2-14 Flashcards Preview

ญป ศัพท์มินนะ ต้น 1-4 > 2-14 > Flashcards

Flashcards in 2-14 Deck (126):
1

消します
1


ปิดไฟ แอร์ ดับไฟ ลบ

2

開けます
2


เปิดประตูหน้าต่าง
เจาะรู

3

閉めます
2


ปิดประตูหน้าต่าง

4

急ぎます
1

いそ
รีบ

5

止めます
2


จอดรถ

6

右へ曲がります
1


เลี้ยวขวา

7

持ちます
1


ถือ

8

取ります
1


หยิบ
ส่ง...ให้ด้วย

9

手伝います
1

てつだ
ช่วยเหลือ
ช่วยงาน

10

呼びます
1


เรียกชื่อ แท็กซี่

11

話します
1

はな
พูดภาษา
คุยกับเพื่อน

12

見せます
2


เอาให้ดู

13

住所を 教えます
2

じゅうしょを おし
บอกที่อยู่

14

始めます
2

はじ
เริ่ม

15

雨が 降ります
1


ฝนตก

16

ถ่ายเอกสาร

コピーします

17

แอร์

エアコン

18

พาสปอร์ต

パスポート

19

名前

なまえ

20

住所

じゅうしょ
ที่อยู่

21

地図

ちず
แผนที่

22

しお
เกลือ

23

砂糖

さとう
น้ำตาล

24

読み方

よみかた
วิธีอ่าน

25

เดินช้าๆ ค่อยๆ
(พักผ่อน)ตามสบาย

ゆっくり

26

ทันที

ずく

27

(จะมา)ใหม่

また

28

ทีหลัง
ภายหลัง

あとで

29

...อีกหน่อย

もう少し
すこ

30

อีก

もう...

31

แน่นอน ได้สิ
ตอบรับคำขอร้อง

いいですよ。

32

งั้นก็...ได้แล้ว
ประกอบคำพูดสนับสนุน

さあ

33

เอ๊ะ อุ๊ย
ตกใจ ประหลาดใจ

あれ?

34

กรุณาเลี้ยวขวาตรงไฟจราจร

信号を 右へ 曲がって ください。
しんごう ま

35

ตรงไป

まっずく

36

นี่ค่ะ(เงิน)
ช่วยทอนเงินด้วยค่ะ

これで お願いします。

37

お釣り

おつり
เงินทอน

38

梅田

うめだ
เมืองใน大阪

39

運転者

うんてんしゃ
คนขับรถ

40

切符売り場

きっぷうりば
ที่ขายตั๋ว

41

自動券売機

じどうけんばいき
เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

42

精算機

せいさんき
เครื่องปรับราคาตั๋วเวลานั่งเลยสถานี

43

改札口

かいさつぐち
ประตูเข้าออกสถานี

44

出口

でぐち
ทางออก

45

入口

いりぐち
ทางเข้า

46

東口

ひがしぐち
ประตูด้านตะวันออก

47

西口

にしぐち
ประตูด้านตะวันตก

48

南口

みなみぐち
ประตูด้านใต้

49

北口

きたぐち
ประตูด้านเหนือ

50

中央口

ちゅうおうぐち
ประตูกลาง

51

ชานชาลา

(プラット) ホーム

52

売店

ばいてん
ร้านขายของเบ็ดเตล็ดในสถานี

53

ลอกเกอร์หยอดเหรียญ

コインロッカー

54

ที่ขึ้นรถแทกซี่

タクシー乗り場
のりば

55

สถานีปลายทางรถบัส

バスターミナル

56

バス停

てい
ป้ายรถบัส

57

快速

かいそく
รถเร็ว

58

準急

じゅんきゅう
กึ่งรถด่วน

59

時刻表

じこくひょう
ตารางเดินรถ

60

...発

はつ
ออกจาก
ต้นทาง

61

...着

ちゃく
ไปถึง
ปลายทาง

62

(東京)行き

ไปโตเกียว

63

定期券

ていきけん
ตั๋วประจำ
ตั๋วเดือน

64

回数券

かいすうけん
คูปองรถ

65

片道

かたみち
เที่ยวเดียว

66

往復

おうふく
ไปกลับ

67

เปิดไฟ แอร์

つけます
2

68

待つ

まちます
まって/た
またない
1 รอ

69

電話/めがね をかける

かけます
かけて/た
かけない
2พูดโทรศัพท์ ใส่แว่น

70

กรุณาเขียนที่อยู่และชื่อที่นี่

ここに 住所と名前を書いてください。じゅうしょ

71

คุณมีร่าตอนนี้กำลังพูดโทรศัพท์

ミラーさんは今電話をかけています。

72

書く

かきます
かいて/た
かかない
1เขียน วาด

73

見せる

みせます
みせて/た
みせない
2เอาให้ดู

74

มีใหญ่กว่านี้หน่อยมั้ย

もう少し大きいのは ありませんか。

75

โทษค่ะ กรุณาสอนวิธีอ่านคันจินี้

すみませんが、この漢字の読み方を教えてください。
おし

76

教える

おしえます
おしえて/た
おしえない
2สอน บอก

77

開ける

あけます
あけて/た
あけない
2เปิดหน้าต่าง เจาะรู

78

จะไป(ต้อน)รับที่สถานีดีมั้ย

駅まで 迎えに 行きましょうか。
むか

79

迎える

むかえます
むかえて/た
むかえない
2ต้อนรับ รับรอง

80

กำลังคุยกับ...อยู่

...さんと 話して います。

81

話す

はなします
はなして/た
はなさない
1พูดภาษา คุย

82

ไป...ค่ะ
บอกแทกซี่

...まで お願いします。

83

曲がる

まがります
まがって/た
まがらない
1เลี้ยว

84

กรุณาจอดหน้าร้านดอกไม้นั้น

あの花屋の前で止めてください。

85

止める

とめます
とめて/た
とめない
2หยุด จอด

86

เงินทอน..เยนค่ะ

...円 の お釣ります。
おつり

87

certainly
without fail
ทำ...ให้ได้

ぜひ

88

กรุณามาเที่ยวให้ได้

ぜひ 遊びに来てください。

89

て ください
ใช้กับใครไม่ได้
ในสำนวนแนะนำ

คนอาวุโสหรือตำแหน่งสูงกว่า

90

...、...て ください。

すみませんが、

91

ให้ยืมร่มเอามั้ย

傘を貸しましょうか。

92

ขอโทษค่ะ ช่วยส่งเกลือให้หน่อย

すみませんが、塩を取ってください。

93

ช่วยถือของให้มั้ย

荷物を持ちましょうか。
にもつ も

94

เหตุการณ์ธรรมชาติ
ประธานตามด้วย...

95

กรุณาจอดหน้าร้านดอกไม้นั้น

あの花屋の前で止めてください。

96

止める

とめます
とめて/た
とめない
2หยุด จอด

97

เงินทอน..เยนค่ะ

...円 の お釣ります。
おつり

98

ฝนกำลังตกอยู่

雨が降っています。

99

ให้ช่วยมั้ย

手伝いましょうか。
てつだ

100

กรุณาพูดช้าๆอีกหน่อย

もう 少し ゆっくり 話してください。

101

กรุณาถ่ายรูปอีกใบหนึ่ง

写真を もう 1枚 撮ってください。

102

กรุณาส่งรายงาน

レポートを送ってください。
おく

103

กำลังสูบบุหรี่

たばこを吸っています。

104

กำลังเล่นกับลูก

子どもと遊んでいます。
あそ

105

กรุณาให้ยืม...หน่อย
=ขอยืมหน่อย

...を 貸してください。

106

ถ้ามีคนจะช่วยทำอะไรให้ (...ましょうか。) เราตอบว่า ไม่เป็นไร คือ ... /จะให้เค้าทำให้ คือ...

いいえ、けっこうです。/
すみません。お願いします。

107

งั้นก็ เริ่มประชุมกันเถอะ

さあ、会議を始めましょう。

108

急ぐ

いそぎます
いそいで/だ
いそがない
1 รีบ

109

貸す

かします
かして/た
かさない
1 ให้ยืม

110

送る

おくります
おくって/た
おくらない
1 ...をส่งคน เอกสาร

111

消す

けします
けして/た
けさない
1 ปิดไฟ ดับไฟ ลบ

112

吸う

すいます
すって/た
すわない
1 たばこをสูบ

113

手伝う

てつだいます
てつだって/た
てつだわない
1ช่วยเหลือ ช่วยงาน

114

取る

とります
とって/た
とらない
1หยิบ ส่ง

115

撮る

とります
とって/た
とらない
1 ถ่ายรูป

116

飲む

のみます
なんで/だ
のまない
1 ดื่ม กินยา くすりを

117

ไปด้วยกันเป็นไง

いっしょにいかがですか。

118

ไว้โทรไปหาทีหลัง

またあとで電話をかけます。

119

บ้านพ่อแม่ มีอยู่ที่ใกล้ๆทะเล

両親のうちは海の近くにあります。

120

A ด้วย กับ B และ C กรุณามาเที่ยวเล่นด้วยกัน

AもB,Cと いっしょに遊びに来てください。

121

กรุณาให้ยืม...หน่อย

...を貸してください

122

กรุณาช่วยหน่อย

ちょっと手伝ってください。
てつだ

123

กรุณาช่วยถือของนี้

この荷物を持ってください。
にもつ も

124

กรุณาช่วยบอกเบอร์โทร

電話番号を教えてください。
おし

125

ช่วยไปรับมั้ย

迎えに手伝いましょうか。
むか てつだ

126

ช่วยเรียกแทกซี่ 2 คัน

タクシーを2台呼んでください。