11 Flashcards Preview

商业:听写 > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (29)
Loading flashcards...
1

Suǒwèi

所谓

so called

2

Zhīmíngdù

知名度

degree of renown of celebrity

3

Yīliú

一流

first rate

4

Zhìshǎo

至少

at least

5

Shǔyú

属于

to belong to

6

Gāodàng

高档

high/top grade

7

Jūnhéng

均衡

balance; equilibrium

8

Xiāng bǐ

相比

to compare

9

Xiāng bǐ zhī xià

相比之下

by comparison

10

Dàngcì

档次

grade of products or goods

11

Chóngshàng

崇尚

to adore

12

Jīyú

基于

because of...

13

Yī fēn qián yī fēn huò

一分钱一分货

the higher the price the better the quality

14

Piānto differ from a certain standard

15

Shòuhòu fúwù

售后服务

after-sale service

16

Wù yǒu suǒ zhí

物有所值

goods worth their price; worthwhile

17

Shēnfèn

身份

status; identity

18

Xiàngzhēng

象征

symbol; to symbolize

19

Wēnbǎo

温饱

basic necessities of life

20

Shēnjià

身价

social status

21

Míngpái chǎnpǐn

名牌产品

name brand

22

Gāo zhīmíngdù

高知名度

well known

23

Yīliú de jìshù/fúwù/huánjìng

一流的技术/服务/环境

first rate technology / service / environment

24

Jùyǒu jìngzhēng lì

具有竞争力

to posses a competitive advantage

25

Zījīn bùzú

资金不足

insufficient funds

26

Chóngshàng míngpái

崇尚名牌

to adore a brand

27

Wánshàn de shòuhòu fúwù

完善的售后服务

perfect after-sale service

28

Mǎnzú wēnbǎo

满足温饱

sufficient daily necessities of life

29

Tígāo/jiàngdī shēnjià

提高/降低身价

to raise / to lower status