12 Flashcards Preview

商业:听写 > 12 > Flashcards

Flashcards in 12 Deck (37):
1

Zhòngduō

众多

numerous

2

Láodònglì

劳动力

labor force

3

Yōushì

优势

dominant position

4

Mìjí

密集

intensive; dense

5

Xíngtype

6

Fǎngzhīpǐn

纺织品

textile product

7

Yǐ jià qǔshèng

以价取胜

to win with low prices

8

Yánjùn

严峻

severe

9

Tiǎozhàn

挑战

challenge; to challenge

10

Yīnsù

因素

factor; element

11

Bāozhuāng

包装

packaging; to pack

12

Zhūduō

诸多

a lot of

13at the end of...

14

Fúdù

幅度

range; scope

15

Xíngchéng

形成

to form; to shape

16

Wēixié

威胁

threat; to threaten

17

Mǒucertain (person or thing)

18

Jiǎmào

假冒

forged; to forge

19

Wěifake

20

Lièinferior

21

Sǔnhài

损害

to harm; harm

22

Guǎngkuò

广阔

vast; broad

23

Fùjiā zhí

附加值

added value

24

Rénkǒu zhòngduō

人口众多

Large population

25

Lìyòng yōushì

利用优势

Use of the advantages

26

Láodònglì chéngběn

劳动力成本

Labor costs

27

Láodòng/jìshù/zīběn mìjí xíng chǎnyè

劳动/技术/资本密集型产业

Labor / technology / capital-intensive industries

28

Shèhuì āndìng

社会安定

Social stability

29

Tōngzhàng lǜ dī

通胀率低

The rate of inflation

30

Miànlín yánjùn tiǎozhàn

面临严峻挑战

Face serious challenges

31

Zhūduō yīnsù

诸多因素

Many factors

32

Dà fúdù xiàjiàng/shàngshēng

大幅度下降/上升

Substantial fall / rise

33

Duì xíngchéng wēixié.

对。。形成威胁

Right. . A threat to

34

Jiǎmào wěiliè

假冒伪劣

Fake and shoddy

35

Sǔnhài xíngxiàng

损害形象

Damage the image of

36

Guǎngkuò de shìchǎng

广阔的市场

Broad market

37

Gāo fùjiā zhí

高附加值

High value-added