1-13 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > 1-13 > Flashcards

Flashcards in 1-13 Deck (135):
1

泳ぎます

およぐ
ว่ายน้ำ

2

迎えます

むかえる
(ไป)รับ(คน)
ตอนรับ

3

疲れます

つかれる
เหนื่อย

4

出します

だす
ส่ง(จดหมาย)

5

入ります

はいる
เข้า(ร้าน...)

6

出ます

でる
ออก(จากร้าน...)

7

結婚します

けっこん
แต่งงาน

8

買い物します

かいもの
ซื้อของ

9

食事します

しょくじ
รับประทานอาหาร

10

公園を散歩します

さんぽ
เดินเล่นในสวนสาธารณะ

11

大変な

たいへん
เหลือเกิน ไม่ใช่เล่น
ลำบาก แย่

12

欲しい

ほしい
อยากได้ อยากมี
ต้องการ(สิ่งของ)

13

寂しい

さびしい
เหงา

14

広い

ひろい
(พื้นที)กว้าง

15

狭い

せまい
แคบ

16

สระว่ายน้ำ

プール

17

経済

けいざい
เศรษฐกิจ

18

美術

びじゅつ
วิจิตรศิลป์

19

釣りをします

つり
ตกปลา

20

สกี

スキー

21

会議をします

かいぎ
ประชุม

22

登録をします

とうろく
ลงทะเบียน

23

遊びます

あそぶ
เล่น เที่ยว

24

週末

しゅうまつ
สุดสัปดาห์

25

(อยากกิน)อะไรซักอย่าง

何か
なに

26

ที่ไหนซักแห่ง
บางแห่ง

どこか

27

หิวข้าวแล้ว

おなかがすきました。
すく

28

อิ่มแล้ว

おなかがいっぱいです。

29

หิวน้ำ

のどが かわきました。
かわく

30

นั่นสินะ
(เห็นด้วย)

そうですね。

31

เอาอย่างที่ว่าละกัน
(เห็นด้วยกับข้อเสนอ)

そう しましょう。

32

ご注文は?

ちゅうもん
รับอะไรดีคะ

33

定食

ていしょく
อาหารชุด

34

ราว..., ราวๆ(เวลา)

...ごろ

35

少々 お待ちください。

しょうしょう おまちください。
กรุณารอสักครู่
(หลังสั่งอาหาร)

36

別々に

べつべつに
แยกต่างหาก
แยกกัน แยกจ่าย

37

博物館

はくぶつかん
พิพิธภัณฑ์

38

美術館

びじゅつかん
หอศิลป์

39

図書館

としょかん
หอสมุด

40

映画館

えいがかん
โรงหนัง

41

動物園

どうぶつえん
สวนสัตว์

42

植物園

しょくぶつえん
สวนพฤกษชาติ

43

遊園地

ゆうえんち
สวนสนุก

44

お寺

おてら
วัดพุทธ

45

神社

じんじゃ
ศาลเจ้าชินโต

46

教会

きょうかい
โบสถ์

47

สุเหร่า

モスク

48

体育館

たいいくかん
โรงยิม

49

大使館

たいしかん
สถานทูต

50

入国管理局

にゅうこくかんりきょく
กองตรวจคนเข้าเมือง

51

ในเมือง

町の中
まちのなか

52

市役所

しやくしょ
ที่ทำการเทศบาลเมือง
สำนักงานเขต

53

警察署

けいさつしょ
สถานีตำรวจ

54

交番

こうばん
ป้อมตำรวจ

55

消防署

しょうぼうしょ
สถานีดับเพลิง

56

駐車場

ちゅうしゃじょう
ที่จอดรถ

57

大学

だいがく
มหาลัย

58

高校

こうこう
ม ปลาย

59

中学校

ちゅうがっこう
ม ต้น

60

小学校

しょうがっこう
รร ประถม

61

幼稚園

ようちえん
อนุบาล

62

肉屋

にくや
ร้านขายเนื้อ

63

酒屋

さかや
ร้านขายเหล้า

64

八百屋

やおや
ร้านผักผลไม้

65

喫茶店

きっさてん
คอฟฟี่ชอป

66

ร้านสะดวกซื้อ

コンビニ

67

วันหยุดฤดูร้อนอยากไปไหน

夏休みは どこへ 行きたいですか。

68

นั่นสิ การประชุมวันนี้ (เหนื่อย)มากเลย

そうですね。きょうの会議は大変でしたね。
かいぎ たいへん

69

สุดสัปดาห์นี้ทำอะไร

この週末は何をしますか。
しゅうまつ

70

มาญี่ปุ่นเพื่อเรียนอะไร

日本へ何の勉強に来ましたか。
なん

71

มาเพื่อเรียนเศรษฐศาสตร์

経済の勉強に来ました。
けいざい

72

วันหยุดหน้าหนาว ไปไหนมาบ้างมั้ย

冬休みはどこか いきましたか。

73

กรุณาคิด(เงิน)แยกกันด้วย

別々に お願いします。
べつべつ

74

ไปกินข้าวเที่ยงกันมั้ย

昼ごはんを食べに行きませんか。

75

สั่งอะไรดีคะ

ご注文は?
ちゅうもん

76

ฉันสั่งชุดเทมปุระ

わたしは天ぷら定食。
ていしょく

77

...เยนค่ะ
(คิดเงิน)

...円 ございます。

78

痛い

いた
เจ็บ ปวด

79

เพราะปวดท้อง เลยไม่อยากกินอะไร

おなかが 痛いですから、何も食べたくないです。

80

ห้ามใช้ 欲しいです、たいです กับ...ให้ใช้...

บุคคลที่3
いかがですか หรือ ...ませんか

81

บอกการอยากทำอะไร ใช้ ...แทนをได้

82

1. สถานที่+へ+...
2. คำกริยารูป...
+に 行きます/来ます/帰ります

นาม
กริยารูป ます

83

มาญี่ปุ่นเพื่อเรียนวิจิตรศิลป์

日本へ 美術の勉強に 来ました。
びじゅつ

84

ไป(เที่ยว)งานเทศกาล

お祭りに 行きます。

85

จุดหมาย+...+ 入ります/乗ります
はいเข้าไป
เข้ามหาลัย/のขึ้นรถฯลฯ


86

จุดเริ่มออกเดินทาง+...+出ます/降ります
でるออกจาก จบจาก/おりる ลงรถ

87

ที่ไหนซักแห่ง

どこか(へ)

88

อะไรซักอย่าง

何か(を、に)

89

เพราะหิวน้ำแล้วล่ะ อยากดื่มอะไรซักอย่าง

のどが かわきましたから、何か(を) 飲みたいです。

90

คุณไป...เพื่อทำอะไร

あなたは ...へ 何をしに 行きますか。

91

อยากได้กล้องแบบไหน

どんなカメラが欲しいですか。

92

ไปสถานีรถไฟเพื่อรับเพื่อน

駅へ友達を迎えに行きます。
むか

93

ไปแม่น้ำตกปลา

川へ釣りに行きます。

94

ไปสนงเขต เพื่อจดทะเบียนคนต่างด้าว

市役所へ 外国人登録に行きます。
しやくしょ
がいこくじんとうろく

95

ไปเพื่อ meal (กินอาหาร)

食事に 行きます。

96

ไปรับลูกประมาณกี่โมง

何時ごろ 子どもを 迎えますか。
むか

97

อยากดื่มอะไรหน่อย

何か 飲みたいですね。

98

ไปเที่ยวโอซาก้ามา

大阪へ 遊びに 行きました。
あそ

99

ฉันอยากได้คอม

わたしはパソコンが欲しいです。
ほしい

100

ฉันอยากกินเทมปุระ

わたしは 天ぷらを(が) 食べたいです。

101

ฉันอยากไปฝรั่งเศสเพื่อเรียนทำอาหาร

わたしはフランスへ料理を習いに行きます。
ならい

102

ตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุด

今 何が いちばん 欲しいですか。

103

เพราะวันนี้เหนื่อย ไม่อยากทำไรเลย

きょうは 疲れましたから、なにも したくないです。
つか

104

นั่นสิ การประชุมวันนี้ (เหนื่อย)มากเลย

そうですね。きょうの会議は大変でしたね。
かいぎ たいへん

105

สุดสัปดาห์นี้ทำอะไร

この週末は何をしますか。
しゅうまつ

106

มาญี่ปุ่นเพื่อเรียนอะไร

日本へ何の勉強に来ましたか。
なん

107

มาเพื่อเรียนเศรษฐศาสตร์

経済の勉強に来ました。
けいざい

108

วันหยุดหน้าหนาว ไปไหนมาบ้างมั้ย

冬休みはどこか いきましたか。

109

กรุณาคิด(เงิน)แยกกันด้วย

別々に お願いします。
べつべつ

110

ไปกินข้าวเที่ยงกันมั้ย

昼ごはんを食べに行きませんか。

111

สั่งอะไรดีคะ

ご注文は?
ちゅうもん

112

ฉันสั่งชุดเทมปุระ

わたしは天ぷら定食。
ていしょく

113

...เยนค่ะ
(คิดเงิน)

...円 ございます。

114

痛い

いた
เจ็บ ปวด

115

เพราะปวดท้อง เลยไม่อยากกินอะไร

おなかが 痛いですから、何も食べたくないです。

116

ห้ามใช้ 欲しいです、たいです กับ...ให้ใช้...

บุคคลที่3
いかがですか หรือ ...ませんか

117

บอกการอยากทำอะไร ใช้ ...แทนをได้

118

สถานที่+へ+...หรือ คำกริยารูป...+に
行きます/来ます/帰ります

นาม
กริยารูป ます

119

มาญี่ปุ่นเพื่อเรียนวิจิตรศิลป์

日本へ 美術の勉強に 来ました。
びじゅつ

120

ไป(เที่ยว)งานเทศกาล

お祭りに 行きます。

121

จุดหมาย+...+ 入ります/乗ります
はいเข้าไป
เข้ามหาลัย/のขึ้นรถฯลฯ


122

จุดเริ่มออกเดินทาง+...+出ます/降ります
でออกจาก จบจาก/お ลงรถ

123

จากรายการ Ohayo Terebi, ....(คำถาม)

「おはようテレビ」ですが、...

124

เข้าไปคอฟฟี่ชอปร้านนั้นกันมั้ย

あの喫茶店に 入りませんか。
きっさてん

125

ตอนนี้อยากพบใครมากสุด

今だれにいちばん会いたいですか。

126

สุดสัปดาห์อยากไปเที่ยวไหน

週末はどこへ遊びに行きたいですか。
あそ

127

เพราะฉันยุ่งทุกวัน อยากมีเวลา

わたしは毎日忙しいですから、時間が欲しいです。
いそが ほ

128

ใกล้ๆนี้มีร้านดีๆมั้ย

この近くにいい店がありますか。

129

ปิดหน้าร้อนจะไปไหน บ้าง มั้ย

夏休みはどこ か 行きますか。

130

เพราะปิดแค่4วัน อยากพักอยู่บ้าน

休みは4日だけですから、うちで休みたいです。
よっか

131

เพราะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นไม่ดี แย่หน่อย

日本語がよくわかりませんから、大変です。
たいへん

132

เพราะหยุด อยากนอนถึงเที่ยง

休みですから、昼まで寝たいです。

133

เพราะอยู่ญี่ปุ่น1ปี ไปสนงเขตเพื่อจดทะเบียนคนต่างด้าว

日本に1年いますから、市役所へ外国人登録に行きます。
しやくしょ がいこくじんとうろく

134

ไปเที่ยวบ้านครอบครัวคุณ...โดยรถตรงที่ๆไกล

...さんの家族は遠い所へ車で遊びに行きます。
かぞく とお ところ あそ

135

การดำรงชีวิตของหมา วันหยุดมากกว่าแมว

犬の生活は 猫の生活より 休みが 多いです。
せいかつ