3 Flashcards Preview

商业:听写 > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Tèqū

特区

special zone

2

Tuījìn

推进

to promote

3

Xiānhòu

先后

successively

4

Shèlì

设立

to establish; to set up

5

Lièto list

6

Lùxù

陆续

in succession

7

Nèi lù

内陆

inland

8

Yǐshàng

以上

the above mentioned

9

Jiànshè

建设

to build

10to possess

11

Fúzhí

扶植

to support

12

Suǒdéshuì

所得税

income tax

13

Cáizhèng

财政

(public) finance

14

Xìndài

信贷

credit

15

Xiāofèipǐn

消费品

consumer goods

16

Zhìzào

制造

to manufacture

17

Zhìyào

制药

pharmaceutical (industry)

18

Bùshèng méi jǔ

不胜枚举

too numerous to mention one by one

19

Zhǐto refer to

20

Wèizhì

位置

position

21

Néngyuán

能源

energy resources

22

Jīchǔ shèshī

基础设施

infrastructure

23

Tuīdòng

推动

to push forward

24

Xiānhòu shèlì jīngjì tèqū/fēn gōngsī

先后设立经济特区/分公司

successively set up economic zones / branches

25

Lùxù jiànlì jīngjì jìshù kāifā qū

陆续建立经济技术开发区

successively establish economic and technological development zones

26

Tígōng huánjìng/zījīn/bāngzhù

提供环境/资金/帮助

to offer an environment / funding / help

27

Xīyǐn zījīn/jìshù/réncái

吸引资金/技术/人才

to attract foreign investment / technology / talent

28

Kuàguó qǐyè

跨国企业

multinational industry

29

Tóuzī huánjìng/yìng huánjìng/ruǎnhuánjìng

投资环境/硬环境/软环境

to invest in an environment / hard environment / soft environment

30

Jīngjì fādá/jiāotōng biànlì/gōngyè jīchǔ xiónghòu

经济发达/交通便利/工业基础雄厚

developed economy / convenient transportation / strong industrial base