6.1 Flashcards Preview

商业:听写 > 6.1 > Flashcards

Flashcards in 6.1 Deck (28):
1

Zhǐbiāo

指标

target; quota

2

Yuēshù

约束

restriction; to restrict

3

Chǎnshēng

产生

to give rise to

4

Huòbì

货币

currency

5

Tígāo

提高

to raise

6

Zēngzhǎng

增长

to increase

7

Jūmín

居民

resident

8

Dāng. Shí

当。。。时

while

9

Xiāotiáo

萧条

depression

10

Gǔlì

鼓励

to encourage; encouragement

11

Fǎnzhī

反之

on the contrary

12

Jǐnsuō

紧缩

to reduce

13

Yíngēn

银根

money supply

14

Lěngquè

冷却

to cool down

15

Yìzhì

抑制

to restrain

16

Zhòngyào de jǐnjí zhǐbiāo

重要的紧急指标

important emergency indicators

17

Shòudào. De yuēshù

受到。。。的约束

to receive... restrictions

18

Duì. Chǎnshēng. Yǐngxiǎng.

对。。。产生。。。影响

to have an influence on sth

19

Tígāo chéngběn.

提高。。。成本

raise... cost

20

Zēngjiā fùdān.

增加。。。负担

increase... burden

21

Jīngjì xiāotiáo

经济萧条

recession

22

Fāzhǎn guòrè

发展过热

to heat up (of economy)

23

Xiàtiáo lìlǜ

下调利率

to cut interest rates

24

Shàngdiào lìlǜ

上调利率

to raise interest rates

25

Jiàngdī lìlǜ

降低利率

to lower interest rates

26

Tígāo lìlǜ

提高利率

to raise interest rates

27

Jǐnsuō yíngēn

紧缩银根

to reduce the money supply

28

Yìzhì tōnghuò péngzhàng

抑制通货膨胀

to restrain inflation