12 Flashcards Preview

商业:听写 > 12 > Flashcards

Flashcards in 12 Deck (37)
Loading flashcards...
1

Zhòngduō

众多

numerous

2

Láodònglì

劳动力

labor force

3

Yōushì

优势

dominant position

4

Mìjí

密集

intensive; dense

5

Xíngtype

6

Fǎngzhīpǐn

纺织品

textile product

7

Yǐ jià qǔshèng

以价取胜

to win with low prices

8

Yánjùn

严峻

severe

9

Tiǎozhàn

挑战

challenge; to challenge

10

Yīnsù

因素

factor; element

11

Bāozhuāng

包装

packaging; to pack

12

Zhūduō

诸多

a lot of

13at the end of...

14

Fúdù

幅度

range; scope

15

Xíngchéng

形成

to form; to shape

16

Wēixié

威胁

threat; to threaten

17

Mǒucertain (person or thing)

18

Jiǎmào

假冒

forged; to forge

19

Wěifake

20

Lièinferior

21

Sǔnhài

损害

to harm; harm

22

Guǎngkuò

广阔

vast; broad

23

Fùjiā zhí

附加值

added value

24

Rénkǒu zhòngduō

人口众多

Large population

25

Lìyòng yōushì

利用优势

Use of the advantages

26

Láodònglì chéngběn

劳动力成本

Labor costs

27

Láodòng/jìshù/zīběn mìjí xíng chǎnyè

劳动/技术/资本密集型产业

Labor / technology / capital-intensive industries

28

Shèhuì āndìng

社会安定

Social stability

29

Tōngzhàng lǜ dī

通胀率低

The rate of inflation

30

Miànlín yánjùn tiǎozhàn

面临严峻挑战

Face serious challenges