 svar er riktige)
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til spennings-styrte ionekanaler
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til G-protein-koblede reseptorer
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til hormonreseptorer
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til ligand-styrte ionekanaler
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til protein kinaser
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til G-proteiner
De kan indirekte påvirke spennings-styrte ionekanaler slik at de åpner seg eller lukker seg mer

Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til G-protein-koblede reseptorer
De kan indirekte påvirke spennings-styrte ionekanaler slik at de åpner seg eller lukker seg mer

26

Hvilke utsagn om hjernens modulatoriske systemer er korrekte? (svar på alle alternativene)
Modulatoriske systemer finnes stort sett bare i storehjernen, ikke i lillehjernen eller ryggmargen
Hjernens modulatoriske systemer utskiller utelukkende peptider (i likhet
med hypofysen), men ikke småmolekylære transmittersubstanser som
monoaminer (noradrenalin, dopamin, serotonin)
Blokkade av histaminreseptorer (med antihistaminer) gir økt søvnighet
Acetylkolin er en viktig nevromodulator i hjernen
Økt sekresjon av acetylkolin og monoaminer fra hjernens modulatoriske baner gir langsomme hjernebølger og søvn Hjernens modulatoriske systemer bidrar til å regulere bevissthetsnivået

Modulatoriske systemer finnes stort sett bare i storehjernen, ikke i lillehjernen eller ryggmargen = Feil
Hjernens modulatoriske systemer utskiller utelukkende peptider (i likhet med hypofysen), men ikke småmolekylære transmittersubstanser som monoaminer (noradrenalin, dopamin, serotonin) = Feil
Blokkade av histaminreseptorer (med antihistaminer) gir økt søvnighet = Acetylkolin er en viktig nevromodulator i hjernen = Riktig
Økt sekresjon av acetylkolin og monoaminer fra hjernens modulatoriske baner gir langsomme hjernebølger og søvn = Feil
Hjernens modulatoriske systemer bidrar til å regulere bevissthetsnivået = Riktig

27

Hvilke to utsagn om hukommelse er mest korrekt?
Vi mennesker (vår hjerne) har bare ett system for læring og hukommelse, mens noen andre dyrearter har flere systemer for læring og hukommelse
Motorisk læring skjer som regel raskt (sekunder), mens læring som gir episodisk hukommelse krever mer tid
Store skader i tinninglappen på begge sider kan gi tap av eksplisitt, episodisk hukommelse
Store skader i tinninglappen på begge sider kan gi svekket motorisk læring
Store skader i lillehjernen på begge sider kan gi svekket motorisk læring

Store skader i tinninglappen på begge sider kan gi tap av eksplisitt, episodisk hukommelse
Store skader i lillehjernen på begge sider kan gi svekket motorisk læring

28

Hvilken sammenheng er det mellom læring og synaptisk plastisitet ? (svar på alle alternativene) Synaptisk plastisitet er viktig for læring tidlig i livet, men i voksne mennesker har det lite å si
Synaptisk plastisitet i hjernebarken er trolig viktig for læring og hukommelse
Synaptisk plastisitet i hippocampus er trolig viktig for læring og hukommelse
Læring fører utelukkende til at synapsene vokser og dette er årsaken til at voksne mennesker har større hjerner enn barn

Synaptisk plastisitet er viktig for læring tidlig i livet, men i voksne mennesker har det lite å si = Feil
Synaptisk plastisitet i hjernebarken er trolig viktig for læring og hukommelse = Riktig Synaptisk plastisitet i hippocampus er trolig viktig for læring og hukommelse = Riktig
Læring fører utelukkende til at synapsene vokser og dette er årsaken til at voksne mennesker har større hjerner enn barn = Feil

29

Hebbs regel kan sammenfattes slik: «Cells that fire together, wire together». Hvordan kan egenskaper ved NMDA-reseptoren sørge for at man ikke får lang-tids potensiering (LTP) hver gang det går et signal over en synapse?
Ved normal signaloverføring aktiverer glutamat AMPA-reseptorene, mens NMDA-reseptoren ikke åpnes uten transmitterstoffet dopamin
Det må frigjøres store mengder glutamat for å aktivere NMDA-reseptoren (som er en G-protein koblet reseptor) som setter i gang intracellulære prosesser (som f.eks. at synapsen vokser)
NMDA-reseptoren er normalt blokkert av et ion (Mg2+) inntil den postsynaptiske cellen depolariserer. Hvis den postsynaptiske cellen er depolarisert samtidig som den presynaptiske frigjør glutamat, kan det strømme ioner gjennom NMDA-reseptoren
NMDA-reseptoren aktiveres bare av høye konsentrasjoner av intracellulært Ca2+, og dette skjer bare når det er kraftig stimulering av synapsen, og da vil både den presynaptiske og postsynaptiske cellen være aktive samtidig

NMDA-reseptoren er normalt blokkert av et ion (Mg2+) inntil den postsynaptiske cellen depolariserer. Hvis den postsynaptiske cellen er depolarisert samtidig som den presynaptiske frigjør glutamat, kan det strømme ioner gjennom NMDA-reseptoren

30

Hvilken sammenheng er det mellom stedsans og episodisk hukommelse? (svar på alle alternativene)
Hjerneområder i den mediale temporal-lappen er viktig for både
hukommelse og stedsans
Episodiske minner kan lagres uten informasjon om sted og rom
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer
med å danne nye episodiske minner
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer
med å «navigere» (som f.eks å finne veien hjem fra butikken)
I dyr finnes det nerveceller i hippocampus (stedceller) som er aktive
når man er på bestemte steder, men mennesker har ikke tilsvarende
stedceller

Hjerneområder i den mediale temporal-lappen er viktig for både hukommelse og stedsans = Riktig
Episodiske minner kan lagres uten informasjon om sted og rom = Feil
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer med å danne nye episodiske minner = Riktig
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer med å «navigere» (som f.eks å finne veien hjem fra butikken) = Riktig
I dyr finnes det nerveceller i hippocampus (stedceller) som er aktive når man er på bestemte steder, men mennesker har ikke tilsvarende stedceller = Feil