6.2 Flashcards Preview

商业:听写 > 6.2 > Flashcards

Flashcards in 6.2 Deck (25):
1

Shǒuxiān

首先

first

2

Biàndòng

变动

to change

3

Liúdòng

流动

to circulate

4

Jiàzhí

价值

value

5

Fángzhǐ

防止

to prevent

6

Biǎnzhí

贬值

to depreciate; depreciation

7

Diào wǎng

调往

to shift to

8

Qícì

其次

next; secondly

9

Shēngzhí

升值

to appreciate; appreciation

10

Bōdòng

波动

(of price of goods) to fluctuate

11

Huíbào

回报

return (on investment)

12

Zhīit (sub for person or thing)

13

Gāithe aforementioned

14

Yùnyòng

运用

to utilize

15

Kòngzhì

控制

to control

16

Yùnxíng

运行

to operate

17

Guānjiàn

关键

critical; crucial

18

Guǎnlǐ jú

管理局

administrative bureau

19

Huòdé

获得

to obtain

20

Pīzhǔn

批准

to approve

21

Huòbì shēngzhí/biǎnzhí

货币升值/贬值

appreciation / depreciation of currency

22

Fángzhǐ sǔnshī

防止损失

to prevent loss

23

Kuòdà chūkǒu/jìnkǒu

扩大出口/进口

to expand exports / imports

24

Zēngjiā fēngxiǎn.

增加。。。风险

to increase... risk

25

Huòdé pīzhǔn

获得批准

to obtain approval