Review 1 - 听写 Flashcards Preview

商业:听写 > Review 1 - 听写 > Flashcards

Flashcards in Review 1 - 听写 Deck (41)
Loading flashcards...
1

Shíxíng. Tǐzhì/zhèngcè.

实行。。。体制/政策

2

Quēfá jīngyàn/zījīn/zīyuán/huólì

缺乏经验/资金/资源/活力

3

Jìnxíng gǎigé.

进行。。。改革

4

Chōngmǎn huólì/xìnxīn

充满活力/信心

5

Zhìyuē. Fāzhǎn.

制约。。。发展

6

Cùjìn. Fāzhǎn.

促进。。。发展

7

Kèfú bìbìng/kùnnán

克服弊病/困难

8

Guānbì jīchǎng/xuéxiào/yī pī jīngyíng bùshàn de qǐyè/yī pī kuīsǔn de qǐyè

关闭机场/学校/一批经营不善的企业/一批亏损的企业

9

Zhuǎnbiàn tǐzhì/tàidù/kànfǎ

转变体制/态度/看法

10

Jiànlì gōngsī/jiātíng/tǐzhì

建立公司/家庭/体制

11

Jiākuài/fàng màn. Bùfá

加快/放慢。。。步伐

12

Liúrù shìchǎng/dàhǎi

流入市场/大海

13

Xīyǐn wàizī

吸引外资

14

Kànhǎo shìchǎng/huánjìng

看好市场/环境

15

Wéichí wěndìng

维持稳定

16

Wánshàn lìfǎ

完善立法

17

Dédào. Rènkě

得到。。。认可

18

Lìng rén zhǔmù/gāoxìng/shēngqì/dānxīn/shīwàng/nánguò

令人瞩目/高兴/生气/担心/失望/难过

19

Zǔjiàn gōngsī

组建公司

20

Bānbù fǎguī/gōngbù míngdān

颁布法规/公布名单

21

Cóngshì. Xìngyè/gōngzuò/huódòng.

从事。。。兴业/工作/活动

22

Jījí/jièrù. Lǐngyù

积极/介入。。。领域

23

Zījīn/shílì xiónghòu

资金/实力雄厚

24

Zhàn (zhǔdǎo) dìwèi

占(主导)地位

25

Qǔdé (lìng rén zhǔmù) chéngjī

取得(令人瞩目)成绩

26

Yǒuxiào dì lìyòng zīyuán/huánjìng/shìchǎng/shíjiān/zījīn

有效地利用资源/环境/市场/时间/资金

27

Zhìdìng/bānbù/shíxíng (yōuhuì de) zhèngcè/fǎguī

制定/颁布/实行(优惠的)政策/法规

28

Tuījìn/tuīdòng gǎigé kāifàng

推进/推动改革开放

29

Jīngjì fādá

经济发达

30

Néngyuán fēngfù

能源丰富