14 Flashcards Preview

商业:听写 > 14 > Flashcards

Flashcards in 14 Deck (33)
Loading flashcards...
1

Jiājù

加剧

to aggravate

2

Guónèi shēngchǎn zhòngzhí

国内生产种植

GDP

3

Chūshěn

初审

preliminary examination

4

Línchuáng

临床

clinical

5

Shìyàn

试验

experiment; test

6

Jiǎncè

检测

test; to test

7

Qúdào

渠道

channel; means of communication

8

Xiéshāng

协商

to talk things over

9

Xíngzhèng

行政

administrative

10

Shěnchá

审查

examination; to examine

11

Bàoyuàn

抱怨

to complain

12

Zhīshì chǎnquán

知识产权

intellectual property right

13

Xiāngyìng

相应

relevant

14

Yíhàn

遗憾

it's a pity...

15

Yīliáo

医疗

medical treatment

16

Zhīfù

支付

to pay

17

Ángguì

昂贵

expensive

18

Jiānnán

艰难

difficult

19

Wēnhé

温和

moderate; mild

20

Fùzuòyòng

副作用

side effect

21

Zhìliáo

治疗

to treat

22

Jíxìng

急性

acute

23

Jíbìng

疾病

disease

24

Suízhe. De jiājù

随着。。。的加剧

along with. . . 's aggregation

25

Chūshěn yī línchuáng shìyàn yǐ zhìliàng jiǎncè

初审一临床试验以质量检测

The first instance a clinical trial to quality testing

26

Xiāoshòu qúdào

销售渠道

Sales channels

27

Xíngzhèng bùmén

行政部门

Administration

28

Bǎohù zhīshì chǎnquán

保护知识产权

Protection of intellectual property rights

29

Jiāqiáng duì. De bǎohù

加强对。。的保护

Strengthen. . Protection

30

Yīliáo bǎoxiǎn

医疗保险

Health insurance