1. Wat is recht? Flashcards

1
Q

Wat is objectief recht

A

= geheel van regels
- door de overheid opgelegd dmv wetten, decreten, besluiten, verdragen, ..

 • doel = maatschappelijk ordenen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Welke 3 soorten objectieve rechten zijn er + vb

A
 • verbodsbepalingen
  vb. niet aanzetten tot haat
 • gebodsbepalingen
  vb. aangifte doen van een geboorte
 • verlofbepalingen: het mag maar het moet niet
  vb. je mag trouwen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wat is subjectief recht

A

= recht waarop ik aanspraak kan maken
–> omdat er een geheel van regels (objectief recht) is

 • politieke rechten = op te eisen van de overheid
 • burgerlijke rechten = uit te oefenen tegenover medeburger
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wat zijn de politieke rechten + vb

A
 • politieke vrijheden
  vb. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs
 • participatierechten
  vb. gaan stemmen, kandidaat zijn bij verkiezingen
 • sociaal-economische rechten
  vb. recht op uitkering, gratis onderwijs
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wat zijn de burgerlijke rechten + vb

A
 • persoonlijkheidsrechten
  vb. recht op eigen lichaam, goede naam en eer, privacy
 • familierechten
  vb. rechten die voortvloeien uit het huwelijk, ouderschap, voogdij
 • zakelijke rechten
  vb. eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid
 • vorderingsrechten
  vb. het recht om van iemand de uitvoering van een verbintenis te eisen
 • intellectuele rechten
  vb. auteursrecht, merkenrecht
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wat is privaat recht

A

= regelt de verhouding tussen burgers onderling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wat zijn de privaat rechten + vb

A
 • burgerlijk recht (burgerlijk wetboek)
  vb. statuut persoon (naam, woonplaats, ..), huwelijk, eigendom, overeenkomsten
 • economisch recht
  vb. regels voor ondernemingen, vrije beroepen
 • arbeidsrecht
  vb. betreft verhouding (privé)werkgever - werknemer
 • privaatrechtelijk procesrecht
  vb. regelt organisatie en bevoegdheid privaatrechtelijke rechtscolleges
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat is publiek recht

A

= regelt de verhouding tussen burger en overheid
= regelt de interne organisatie van de overheid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat zijn de publiek rechten + vb

A
 • grondwettelijk recht (Grondwet)
  vb. inrichting van de staat (federaal, gemeenschappen, gewesten, …)
  vb. organisatie (delen van de) rechterlijke macht
  vb. grondrechten (bv. vrijheid eredienst, meningsuiting, deelname verkiezingen, …)
 • administratief recht
  vb. onteigening, ruimtelijke ordening, stedenbouw, …
 • fiscaal recht
  vb. betreft de belastingen
 • socialezekerheidsrecht
  vb. regels voor ziekte, arbeidsongevallen, werkloosheid, kinderbijslag, pensioen, …
 • strafrecht (Strafwetboek)
  vb. bepaalt wat strafbaar is (een misdrijf is) en welke straf daarop van toepassing is
 • strafprocesrecht
  vb. waar wordt een strafprocedure gevoerd?
  1) politierechtbank
  2) correctionele rechtbank
  3) hof van assisen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat is nationaal recht

A

= recht geldt binnen de grenzen van een staat
= is niet altijd van toepassing op het hele grondgebied of voor alle inwoners

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wat is internationaal recht

A

= grensoverschrijdend recht

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hoe zit het met de hernieuwing van het Strafwetboek

A
 • bij ons is ons Strafwetboek nog grotendeels gebaseerd op de Code Napoleon (19e E)
 • al 5 ‘mislukte’ pogingen om wetboek te hernieuwen

–> de federale regering heeft rond Allerheiligen ‘22 een akkoord bereikt om het Strafwetboek te herzien

–> als er nieuwe wetgeving gemaakt of aangepast wordt, dan moet er advies worden gevraagd aan de Raad van State

–> momenteel: nog geen advies gevraagd bij de hernieuwingen

–> dus dit voorstel is nog niet ingediend bij het parlement, eerst nog advies

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat houdt het nieuw seksueel strafrecht in

A

= in voegen en wettelijk sinds 1 juni 2022

 • toestemming staat centraal en kan op elk moment ingetrokken worden
 • onder 16 jaar kan je geen toestemming geven, maar er is een uitzondering: tussen 14-16 kan men vrijen, maar er mag maximum een leeftijdsverschil zijn van 3 jaar
 • verkrachting kan ook als er geen penetratie is
 • strengere straffen: tot 10 jaar bij verkrachting, tot 5 jaar bij voyeurisme
 • sekswerk is gedecriminaliseerd, maar aanzetten tot pooierschap zal strenger worden bestraft
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Wat is de discussie rond de berichtgeving over de zelfdodingspoging van Bart De Pauw

A

Iets kan deontologisch correct zijn, maar is het daardoor wel ethisch? We zijn soepeler bij de berichtgeving bij bekende personen. Is de wereld nu veranderd na de berichtgeving dan voor de berichtgeving? Sommige mensen beseften na de berichtgeving dat ze hem misschien toch te hard aan de schandpaal hebben gehangen. Verder kan het zijn dat dit wel een soort verandering heeft voortgebracht. Televisiemakers zullen nu hopelijk minder snel zoiets in hun hoofd halen. De berichtgeving kan dienen als een soort ‘waarschuwing’.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat wordt er in de hernieuwing van het Strafwetboek opgenomen/weggelaten

A
 • schrappen van een reeks archaïsche misdrijven, zoals het onterecht gebruiken van een adellijke titel of het verstoren van de orde in een graanhal
 • schrappen van nachtlawaai (GAS-boete is hiervoor efficiënter)
 • meer aandacht aan misdrijven tegen de natuur: ‘ecocide’
 • meer aandacht aan seksueel en familiaal geweld
 • zwaardere straffen als er verzwarende omstandigheden zijn, maar voor lichte misdrijven is gevangenisstraf minder snel een optie
 • aanzetten tot zelfdoding wordt strafbaar
 • terrorisme verheerlijken of terreurdaden voorbereiden wordt strafbaar
 • zwaardere straffen voor wie gezondheidsmedewerkers, politiemensen of journalisten belaagt
 • breder arsenaal aan straffen
  vb. rijverboden, beroepsverboden of verplichte
  behandelingen
 • rechter kan iemand een verplichte behandeling tijdens de gevangenisstraf opleggen als de persoon deels ontoerekeningsvatbaar is (vroeger: wel/niet ontoerekeningsvatbaar)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wat is niveau 1 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= geen gevangenisstraf meer mogelijk

vb. smaad, lichte vormen van vandalisme of onopzettelijke brandstichting

17
Q

Wat is niveau 2 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= kunnen gevangenisstraffen tot drie jaar, maar de rechter moet motiveren waarom die optie beter is dan alternatieve straffen

vb. discriminatie, huisjesmelkerij, huisvredebreuk, valsheid in geschrift of gewone diefstal

18
Q

Wat is niveau 3 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= opsluiting in de gevangenis tot 5 jaar de gangbare straf

vb. afpersing, witwassen, publieke omkoping, valsmunterij en diefstal met geweld

19
Q

Wat is niveau 4 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= lange gevangenisstraf

vb. foltering, ontvoering of het leiden van een criminele organisatie

20
Q

Wat is niveau 5 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= straffen die al oplopen tot 15 jaar cel

vb. gijzeling en het folteren van een minderjarige, verheerlijken van terrorisme op het internet, voorbereiden van een terroristische aanslag

21
Q

Wat is niveau 6 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= celstraf van 15-20 jaar

vb. brandstichting bij nacht en het gijzelen van minderjarigen, staan gevangenisstraffen

22
Q

Wat is niveau 7 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= celstraf tot 30 jaar

vb. doodslag, foltering met de dood tot gevolg,
seksueel geweld met de dood tot gevolg

23
Q

Wat is niveau 8 in de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= levenslang

vb. moord, intrafamiliale doodslag en doodslag uit discriminatie

24
Q

Wat zijn verzwarende omstandigheden

A
 • misdrijven tegenover een minderjarige
 • misdrijven tegenover een slachtoffer in een kwetsbare toestand
 • misdrijven in het bijzijn van een minderjarige
 • het doelwit van geweld is een zorgverlener
25
Q

Wat zegt het nieuwe Strafwetboek over hof van assisen

A
 • door een beroep te doen op verzachtende omstandigheden beslissen de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling vandaag geregeld dat een misdaad - zoals doodslag - toch voor de correctionele
  rechtbank komt waar geen volksjury oordeelt

–> Dat principe verdwijnt