9 Flashcards Preview

商业:听写 > 9 > Flashcards

Flashcards in 9 Deck (37)
Loading flashcards...
1

Diàoyán

调研

investigation and research

2

Yōushèngliètài

优胜劣汰

survival of the fittest

3

Xìnxī

信息

information

4

Zhǔnquè

准确

accurate

5

Yùcè

预测

prediction; to predict

6

Yīlài

依赖

to rely on

7

Guǎngfàn

广泛

extensive

8

Cùxiāo

促销

promotion; to promote sales

9

Jiégòu

结构

structure; organization

10

Jiàoyù

教育

education; to educate

11

Niánlíng

年龄

age

12

Dòngjī

动机

motive

13

Tèdìng

特定

specific

14

Láiyuán

来源

source

15

Huòqǔ

获取

to procure

16

Gōngqiú

供求

supply and demand

17

Tuīxiāo

推销

to market

18

Chuándì

传递

transmission; to transmit

19

Jǐnguǎn

尽管

even though

20

Rúcǐ

如此

in this way

21

Réngrán

仍然

still; yet

22

Liáokuò

辽阔

vast (places)

23

Chāyì

差异

difference

24

Fēngtǔ rénqíng

风土人情

local customs and practices

25

Fēnbù

分布

distribution; to be distributed

26

Jìngzhēng duìshǒu

竞争对手

competitor

27

Gōngzhèng

公正

impartial; just

28

Duì... Jìnxíng (chōngfèn de/guǎngfàn de) shìchǎng tiáo yán

对...进行(充分的/广泛的)市场调研

to (adequately / extensively) research and investigate sth

29

Huòqǔ/bǎwò xìnxī.

获取/把握信息

to procure / to seize information

30

Zuòchū zhǔnquè de shìchǎng yùcè

作出准确的市场预测

to make an accurate market prediction