คำกริยา G3 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > คำกริยา G3 > Flashcards

Flashcards in คำกริยา G3 Deck (27):
1

する

ทำ
する します して した しない

2

案内する

あんない
นำชม นำทาง พาเที่ยว

3

運転する

うんてん
ขับรถ

4

買い物する

かいもの

5

結婚する

けっこん

6

見学する

けんがく
ทัศนศึกษา เยี่ยมชม

7

研究する

けんきゅう
ค้นคว้า วิจัย

8

ถ่ายเอกสาร

コピーする

9

公園を散歩する

こうえんをさんぽ

10

残業する

ざんぎょう
OT

11

修理する

しゅうり
ซ่อมแซม
ของเห็นได้ ทำงานในตัวเช่น รถ ร่างกาย

12

出張する

しゅっちょう
ไปทำงานนอกสถานที่

13

紹介する

しょうかい
แนะนำ

14

食事する

しょくじ
กินอาหาร

15

心配する

しんぱい
เป็นห่วง กังวล

16

説明する

せつめい
อธิบาย

17

洗濯する

せんたく
ซักผ้า

18

掃除する

そうじ
ทำความสะอาดห้อง

19

連れて来る

つれてくる
พามา

20

電話する

でんわ

21

引っ越しする

ひっこし
ย้ายบ้าน

22

勉強する

べんきょう

23

持って来る

もってくる
เอามา นำมา ถือมา

24

予約する

よやく
จอง

25

留学する

りゅうがく
เรียนต่างประเทศ

26

練習する

れんしゅう
ฝึก

27

来る

มา
くる きます きて
きた こない