4. Het parket Flashcards

1
Q

Wat zijn synoniemen voor het openbaar ministerie
+ de functie

A

OM = parket = staande magistratuur
functie: vertegenwoordigt de samenleving

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Waar zijn de afdelingen van het parket Oost-Vlaanderen

A

Oudenaarde, Dendermonde en Gent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Geef de structuur van de OM

A
 • 1 per gerechtelijk arrondissement (eerste aanleg)
 • OM bij de 5 hoven van beroep
 • 1 voor heel België = federaal parket
 • voor heel België: nationaal parket verkeersveiligheid
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wie staat aan de leiding v/h OM per gerechtelijk arrondissement (eerste aanleg) + medewerkers

A

procureur des Konings en substituten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wie staat aan de leiding v/h OM bij de 5 hoven van beroep

A

procureur-generaal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wie staat aan de leiding v/h federaal parket

A

federale procureur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wie staat aan leiding v/h nationaal parket verkeersveiligheid

A

nationale procureur voor de verkeersveiligheid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat zijn de 3 voornaamste taken v/h OM

A

opsporing, vervolging en strafuitvoering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat zijn ook nog 2 extra taken v/h OM

A

slachtofferonthaal, minderjarigen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat zijn de stappen van een opsporing

A
 • het parket leidt het opsporingsonderzoek na proces verbaal
 • de meerderheid van de dossiers blijft in het opsporingsonderzoek
 • een onderzoeksrechter wordt gevorderd als er dwangmaatregelen nodig zijn
 • de zaak wordt dan gerechtelijk onderzoek (à charge en à décharge)
 • na afloop keert de zaak terug naar het parket
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wat is een opsporingsonderzoek

A

het parket spoort de daders op en verzamelt bewijzen in samenwerking met de politie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Wat zijn dwangmaatregelen

A

telefoontap, aanhouding, huiszoekingsmandaat, inbeslagname, ..

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat zijn de stappen van een vervolging

A
 • de verdachte krijgt een dagvaarding als er voldoende bezwaren zijn om de verdachte voor rechter te brengen
 • tijdens de zitting houdt parketmagistraat rekwisitoor
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Wat zijn synoniemen voor een dagvaarding

A

gerechtsbrief, beschrijving feiten, tenlastelegging

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat houdt een rekwisitoor in

A
 • uitleggen waarom een verdachte gedagvaard wordt
 • uitleggen wat de feiten en bewijzen zijn
 • vorderen van een passende straf
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wat zijn 3 andere, mogelijke gevolgen van het onderzoek

A
 • minnelijke schikking
 • bemiddeling en maatregelen
 • sepot
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Wat is een minnelijke schikking

A

de verdachte krijgt een voorstel een bedrag te betalen (dan vervalt strafvordering)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Wat is bemiddeling en maatregelen

A

de verdachte wil schade vergoeden en voorwaarden naleven (vb. begeleiding, therapie), als de overeenkomst wordt nageleefd dan is er verval van strafvordering (= niet verschijnen voor strafrechter)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Wat is een sepot

A

het parket beslist om niet te vervolgen (vb. bij onvoldoende bewijs)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Wat houdt de strafuitvoering van het OM in

A
 • het OM ziet toe op de passende uitvoering van de straf
 • meer dan 3 jaar gevangenis? parketmagistraat in strafuitvoeringsrechtbank kan beslissen over vb. ‘beperkte detentie’ of ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Wat is het slachtofferonthaal

A
 • het OM waakt erover dat slachtoffers de nodige informatie krijgen
 • het OM brengt de slachtoffers indien nodig met gespecialiseerde diensten in contact
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Wat doet het OM bij minderjarigen

A
 • het parket treedt ook op in jeugdzaken
  1) een waarschuwingsbrief sturen naar de jongere en de ouders
  2) het uitnodigen voor gesprek met criminoloog of jeugdmagistraat
  3) doet voorstel tot bemiddelen (als slachtoffers schade hebben geleden)
  4) jeugdrechter vorderen
23
Q

Wat zijn de taken en opdrachten van het federaal parket (7)

A
 • misdaden en wandrijven tegen veiligheid van de staat
 • bedreiging met een aanslag of diefstal kernmateriaal
 • georganiseerde mensensmokkel en mensenhandel
 • illegale wapenhandel
 • bendevorming en criminele organisaties
 • terrorisme
 • misdrijven met een internationale dimensie
24
Q

Wie is de eerste nationale procureur voor de verkeersveiligheid

A

Michèle Coninsx

25
Q

Geef een voorbeeld van een overtreding die nu voor het nationaal parket van verkeersveiligheid is

A
 • wie meer dan 40 kilometer per uur (of 30 kilometer in de bebouwde kom) te snel rijdt,
  moet rechtstreeks naar de rechtbank
26
Q

Wat zijn de taken en opdrachten van het nationaal parket voor de verkeersveiligheid en sinds wanneer bestaat het

A
 • bestaat sinds maart ‘23
 • bevoegd voor ‘kleinere’ snelheidsovertredingen en boetes
27
Q

Waarom was een nationaal parket voor verkeersveiligheid nodig

A
 • lokale parketten krijgen meer tijd voor zware ongevallen: zware ongevallen, drugs achter het stuur en extreem hoge
  snelheden
 • lokale parketten hadden geen helikoptervisie: nu zal het eenvoudiger worden om de veelplegers eruit te halen
  –> in plaats van boete na boete kan er dan een andere strafrechtelijke reactie komen vb. een
  dagvaarding zijn voor de rechtbank of de verplichting van een verkeerscursus
28
Q

Wat zijn de 2 verschillende aanhoudingen

A
 • bestuurlijk weerhouden (in media vaak bestuurlijke/administratieve aanhouding genoemd)
 • gerechtelijke arrestatie (in media vaak gerechtelijke aanhouding genoemd)
29
Q

Wat houdt bestuurlijk weerhouden in

A
 • niet door parket, maar door politie
 • preventieve vrijheidsberoving (vb. bij uit de hand gelopen betoging = verstoring openbare orde)
 • maximaal 12 uur
 • geen aanhouding van iemand die verdacht wordt van een misdrijf
30
Q

Wat houdt gerechtelijke arrestatie in

A
 • dwangmaatregel met als doel iemand ter beschikking te stellen van het gerecht
 • betrokkene wordt verdacht van zware feiten
 • maximaal 48 uur, nadien beslist onderzoeksrechter over aanhouding en binnen vijf dagen raadkamer over verlenging daarvan met 30 dagen
31
Q

Waar zitten de problemen in de verslaggeving over de onderzoeksfase (justitie vs. journalistiek)

A
 • het gerecht is soms (wat) weigerachtig
 • journalisten willen informeren
32
Q

Waarom is het gerecht soms (wat) weigerachtig om verslag te geven over de onderzoeksfase

A
 • de informatie kan het onderzoek schaden
 • de informatie bedreigt het vermoeden van onschuld
 • namen noemen = publieke veroordeling (‘trial by media’)
33
Q

Waarom willen journalisten informeren over de onderzoeksfase

A
 • journalisten berechten niet, maar berichten
 • publiek heeft recht op informatie
 • aandacht vermijdt het stilvallen van het onderzoek
34
Q

Wat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de berichtgeving?

A
 • de pers moet het publiek kunnen informeren
 • journalisten moeten een evenwicht vinden tussen de persvrijheid en de rechten van de betrokkenen (verdachten, slachtoffers, getuigen, politie en gerecht, de politieke overheid)
35
Q

Wat zegt de deontologische code van 2010

A
 • De journalist respecteert het privéleven van personen en tast het niet verder aan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de berichtgeving.
 • De journalist gaat in het bijzonder omzichtig om met mensen in een kwetsbare situatie, zoals minderjarigen, slachtoffers van criminaliteit, rampen en ongevallen, en hun directe omgeving.
36
Q

Wat is het inzagerecht

A
 • wet-Franchimont (uitloper affaire Dutroux) : ook slachtoffers en verdachten mogen strafdossier inkijken
 • inzagerecht mag niet misbruikt worden : onderzoek niet manipuleren (hoe stel je dat vast?)
 • wie onderzoek voert, is gebonden aan het geheim van het onderzoek
37
Q

Video Chris Verhaeghe: hoe belangrijk is vakjargon

A

= zeer belangrijk, termen moeten juist zijn
= maar moet ook duidelijk zijn voor het breed publiek

38
Q

Video Chris Verhaeghe: wat houdt de dagelijkse persconferentie van het parket van Brussel in

A
 • parket geeft uitleg over (lopende) zaken, kan gaan van verkeersongeval tot moord
 • mogelijkheid tot vragen stellen (in groep/of alleen)
 • merendeel van de communicatie is in het Frans
 • meestal is er een vaste persconferentie, maar in sommige gevallen kan dit ook op een ander tijdstip.
39
Q

Video Chris Verhaeghe: hoe zit het met de perscommunicatie in Asse: parket Halle-Vilvoorde

A
 • meer op afstand, geen persruimte
 • telefonisch, mail
40
Q

Video Chris Verhaeghe: hoe communiceert een onderzoeksrechter bij een gerechtelijk onderzoek

A
 • niet, dat verloopt ook via het parket
 • bij opsporingsonderzoek : parket mag zelf info geven
 • gerechtelijk onderzoek: parket mag info geven, maar moet toestemming vragen aan de onderzoeksrechter
41
Q

Video Chris Verhaeghe: is het inzagerecht (wet-Franchimont) een weg voor journalisten naar informatie

A
 • soms, journalisten staan in contact met advocaten van beide partijen die wel informatie delen (maar enkel dat wat hun ten goede komt natuurlijk)
42
Q

Video Chris Verhaeghe: wie communiceert er als er een opsporingsbericht verspreid moet worden

A

= de onderzoeksrechter

43
Q

Video Chris Verhaeghe: wat doe je met ‘off the record’ informatie

A

= je kan deze info gebruiken, maar de bron wordt dan niet vermeld (eerder als achtergrondinformatie)

44
Q

Video Chris Verhaeghe: ga je berichten over blunders

A

= ja, maar het moet voorzichtig en je mag geen personen aanvallen want het is belangrijk om geen bruggen op te blazen (connecties verliezen)

45
Q

Video Chris Verhaeghe: hoe verloopt de communicatie eens het een gerechtelijk proces is

A

= het parket communiceert dan eigenlijk niet meer, maar er kan wel nog steeds wat verduidelijking gevraagd worden

46
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: hoe verloopt het contact tussen de persmagistraat en de pers

A
 • 2 keer per dag wordt er aan een journalist de belangrijkste informatie doorgegeven
 • deze speelt het dan door naar de andere journalisten
 • deze journalist verzamelt de vragen van de andere journalisten
 • beantwoorden ook individuele vragen
47
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: geef je als parketmagistraat op alles een antwoord

A
 • parket geeft altijd een antwoord, maar kan soms in het belang van het onderzoek zeer kort/vaag zijn
48
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: wordt er informatie onder embargo gegeven

A
 • dit gebeurt en journalisten gaan hier voorzichtig mee om en begrijpen dit
 • het is al gebeurd dat het embargo verbroken werd en dan verlies je vertrouwen
49
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: wat zijn de voorwaarden van de communicatie en wie communiceert er bij een gerechtelijk onderzoek?

A
 • het parket communiceert zowel bij een opsporingsonderzoek als bij een gerechtelijk onderzoek
 • MAAR bij een gerechtelijk onderzoek moet er toestemming aan de onderzoeksrechter gevraagd worden
 • de onderzoeksrechter beslist over wel/niet gecommuniceerd wordt en over wat wel/niet
50
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: hoe komt het dat je als journalist soms sneller informatie hebt

A
 • in principe niet
 • maar alle betrokkenen bij een opsporingsonderzoek kunnen niet gecontroleerd worden (soms zelf slachtoffers)
 • soms ook openbare zaken die door de omstaanders opgemerkt worden
51
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: waarom verloopt de communicatie soms toch nog stroef

A
 • het parket is gebonden aan het geheim van het onderzoek
52
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: heeft justitie en media een slechte relatie

A
 • gemeenschappelijk doel: informatie geven op maatschappelijk onderzoek
 • verschillende drijfveren
53
Q

Interview voormalige persmagistraat Katlijn De Wispelaere: is de vakjargon van het parket nog van deze tijd

A
 • neen, moeilijke terminologie, maar moet juist gebruikt worden
 • maar moet ook begrijpbaar overgebracht worden