13 Flashcards Preview

商业:听写 > 13 > Flashcards

Flashcards in 13 Deck (28):
1

Qǔxiāo

取消

to cancel

2

Shìjià

市价

market value

3

Shíshī

实施

to put into effect

4

Zhī suǒyǐ

之所以

the reason is...

5

Yōuxiān

优先

to have priority

6

Chéngzhèn

城镇

cities and towns

7

Miànjī

面积

area

8

Píngfāng mǐ

平方米

square meter

9

Yǒucháng

有偿

something that is not free of charge

10

Zǔ'ài

阻碍

to impede

11

Zhuāngxiū

装修

renovation; to fix up

12

Nàiyòng

耐用

durable; long-lasting

13

Zhùzhái

住宅

residence; dwelling

14

Lǐsuǒdāngrán

理所当然

naturally

15

Gōngguòyúqiú

供过于求

supply exceeds demand

16

Jū gāo bùxià

居高不下

for the price to stay high

17

Jiǎodù

角度

point of view; angle

18

Shīgōng

施工

to carry out construction

19

Yīzhì

一致

consistent; identical

20

Shǒuyào

首要

chief

21

Qǔxiāo zhèngcè.

取消。。政策

to cancel..Policy

22

Fúlì fēn fáng

福利分房

Welfare housing

23

Shíshī zhèngcè fǎguī

实施政策法规

The implementation of policies and regulations

24

Yōuxiān fāzhǎn

优先发展

Give priority to the development of

25

Rénjūn zhùfáng miànjī

人均住房面积

Per capita housing area

26

Yǒucháng shǐyòng

有偿使用

pay to use

27

Xiāochú zǔ'ài

消除阻碍

Elimination of obstacles

28

Nàiyòng xiāofèipǐn

耐用消费品

durable products