2. Bronnen van het recht Flashcards

1
Q

Van waar komt het idee van de trias politica

A
 • ideeën van Montesquieu (Frans verlichtingsfilosoof, 18de eeuw)
 • over de inrichting van de staat
  1) wetgevende macht (parlement)
  2) uitvoerende macht (regering)
  3) rechterlijke macht
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Welk voorstel deed NV-A met betrekking tot de uitwijzingen van vluchtelingen en wat is het probleem van dit voorstel

A
 • voorstel: In een aantal gevallen als een rechtbank een uitspraak doet, zou dit ongedaan gemaakt kunnen worden door een tweederdemeerderheid van de wetgevende macht

–> dit zou een verandering zijn in de grondwet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hoe zit de structuur van België in elkaar

A
 • België is een federaal land
 • heeft 3 gemeenschappen (focus op wie mensen zijn)
 • heeft 3 gewesten (focus op waar mensen wonen)
 • er is wat overlap
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hoe zit het met het tweekamerstelsel in België

A
 • tweekamerstelsel in België ingevoerd bij het ontstaan van België
 • Senaat bestaat nog steeds, maar macht is zeer afgezwakt en hebben bijna tot geen wetgevende macht meer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wat zijn de 3 gemeenschappen en waar ligt de focus

A

– focus op wie mensen zijn
vb. cultuur, onderwijs, sport, welzijn, …

1) Vlaamse Gemeenschap
2) Franse Gemeenschap
3) Duitstalige Gemeenschap

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wat zijn de 3 gewesten en waar ligt de focus

A

– focus op waar mensen wonen
vb. ruimtelijke ordening, stedenbouw, openbare werken, vervoer, …

1) Vlaams Gewest
2) Waals Gewest
3) Brussels Hoofdstedelijk Gewest

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Geef 2 voorbeelden van overlap in België

A
 • Brusselaars wonen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, maar maken deel uit van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap
 • Duitstaligen maken deel uit van de Duitstalige Gemeenschap, maar wonen in het Waals Gewest.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat is er zo opvallend aan de staatstructuur (wat mag je niet verwarren)

A

3 gemeenschappen (met eigen parlement en regering) + 3 gewesten (met eigen parlement en regering)
≠ 6 parlementen (en regeringen)

–> Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zijn samengevoegd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat is de WM en de UM in het Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap

A
 • WM = Vlaams parlement
 • UM= Vlaamse regering
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat is de WM en de UM in het Waals Gewest

A
 • WM = Waals parlement
 • UM = Waalse regering
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wat is de WM en de UM in de Franse Gemeenschap

A
 • WM = parlement van de Franse Gemeenschap
 • UM = regering van de Franse Gemeenschap
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Wat is de WM en de UM in de Duitstalige Gemeenschap

A
 • WM = parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • UM = regering van de Duitstalige Gemeenschap
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat is er zo speciaal aan de bevoegdheid van het kindergeld

A
 • kindergeld is overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen
 • MAAR in Brussel regelt de GGC het kindergeld in Brussel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Wat is de WM en de UM in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest

A
 • WM = Brussels parlement
 • UM = Brusselse regering
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat zijn de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel

A
 • WM = Raad van de VGC, COCOF, GGC
 • UM = College van de VGC, COCOF, GGC
 • VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
  = de Nederlandstalige Brusselse parlementsleden
 • COCOF (Commission communautaire française)
  = de Franstalige Brusselse parlementsleden
 • GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
  = alle Brusselse parlementsleden
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Welke 2 parlementen zijn er dan nog

A
 • federaal parlement (+ regering)
  1) Kamer van Volksvertegenwoordigers
  2) Senaat
 • Europees parlement
17
Q

Wat is de grondwet

A
 • eerste tekst op 7 februari 1831
 • beschrijft organisatie van de (federale) staat
 • waarborgt grondrechten (bv. meningsuiting)
 • herziening = ingewikkelde procedure
18
Q

Hoe verloopt een herziening van de Grondwet

A
 • Kamer, Senaat en Koning (regering) maken lijst met artikels die in aanmerking komen (gewone meerderheid)
 • lijst komt in het Belgisch Staatsblad en er volgen verkiezingen
 • nieuwe Kamer en Senaat kunnen artikels herzien (tweederdemeerderheid)
19
Q

Hoe komt een wet tot stand

A
 • wordt goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • de Senaat keurt geen wetten meer goed, behalve bij grondwetswijziging, staatshervormingen, …

1) initiatief van een parlementslid = wetsvoorstel
2) initiatief van de regering = wetsontwerp

 • procedure ligt vast
20
Q

Wat is de specifieke procedure voor een nieuwe wet

A
 • advies Raad van State
 • behandeling en stemming in commissie
 • behandeling (eventueel amendementen) en stemming in plenaire kamer
 • bekrachtiging door Koning
 • publicatie in Belgische Staatsblad
21
Q

Wat was er zo speciaal aan de invoering van de abortuswet

A
 • is ondertekend zonder de bekrachtiging van de koning (toenmalige koning Boudewijn)
 • de verenigde kamers ondertekende de wet in zijn plaats en publiceerden het in het Staatsblad
22
Q

Wat is een koninklijk besluit (KB)

A
 • uitgevaardigd door de Koning (de regering dus)
 • preciseert de uitvoering van een (bestaande) wet
 • uitzonderlijk gebruikt als volmacht voor de regering (bv. corona)
23
Q

Wat is een ministerieel besluit (MB)

A
 • uitgevaardigd door een minister
 • preciseert ook de uitvoering van een (bestaande) wet
  (maar zonder de handtekening van de Koning)
 • soms gecontesteerd/tegengesproken (bv. corona)
24
Q

Waar worden decreten gestemd + naam v initiatieven

A
 • decreten worden gestemd in
  1) het Vlaams parlement
  2) het Waals parlement
  3) het Franse gemeenschapsparlement
  4) het Duitstalige gemeenschapsparlement
 • initiatief van een parlementslid = voorstel van decreet
 • initiatief van de regering = ontwerp van decreet
 • eerst in parlementscommissie, dan plenair
25
Q

Waar worden ordonnanties gestemd + naam v initiatieven

A
 • ordonnanties worden gestemd in
  1) het Brussels parlement
  2) de COCOF (Commission communautaire française)
 • initiatief van een parlementslid = voorstel van ordonnantie
 • initiatief van de regering = ontwerp van ordonnantie
 • eerst in parlementscommissie, dan plenair
26
Q

Waar worden verordeningen gestemd + naam v initiatieven

A
 • verordeningen worden gestemd in
  1) de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
 • initiatief van een raadslid = voorstel van verordening
 • initiatief van het college = ontwerp van verordening
 • eerst in parlementscommissie, dan plenair
27
Q

Wat is een besluit van een gewest- of gemeenschapregering

A

vb. “besluit van de Vlaamse regering”
- voert een decreet of ordonnantie uit (cfr. een KB of MB voor een wet)

28
Q

Wat houden internationale bronnen ‘verdragen en internationale organisaties’ in

A
 • een verdrag tussen twee landen is bindend voor beide
 • België maakt deel uit van de Europese Unie en moet dus Europese regels volgen (EU-verdrag)
29
Q

Geef een voorbeeld van internationale verdragen die tussen 2 landen bindend zijn

A
 • belastingverdrag tussen België en Nederland = grensarbeiders betalen belastingen waar ze tewerkgesteld zijn
30
Q

Geef een voorbeeld en een probleem die uit het EU-verdrag voortkomen

A
 • Vanaf 2035 mogen er in de EU geen wagens met verbrandingsmotors meer verkocht worden
 • probleem van Noord-Ierland : maakt deel uit van VK maar ligt op het Ierse schiereiland dat deel is van de EU
  –> opgelost door groene (zonder controle EU) en rode wegen (met controle EU)
31
Q

Wat is rechtspraak

A

= eerdere beslissingen van rechtscolleges

 • rechters X en Y hebben in eerdere zaken zus of zo beslist
 • rechtspraak is niet juridisch bindend
32
Q

Wat zijn rechtsbeginselen

A

= fundamentele opvattingen die als evident beschouwd worden
vb. eerbiedigen van het recht op verdediging
vb. het principe van de goede trouw
vb. de niet-terugwerkende kracht van een wet