8. Rechten en plichten van journalisten Flashcards

1
Q

In artikel 19 van de Grondwet staat er dat

‘De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’

Maar houdt dit concreter in?

A
 • geen aanzetten tot racisme, vreemdelingenhaat of discriminatie
 • geen seksisme
 • geen eerroof of laster
 • geen uitingen in strijd met goede zeden
 • niet ontkennen of minimaliseren holocaust
 • geen stalking

–> gevolg van andere wetten (o.m. Strafwet)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

In artikel 25 van de Grondwet staat er dat

‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.’

‘Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.’

Maar houdt dit concreter in?

A
 • censuur = overheidscensuur
  –> nooit vooraf verhinderen dat informatie wordt verspreid
  –> wel achteraf onwettige communicatie sanctioneren
 • getrapte verantwoordelijkheid
  –> als journalist niet bekend is, is de uitgever, drukker of verdeler aansprakelijk
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wat staat er in artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens

A
 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.
  Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen …
 2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, …
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wat zijn de voorwaarden van artikel 10 van het EVRM

A
 • voorwaarden in het belang van ‘s lands veiligheid
 • voorwaarden voor de bescherming van de openbare orde
 • voorwaarden om strafbare feiten te voorkomen
 • voorwaarden voor de bescherming van de gezondheid
 • voorwaarden voor de bescherming van de goede zeden
 • voorwaarden voor de bescherming van de goede naam of rechten van anderen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

In het Strafwetboek staat dat enkele meningen strafbaar zijn, de welke

A
 • de beperkingen bij art.19 in de Grondwet
  vb. laster en eerroof, racisme en xenofobie, seksisme, …
 • maar ook
  –> smaad aan overheidsagenten
  –> beledigingen van het staatshoofd
  –> publiceren herkenbaarheidsinformatie in jeugd- en gerechtszaken
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

In artikel 150 in de Grondwet staat er dat

‘De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.’

Wie is hiervoor bevoegd?

A
 • enkel het assisenhof is bevoegd om strafbare communicatie te berechten
 • racisme, xenofobie, seksisme, … gaan naar correctionele rechtbank
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ACTUA : Wat zijn hedendaagse voorbeelden van mensen die voor seksisme gestraft zijn

A
 • veroordeling (eerste aanleg) Jeff Hoeyberghs na lezing voor KVHV
 • veroordeling (beroep) Redouane Ahrouch na televisiedebat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Welke 2 artikels moet je kennen ;))

A
 • debat onder juristen over wenselijkheid van de wet (Knack 12/01/2022)
 • zijn politieke reacties gelijkluidend?
  (De Standaard 08/02/2022)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat houdt het strafrecht ‘handel met voorkennis’ in

A

= journalisten met kennis van bedrijfsresultaten (onder embargo), die nabeurs bekend worden gemaakt, mogen die kennis niet gebruiken om vb. aandelen te kopen/verkopen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat is een kort geding

A

= snelle gerechtelijke procedure om nadeel te voorkomen

 • dat anders onherstelbaar zou zijn
  vb. voorkomen van krantenartikel of televisiereportage
 • soms met eenzijdig verzoekschrift
  –> de tegenpartij (nieuwsmedium of journalist) worden niet opgeroepen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

In artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek staat er dat

‘Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.’

In artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek staat er dat

‘Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.’

Wat houdt dit concreter in?

A

= burgerlijke aansprakelijkheid
= wie iemand schade berokkent, moet de schade compenseren

 • geldt ook voor journalisten
 • beoordeling door burgerlijke rechtbank (2 vormen mogelijk)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Welke 2 vormen van schadevergoeding zijn er die de burgerlijke rechtbank eist bij burgerrechtelijke aansprakelijkheid

A

1) materiële schadevergoeding (voor afgesprongen contract, gedaalde omzet, ..)

2) morele schadevergoeding (voor aantasting eer en goede naam, …)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat is recht op antwoord in de printmedia

A
 • sinds 1961 voorzien = Wet betreffende het recht tot antwoord
 • wie genoemd (of impliciet aangewezen is) kan het eisen
  1) binnen de 3 maanden na artikel
  2) maximaal 1.000 tekens (of dubbele artikel waartegen men reageert)
 • weigert de redactie? –> rechtbank eerste aanleg
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Wat is recht op antwoord in de audiovisuele media

A
 • sinds 2009 geregeld –> Mediadecreet (Vlaamse Gemeenschap)
 • recht tot antwoord
  1) bij aantasting ‘aanzien en reputatie’ door een onjuiste bewering
  2) binnen een maand na uitzending
 • recht van mededeling
  1) na buitenvervolgingstelling of vrijspraak van wie genoemd is als verdachte, beklaagde of beschuldigde
 • weigert de redactie? –> rechtbank van eerste aanleg
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat is het bronnengeheim

A

= wettelijke bescherming van bronnen
- sinds 2005 –> Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen

 • journalisten kunnen bron geheimhouding beloven
 • UITZONDERING: de rechter kan dwingen om bronnen vrij te geven
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wanneer kan een rechter dwingen om bronnen vrij te geven

A
 • als ze nodig zijn om misdrijven te voorkomen die ‘een ernstige bedreiging’ zijn voor de fysieke integriteit van één of meer personen
 • als de informatie cruciaal is om misdrijven te voorkomen
 • als de informatie op geen andere manier te verkrijgen is
17
Q

Geeft het voorbeeld van bronnengeheim in 2021 van de case ‘Sint-Truiden’

A
 • (toenmalig) burgemeester Veerle Heeren krijgt vroegtijdig vaccin
 • komt aan het licht via lokale nieuwssite Trudocs
 • burgemeester dient een klacht in wegen schending medisch beroepsgeheim
 • onderzoeksrechter laat huiszoeking bij journalist doen
 • journalist weigert bron bekend te maken
18
Q

Welke 4 wetten/decreten/verdragen hebben betrekking op de openbaarheid van bestuur

A
 • Grondwet (artikel 32)

‘Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.’

 • federale wet uit 1994
 • Vlaamse decreten uit 2004 en 2007
 • EVRM (artikel 10)
19
Q

Wat staat er in de federale wet uit 1994 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur

A
 • federale administratieve overheid moet binnen 30 dagen ingaan op vraag om inzage van overheidsdocumenten
 • termijn kan met 15 dagen verlengd worden
20
Q

Wat staat er in de Vlaamse decreten uit 2004 en 2007 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur

A
 • iedereen kan vragen bepaalde documenten openbaar te maken
 • antwoord moet na 15 dagen volgen
 • uitzonderingen zijn mogelijk = persoonlijke levenssfeer, document ifv strafvordering, vertrouwelijkheid van internationale relaties, openbare orde en veiligheid, ..
21
Q

Welke documenten kan iedereen vragen openbaar te maken volgens de Vlaamse decreten uit 2004 en 2007

A
 • documenten van publieke overheden
 • documenten van (rechts)personen die door de overheid worden ingezet en gecontroleerd

–> schriftelijke stukken, opnames, statistieken, contracten, films, foto’s, …

22
Q

Wat staat er in artikel 10 van het EVRM met betrekking tot de openbaarheid van bestuur

A
 • artikel 10 waarborgt vrijheid van meningsuiting
 • arrest (2016) Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  –> journalisten krijgen door artikel 10 toegang tot bestuursdocumenten
  –> om publiek met kennis van zaken te informeren moeten journalisten documenten kunnen inkijken
23
Q

Wat houdt GDPR in

A

GDPR = AVG
= General Data Protection Regulation
= Algemene Verordening Gegevensbescherming

1) legt verzamelen van persoonsgegevens aan banden
2) wie in een databank zit, moet het weten en zijn/haar toestemming geven

 • probleem voor journalisten en redacties
  1) leggen adressenbestanden aan van contacten, woordvoerders, … –> zijn vrijgesteld van (de meeste) GDPR-verplichtingen
24
Q

Wat is wobben

A

= een verzoek indienen om overheidsinformatie te mogen inzien met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur

25
Q

Voor welke straf zal je niet meer in de gevangenis vliegen door de hernieuwing van het Strafwetboek

A

= het beledigen van de koning
= Majesteitssschenis

26
Q

Wat is de World Press Freedom Index

A

= een ranking waarin 180 landen zijn opgenomen, aangevoerd door het land met de grootste persvrijheid en afgesloten door het land waar van persvrijheid amper of zelfs geen sprake is

27
Q

Waar staat België in de WPF Index en waarom zijn we zo gezakt?

A
 • België is de afgelopen jaren is weggezakt van
  plaats 11 (2021) –> 23 (2022) –> 33 (2023)
 • voornaamste reden is dat we met openbare omroepen zitten waarvan de raad van beheer politiek is samengesteld
 • de getrapte verantwoordelijkheid
 • op website: journalisten genieten een relatief groot vertrouwen, maar worden tijdens demonstraties blootgesteld aan geweld van de politie en demonstranten, alsook aan online bedreigingen die vooral tegen vrouwen zijn gericht