NMR Flashcards Preview

EAM > NMR > Flashcards

Flashcards in NMR Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Jaka jest fizyczne zasada obrazowania z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego?

A

Technika ta polega na wzbudzaniu spinów jądrowych znajdujących się w zewnętrznym polu magnetycznym poprzez szybkie zmiany pola magnetycznego, a następnie rejestracji promieniowania elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk relaksacji, czyli powrotu spinów do stanu równowagi (każde jądro atomowe wiruje wokół osi, spin jądrowy to wektor momentu pędu, który powstaje w wyniku wirowania jądra atomowego, jądro atomowe o niezerowej wartości spinu można uważać za dipol magnetyczny posiadający moment magnetyczny.

2
Q

Co oznacza pojęcie spin jądrowy?

A

Spin jądrowy to wektor momentu pędu, który powstaje w wyniku wirowania jądra atomowego. Jądro atomowe o niezerowej wartości spinu można uważać za dipol magnetyczny posiadający moment magnetyczny. Niezerowy spin jądrowy posiadający praktycznie wszystkie atomy o nieparzystej liczby nukleonów.

3
Q

Dlaczego po wyłączeniu zewnętrznego pola magnetycznego badana materia uwalnia energię?

A

Pod wpływem działania silnego, jednorodnego pola magnetycznego, momenty magnetyczne atomów kierują się wzdłuż linii głównego pola magnetycznego. Takie ułożenie atomów pozwala następnie wzbudzać atomy za pomocą fal radiowych. W celu dokonania pomiarów wprowadzamy próbkę w pole magnetyczne i poddajemy działaniu krótkiego impulsu promieniowania radiowego o częstotliwości od 16 MHz do 1 GHz. Wektor magnetyzacji jądra odchyla się od stabilnego położenia w polu magnetycznym na czas trwania impulsu. Wyłączenie nadajnika promieniowania radiowego jest sprzężone z uruchomieniem układu detekcyjnego -odbiornika, w którym tworzący się w stanie wzbudzonym wektor magnetyzacji powoduje przepływ prądu elektrycznego. Następuje relaksacja czyli powrót do stanu równowagi.

4
Q

Czy możliwa jest jednoznaczna identyfikacja rodzaju tkanki? Dlaczego?

A

Tak, ponieważ każda tkanka charakteryzuje się inną zawartością atomów wodoru, czyli w czasie relaksacji emituje inną ilość energii.

5
Q

Wymień bezwzględne przeciwwskazania dla badania MRI. Jaka jest fizyczna przyczyna tych przeciwwskazań?

A
 • rozrusznik serca
 • wszczepione defibrylatory serca
 • wewnątrzczaszkowe klipsy naczyniowe
 • klipsy chirurgiczne
 • metaliczne ciała obce
 • wczepione symulatory OUN
 • sztuczne zastawki serca zawierajace elementy metalowe

Fizyczne przyczyny:
- pole magnetyczne może przyciągać metalowe przedmioty, zaburzać działanie urządzeń elektrycznych poprzez indukowanie prądu elektrycznego w przewodnikach oraz indukujące się wewnątrz prądy mogą silnie rozgrzewać metalowe części

6
Q

W jakiej płaszczyźnie następuje skanowanie przekroju ciała w tomografii NMR?

A

Dzięki obróbce danych po badaniu można uzyskać obrazy warstw części ciała w dowolnej wybranej przez operatora płaszczyźnie (x, y, z)

7
Q

Co oznacza pojęcie funkcjonalnego badania NMR? Na czym polega różnica względem badania tomograficznego?

A

fMRI to nieinwazyjna metoda badania pracy mózgu. Opiera się na technice zwykłego MRI, ale pozwala na obrazowanie funkcjonowania żyjącego organu, a nie tylko jego anatomii. Bierze się jednak pod uwagę aktywność cząstek hemoglobiny we krwi, a nie wodoru. Daje to możliwość uzyskania informacji o przepływie krwi przez mózg, co pozwala na obserwowanie jakie struktury i obszary mózgu biorą udział w wykonywaniu konkretnych aktywności.

8
Q

Wymień najważniejsze parametry techniczne NMR

A
 • siła statycznego pola magnetycznego
 • tryb akwizycji danych (2D, 3D)
 • rodzaj impulsów RF (spin echo, T1, T2)
 • czas akwizycji obrazu
 • liczba obrabianych warstw
 • tryb obrazowania
 • minimalna grubość warstwy
 • płaszczyzna obrazowania
9
Q

W jakich sytuacjach badanie MRI zastępuje rentgenowską tomografię komputerową?

A
 • jeśli pacjent był wcześniej badany CT i dostał dawkę graniczną promieniowania
 • MRI pozwala na obrazowanie tkanek miękkich, natomiast CT nie
 • MRI pozwala na obrazowanie miejsc aktywnych neurologicznie w mózgu
10
Q

W jakim zakresie tomografia MRI uzupełnia badanie za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej?

A
 • zmiany patologiczne rdzenia kręgowego
 • choroby tarczy międzykręgowej
 • przewlekłe i podostre zmiany wewnątrzczaszkowe
 • zmiany patologiczne narządów miąższowych jamy brzusznej
 • schorzenia szpiku kostnego
 • choroby nowotworowe jamy brzusznej
 • diagnostyka stwardnienia rozsianego
 • nieprawidłowości układu mięśniowo-ścięgnistego
 • obrazowanie naczyń krwionośnych (angiografia)
 • obrazowanie serca