Nyrer Flashcards Preview

Modul 2 > Nyrer > Flashcards

Flashcards in Nyrer Deck (31)
Loading flashcards...
1

Alkohol hemmer frigivningen av antidiuretisk hormon (ADH).Hvilke to utsagn om ADH er riktige?

ADH produseres i hypofysen
ADH frigjøres fra hypofysen
ADH-frigjøring stimuleres av en økning i plasmaosmolalitet ADH-frigjøring stimuleres av økt plasmavolum
ADH gir økt produksjon av vannkanaler i Henles sløyfe

ADH frigjøres fra hypofysen
ADH-frigjøring stimuleres av en økning i plasmaosmolalitet

2

Nyrenes reabsorpsjon av vann…
er størst i samlerør
finreguleres i Henles sløyfe
øker med atrialt natriuretisk peptid (ANP)
er isoosmotisk i proksimale tubuli
øker hvis medullas interstitium fortynnes

er isoosmotisk i proksimale tubuli

3

Hvilken av følgende mekanismer vil bidra til å opprettholde blodvolumet?
Nedsatt natriurese
Økt diurese
Nedsatt sekresjon av renin
Nedsatt sekresjon av ADH

Nedsatt natriurese

4

Hvis clearance av et molekyl X er større enn clearance av inulin, er det mest sannsynlig at molekyl X er:
Bundet til plasmaproteiner
Filtrert dårligere
Polart
Stort
Sekrert

Sekrert

5

Når afferente arteriole til glomerulus kontraherer, forventer man at:
GFR øker
Renal plasma-flow går ned
Trykk i Bowmans kapselhulrom øker Kapillærtrykk øker
Proteinosmotisk trykk øker

Renal plasma-flow går ned

6

Dagen etter russefesten føler Jeanette seg tørst, og når hun går på toalettet ser hun at urinen er mørk gul. Hun synes det er pussig at hun har produsert bare en liten mengde urin. Hvis det ble tatt en blodprøve av Jeanette nå, ville man mest sannsynlig finne:
normal plasmaosmolalitet
økt konsentrasjon av ADH (antidiuretisk hormon)
nedsatt aldosteron-konsentrasjon
nedsatt Na+-konsentrasjon
nedsatt proteinosmotisk trykk

økt konsentrasjon av ADH (antidiuretisk hormon)

7

Og hvis Jeanette samtidig tar en urinprøve, ville denne vise:

høy osmolalitet
nedsatt Na+-konsentrasjon nedsatt proteinosmotisk trykk økt glukosekonsentrasjon høy pH

høy osmolalitet

8

Glomerulær filtrasjonshastighet ..

Er uavhengig av trykket i afferente arteriole
Er uavhengig av trykket i efferente arteriole
Er relativt stabil pga. hormoner
Er uavhengig av det autonome nervesystem
Er relativt stabil pga. autoregulering

Er relativt stabil pga. autoregulering

9

Med økende motstand i kun efferente arteriole i glomeruli (velg det mest korrekte alternativ):

Øker kapilærtrykk og GFR
Øker kapillærtrykk og synker GFR
Øker først GFR, så synker den
Synker først GFR, så øker den
Synker GFR og øker blodgjennomstrømning

??

10

Etter diaré og oppkast i to dager er blodtrykket noe lavere enn normalt, og hud og slimhinner er tørre. Hvilke laboratorieprøvesvar ville du forvente å finne?
Lavt serum aldosteron
Høy serum ANP (atrialt natriuretisk peptid) Lav plasma reninkonsentrasjon
Lav konsentrasjon av natrium i urin
Høyt urinvolum

Lav konsentrasjon av natrium i urin

11

Renin blir produsert og frigjort fra granula lokalisert i:

Macula densa
Mesangialceller
Interkalerte celler
Afferente arterioler
Interstitielle celler

Afferente arterioler

12

Normal human glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) er ca. (i mL/min)

25
50
125
300
500

125

13

Filtrasjonen som foregår i glomerulus, produserer et ultrafiltrat som

Har en elektrolyttkonsentrasjon lik den i plasma
Har en proteinkonsentrasjon lik den i plasma
Inneholder bare stoffer som må fjernes via urinen
Svaralternativene en og to er riktige
Svaralternativene to og tre er riktige

Har en elektrolyttkonsentrasjon lik den i plasma

14

Hvilken av følgende drikker ville føre til størst ADH-frigjøring?

to liter destillert vann
to liter hyperosmotisk saltvann
to liter isosmotisk saltvann
ingen av de ovennevnte alternativene, da inntak av to liter væske vil føre til hemming av ADH-frigjøring

to liter hyperosmotisk saltvann

15

Hvor er osmolaliteten i preurinen lavest (ved normal ADH-sekresjon)?
Bowmans kapselhulrom
Slutten av proksimale tubulus
Begynnelsen av oppadstigende ben av Henles sløyfe Begynnelsen av distale tubulus
Slutten av samlerør

Begynnelsen av distale tubulus

16

Hva stimulerer til økt sekresjon av atrialt natriuretisk peptid (ANP)?
økt plasmaosmolalitet
nedsatt plasmaosmolalitet
nedsatt plasmakonsentrasjon av Na+ økt atrietrykk
nedsatt venetrykk

økt atrietrykk

17

Neste dag er en varm sommerdag, og Trond skal ut på en lang biltur gjennom landsbygda. Han vet at han må drikke en del væske for å opprettholde væskebalansen.
Hvilken drikke bør han velge for å minimere toalettbesøk under reisen?
Springvann
Kaffe
Sportsdrikk
Brus
Te med sukker

Sportsdrikk

18

Like etter fødselen ble Johan tiltagende slapp. En blodprøve viste nedsatt pO2, men man rakk ikke å ta nye
prøver før gutten fikk sirkulasjonssvikt på grunn av en indre blødning. Nyre- og leversvikt ble konstatert,
urinproduksjonen var på null den første uken etter fødsel og kreatininkonsentrasjonen i blod kraftig forhøyet.
Nå er Johan en ellers frisk gutt på 10 år med en noe nedsatt nyrefunksjon. Hans GFR er estimert til ca. 60
ml/min på bakgrunn av serum kreatinin på 80 uM/L (30-55 er normalt i denne aldersgruppen).

30 år senere kommer pasienten til lege fordi han føler seg svimmel og uvel. Legen konstaterer at pasienten
har høyt blodtrykk og under etterfølgende utredning på sykehuset finner man at pasienten har redusert
glomerulusfiltrasjon. I den videre utredningen utføres blant annen nålebiopsi fra nyren.

For å måle GFR (glomerulær filtreringshastighet) trenger man et stoff som kreatinin, som blir fritt filtrert og i tillegg blir
Både secernert og reabsorbert
Hverken secernert eller reabsorbert
Secernert, men ikke reabsorbert
Ikke secernert, men reabsorbert

Både secernert og reabsorbert = Nei
Hverken secernert eller reabsorbert = Ja
Secernert, men ikke reabsorbert = Nei
Ikke secernert, men reabsorbert = Nei

19

Hvilket av utsagnene er mest korrekt: Vi ønsker å måle RPF (renal plasma flow) ved å bruke et stoff som er fritt filtrert og i tillegg blir
Både secernert og reabsorbert
Hverken secernert eller reabsorbert
Secernert men ikke reabsorbert
Ikke secernert, men reabsorbert

Både secernert og reabsorbert = Nei
Hverken secernert eller reabsorbert = Nei
Secernert men ikke reabsorbert = Ja
Ikke secernert, men reabsorbert = Nei

20

Hvis tilførende arteriole i glomerulus kontraherer, hvilket av alternativene i nedtrekksmenyen vil best beskrive
GFR og glomerulært kapillærtrykk (PGC) (Svar på alle alternativene)
Økt GFR og økt PGC
ØKT GFR og redusert PGC
Redusert GFR og økt PGC
Redusert GFR og redusert PGC

Økt GFR og økt PGC = Nei
ØKT GFR og redusert PGC = Nei
Redusert GFR og økt PGC = Nei
Redusert GFR og redusert PGC = Ja

21

Gutten leker ute i varmt sommervær en hel dag, svetter mye og glemmer å ta til seg væske.
Hvilke av stoffene har da mest sannsynlig endrede blodverdier: (Svar på alle alternativene)
ADH
Aldosteron
Angiotensin
Atrialt natriuretisk peptid
Bradykinin
Calcitonin
Parathyroidahormon
Renin

ADH = Ja
Aldosteron = Ja
Angiotensin = Ja
Atrialt natriuretisk peptid = Nei
Bradykinin = Nei
Calcitonin = Nei
Parathyroidahormon = Nei
Renin = Ja

22

Hvilken funksjon har ADH? (Svar på alle alternativene)
Øker diuresen
Aktiverer utskillesen av renin i nyrene
Øker reabsorbsjon av H2O i nyretubuli
Potensierer virkningen av sympatiske nerver i nyrene

Øker diuresen = Nei
Aktiverer utskillesen av renin i nyrene = Nei
Øker reabsorbsjon av H2O i nyretubuli = Ja
Potensierer virkningen av sympatiske nerver i nyrene = Nei

23

Uken etter at mannen begynte med trening, ønsket han å teste en ny treningsform, ”crossfit”. Han presset seg gjennom en kraftig treningsøkt. Men etter avsluttet trening begynte han å merke at de musklene han hadde trent mest, ble stive og hovne, og etter et toalettbesøk ble han engstelig da han så at urinen var farget mørkebrun. Dagen etter ble han innlagt på intensivavdelingen med diagnosen rhabdomyolyse.
Tilfeller med slik treningsindusert rhabdomyolyse har økt de siste årene, antagelivis pga. økt fokus på trening og at folk trener for hardt. Tilstanden fører til lekkasje av muskelcellenes innhold ut i ekstracellulærvæsken. Misfargingen av urin er forårsaket av myoglobinuri (myoglobin i urin).
Hvilke av stoffene under filtreres fritt i glomerulus (svar på alle alternativene):
Aminosyrer
Peptider
Proteiner
Glukose
Leukocytter
Urea
Hemoglobin

Aminosyrer = Riktig
Peptider = Riktig
Proteiner = Galt
Glukose = Riktig
Leukocytter = Galt
Urea = Riktig
Hemoglobin = Galt

24

Når nyrekapillærenes proteinkonsentrasjon øker ville man forvente (svar på alle alternativene):
Redusert filtrasjon i glomerulus
Økt væsketrykk i Bowmans kapselhulrom
Nedsatt reabsorpsjon i peritubulære kapillærer
Økt væskestrøm i proksimale tubuli

Redusert filtrasjon i glomerulus = Ja
Økt væsketrykk i Bowmans kapselhulrom = Nei
Nedsatt reabsorpsjon i peritubulære kapillærer = Nei
Økt væskestrøm i proksimale tubuli = Nei

25

Myoglobin vil kunne opptre i urinen når (svar på alle alternativene):
Nyrefilteret er ødelagt
GFR er redusert
Plasmamyoglobinkonsentrasjonen er økt
Filtrasjonstrykket er økt
RPF er redusert

Nyrefilteret er ødelagt = Riktig
GFR er redusert = Galt
Plasmamyoglobinkonsentrasjonen er økt = Riktig
Filtrasjonstrykket er økt = Riktig
RPF er redusert = Galt

26

Ødeleggelse av musklene kan føre til K+-lekkasje og økt plasmakonsentrasjon av K+. Hvilket stoff regulerer K+
-konsentrasjonen i plasma:
ADH Aldosteron
Atrialt natriuretisk peptid
Bradykinin Calcitonin Parathyroideahormon

Aldosteron

27

Hvilke av følgende responser aktiveres når blodvolumet synker? (Svar på alle alternativene)
Baroreseptorene aktiveres
Sympatiske nerver til hjertet aktiveres
Sympatiske nerver til nyrene aktiveres
Paraventrikulære nucleus utskiller mer ADH

Baroreseptorene aktiveres = Nei
Sympatiske nerver til hjertet aktiveres = Nei
Sympatiske nerver til nyrene aktiveres = Ja
Paraventrikulære nucleus utskiller mer ADH = Nei

28

Like etter fødselen ble Johan tiltagende slapp. En blodprøve viste nedsatt pO2, men man rakk ikke å ta nye prøver før
gutten fikk sirkulasjonssvikt på grunn av en indre blødning. Nyre- og leversvikt ble konstatert, urinproduksjonen var på
null den første uken etter fødsel og kreatininkonsentrasjonen i blod kraftig forhøyet. Nå er Johan en ellers frisk gutt på 10 år med en noe nedsatt nyrefunksjon. Hans GFR er estimert til ca. 60 ml/min på
bakgrunn av serum kreatinin på 80 uM/L (30-55 er normalt i denne aldersgruppen).

Hvilke av følgende responser aktiveres når blodvolumet øker? (Svar på alle alternativene)
Det utskilles aldosteron
Sympatiske nerver til hjertet aktiveres
Sympatiske nerver til nyrene aktiveres
Paraventrikulære nucleus utskiller mer ADH

Det utskilles aldosteron = Nei
Sympatiske nerver til hjertet aktiveres = Ja
Sympatiske nerver til nyrene aktiveres = Nei
Paraventrikulære nucleus utskiller mer ADH = Nei

29

Hvilke av følgende responser aktiveres når blodtrykket øker? (Svar på alle alternativene)
Det utskilles atrial natriuretisk faktor (ANP)
Sympatiske nerver til hjertet aktiveres
Sympatiske nerver til nyrene aktiveres
Paraventrikulære nucleus utskiller mer ADH

Det utskilles atrial natriuretisk faktor (ANP) = Nei
Sympatiske nerver til hjertet aktiveres = Nei
Sympatiske nerver til nyrene aktiveres = Nei
Paraventrikulære nucleus utskiller mer ADH = Nei

30

Hva er resultatet av økt utskillelse av atrial natriuretisk faktor (ANP) (Svar på alle alternativene)
Kontraksjon av afferente arteriole i nyrene
Økt trykk i glomerulus-kapillærer
Nedsatt GFR
Økt Na+ reabsorbsjon i distale nyretubuli

Økt trykk i glomerulus-kapillærer