3-26 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > 3-26 > Flashcards

Flashcards in 3-26 Deck (67):
1

探します
捜します

さがす
มองหา ค้นหา หาของที่หายไป

2

時間に遅れます

おくれる
มาสาย ไม่ทันเวลานัด

3

時間に間に合います

まにあう
ทันเวลานัด

4

やります

やる
ทำ ปฎิบัติ

5

パーティーに参加します

さんかする
เข้าร่วมงานเลี้ยง

6

申し込みます

もうしこむ
สมัคร จอง

7

都合が いい

つごう
สะดวก ในเรื่องเวลา
จังหวะดี ว่าง

8

都合が 悪い

つごうがわるい
ไม่สะดวก เรื่องเวลา
ไม่ว่าง

9

気分がいい

きぶん
รู้สึกสบาย สุขภาพแข็งแรง
จิตใจแจ่มใส

10

気分が悪い

きぶんがわるい
รู้สึกไม่สบาย คลื่นไส้

11

新聞社

しんぶんしゃ
บริษัทหนังสือพิมพ์

12

柔道

じゅうどう

13

運動会

うんどうかい
งานแข่งกีฬา

14

場所

ばしょ
สถานที่

15

อาสาสมัคร

ボランティア

16

...弁

べん
ภาษาท้องถิ่น

17

今度

こんど
คราวหน้า
ครั้งหน้า

18

เหลือเกิน มากกว่าที่คาด

ずいぶん

19

直接

ちょくせつ
โดยตรง

20

ไม่ว่าเวลาไหน
เมื่อไหร่ก็ได้

いつでも

21

ใครก็ได้

だれでも

22

อะไรก็ได้
ได้ทุกอย่าง
ทั้งนั้น

何でも

23

เช่นนี้ อย่างนี้

こんな〜

24

เช่นนั้น
ใกล้ตัวคนฟัง

そんな〜

25

เช่นนั้น อย่างนั้น
ไกลทั้งคนพูดคนฟัง

あんな〜

26

วันเด็ก

こどもの日

27

荷物が片づきます

にもつがかたづく
เก็บของเข้าที่เรียบร้อย

28

ขยะ

ごみ

29

ごみを出します

だす
เอาขยะไปทิ้ง

30

ごみが燃えます

もえる
ขยะเผาได้
ไหม้ไฟ

31

月・水・金

げつ すい きん
จ พ ศ

32

置き場

おきば
ที่วาง
สถานที่ที่ระบุไว้

33

よこ
ด้านข้าง
ข้างๆ

34

びん
ขวด

35

かん
กระป๋อง

36

お湯

おゆ
น้ำร้อน น้ำอุ่น

37

แก๊ส

ガス

38

連絡する

れんらくする
ติดต่อ แจ้ง

39

困ったなあ。

こま
แหม แย่จังเลย
ไม่รู้จะทำไงดี

40

電子メール

でんし
อีเมล

41

宇宙

うちゅう
อวกาศ จักรวาล

42

怖い

こわい
กลัว น่ากลัว

43

宇宙船

うちゅうせん
ยานอวกาศ

44

別の

べつの
〜อื่น
อย่างอื่น

45

宇宙飛行士

うちゅうひこうし
นักบินอวกาศ
มนุษย์อวกาศ

46

土井隆雄ชื่อนักบินอวกาศ

どい たかお

47

見ます
診ます

みる
ตรวจโรค ตรวจสอบเครื่องจักร

48

ごみの出し方

ごみのだしかた
วิธีทิ้งขยะ

49

ごみ収集日のお知らせ

ごみしゅうしゅうびのおしらせ
ประกาศ วันมาเก็บขยะ

50

可燃ごみ
(燃えるごみ)

かねんごみ
ขยะติดไฟได้
もえるごみ
ขยะที่เผาได้

51

紙くず

かみくず
เศษกระดาษ

52

生ごみ

なまごみ
ขยะสด

53

不燃ごみ
(燃えないごみ)

ふねんごみ
ขยะไม่ไหม้ไฟ
もえないごみ
ขยะที่เผาไม่ได้

54

ガラス製品

せいひん
ผลิตภัณฑ์แก้ว

55

プラスチック製品

せいひん
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

56

金属製台所用品

きんぞくせいだいどころようひん
ผลิตภัณฑ์พวกโลหะของใช้ในครัว

57

อังคารที่ 3 ของเดือน

第3火曜日
だい

58

อังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน

第2、第4火曜日
だい

59

粗大ごみ

そだいごみ
ขยะชิ้นใหญ่ๆ

60

家具

かぐ
เครื่องเรือน

61

家庭電化製品

かていでんかせいひん
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

62

資源ごみ

しげんごみ
ขยะที่เป็นทรัพยากร

63

空き缶

あきかん
กระป๋องเปล่า

64

空き瓶

あきびん
ขวดเปล่า

65

古新聞

ふるしんぶん
หนังสือพิมพ์เก่า

66

〜会社

〜がいしゃ
บริษัท...

67

万里の長城

ばんりのちょうじょう
กำแพงเมืองจีน(หมื่นลี้)