7 Flashcards Preview

商业:听写 > 7 > Flashcards

Flashcards in 7 Deck (31):
1

Huīfù

恢复

to resume

2

Fāxíng

发行

to issue

3

Zhèngquàn jiāoyì suǒ

证券交易所

stock exchange

4

Biāomíng

标明

to indicate

5

Miànzhí

面值

face value

6

Gōngto provide for

7

Rèngòu

认购

to offer to buy (stock)

8

Quánmiàn

全面

overall

9

Tóupiào quán

投票权

voting right

10

Huàfēn

划分

to classify

11

Gàiniàn

概念

concept

12

Hóngchóugǔ

红筹股

red chip stock

13

Lèisì

类似

similar to

14

Lánchóugǔ

蓝筹股

blue chip stock

15

Chǔyú

处于

to be in a situation or position of...

16

Jiēduàn

阶段

stage

17

Xiāngguān

相关

related

18

Shàngstill; yet

19

Jiànquán

健全

perfect; sound

20

Yìshí

意识

to be aware of

21

Jiānguǎn

监管

to supervise

22

Cùshǐ

促使

to spur

23

Guīfàn

规范

standard

24

Dàolù

道路

path; way

25

Huīfù fāxíng; mǎimài

恢复发行;买卖

to resume issuing; trade

26

Biāomíng miànzhí

标明面值

value indicated

27

Fāxíng gǔpiào

发行股票

to issue stock

28

Chóují zījīn

筹集资金

to raise funds

29

Chǔyú. Jiēduàn

处于。。。阶段

in (some) stage

30

Quēfá tóuzī zhīshì/fēngxiǎn yìshí

缺乏投资知识/风险意识

to lack investment knowledge / risk knowledge

31

Jiāqiáng jiānguǎn

加强监管

to strengthen supervision