คำกริยา G2-1 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > คำกริยา G2-1 > Flashcards

Flashcards in คำกริยา G2-1 Deck (30):
1

あげる

ให้

2

集める

あつめる
สะสม รวบรวม

3

浴びる*

シャワーをあびる

4

いる*

มีอยู่ คนสัตว์ อาศัยอยู่
子どもが
日本に

5

入れる

いれる
ใส่เข้าไป

6

いれる

ใส่ ชงกาแฟ
コーヒーを

7

生まれる

うまれる
เกิด

8

起きる*

おきる
ตื่นนอน

9

教える

おしえる
สอน บอกที่อยู่
住所を

10

覚える

おぼえる
จำได้

11

降りる*

おりる
ลงรถ
電車を

12

換える

かえる
แลกเปลี่ยน แลกเงิน

13

変える

かえる
เปลี่ยนขนาด

14

พูดโทรศัพท์

でんわをかける

15

ใส่แว่น

めがねをかける

16

借りる*

かりる
ยืม

17

考える

かんがえる
ครุ่นคิด นึก

18

รักษาสุขภาพ ระวังรถ

気をつける
車につける

19

着る*

シャツをきる
ใส่

20

(เขา)ให้ผม/ดิฉัน

くれる

21

閉める

しめる
ปิดประตู

22

調べる

しらべる
ตรวจ สำรวจ ตรวจสอบ

23

捨てる

すてる
ทิ้ง

24

足りる*

たりる
เพียงพอ

25

食べる

たべる

26

疲れる

つかれる
เหนื่อย

27

開ける

あける
เปิดประตู เจาะรู

28

เปิดไฟแอร์

つける

29

出かける

でかへる
ออกไปข้างนอก

30

できる*

สามารถ...ได้ ทำ...ได้
...เป็น