2008 Maj Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2008 Maj > Flashcards

Flashcards in 2008 Maj Deck (47):
1

Fråga 1
Tompa, som egentligen hette Tommy Johansson, är 24 år och lärarkandidat. I början av maj månad börjar han få rejäla besvär av nästäppa, klar snuva och kliande ögon, och tycker det är jobbigt att gå till sin praktik, trots att han älskar barnen. Han känner igen besvären från de 2-3 senaste vårarna, men dessutom har han nu också börjat få ständiga besvär under vinterhalvåret
– precis som om han alltid är förkyld. Värst är det under nätter och morgnar. Av och till har han provat någon receptfri allergitablett med viss effekt. Men nu söker han dig, som är AT- läkare på vårdcentralen Borgmästaregården, för att han vill bli testad. Som liten hade Tompa vare sig eksem eller astma. Ingen hereditet för allergi. Han bor i modern bostad, röker inte och har inga pälsdjur nu. Familjen hade hund, när han var liten. I status finner du en måttlig slemhinnesvullnad i näsan och en lätt ökad konjunktival kärlinjicering i ögonen. Pulm: u.a.
A. Vilka två allergen misstänker du utifrån anamnesen?
På din vårdcentral kan astmasköterskan genomföra pricktest med standardpanel, och Tompa får snar tid för detta.
B. Vilka två av nedanstående allergen ingår inte i standardpanelen?
Ƒ Björk
Ƒ Gråbo
Ƒ Hund
Ƒ D. farinae
Ƒ Hassel
Ƒ Syren
Ƒ Häst
Ƒ Cladosporium
Ƒ Timotej
Ƒ Katt
Ƒ D. pterinyssinus
Ƒ Alternaria
De allergener du preliminärt misstänkte, visar sig stämma med pricktesten. Tompa har en ganska uttalad allergi, fr. a. på våren, och du vill komplettera med lokal behandling.
C. Vilken lokal behandling mot Tompas nästäppa respektive ögonbesvär vill du ordinera? Nämn ett lokalt verkande preparat (preparatnamn eller generikum) till näsa och ett till ögon!

1. Kvalster, pollen
2. Syren, hassel
3. natriumkromoglikat ögondroppar, Budenosid - nasal stereoid (Levokabasin antihistamin)

2

Fråga 2
Leif Kraft, 51 år, är förman vid Uddevallavarvet. Han har precis kommit tillbaka från Mallorca, där han och hustrun Lisbeth har tillbringat några veckor för att fira sin 20-åriga bröllopsdag. Lisbeth har åkt hem, men Leif har dröjt sig kvar i Malmö, där han bor på hotell. Där vaknar han en morgon med mycket svår värk i höger fot. Dagen därpå kan han knappast stödja på den. Han söker dig, som arbetar som AT-läkare vid Borgmästaregårdens vårdcentral. Status: Lätt överviktig, går med hälta. Hö framfot: svullen, rodnad och värmeökad. Stortåns grundled kraftigt palpationsöm, rörligheten upphävd, smärtande.
Leif har högt blodtryck och står på Salures® 2,5mgx1, Enalapril 20mgx1 och Amlodipin 5mgx1, men är i övrigt frisk. Du ställer diagnosen giktattack och frågar om alkohol. Det visar sig att Leifs alkoholkonsumtion i vanliga fall klart överskrider gränsen för riskbruk. Under Mallorcavistelsen har konsumtionen varit ännu högre.
A. Vilken ytterligare faktor – utöver alkohol – är mest trolig som bakomliggande orsak till Leifs giktattack?
B. Hur definieras – enligt Folkhälsoinstitutets riktlinjer - gränsen för riskbruk av alkohol för en man? (angivet i gram ren alkohol/v eller antal ”standardglas”/v)
Leif blir orolig och fundersam, eftersom du kan koppla giktattacken till hans alkohol- konsumtion. Han får en återbesökstid för ytterligare diskussion. Leif medger då att han är lite intresserad av att minska sin alkoholkonsumtion, men han är inte alls övertygad. Han är tveksam till om det behövs. Däremot tror han att hans förmåga att dra ner på mängderna är god.
C. I vilket stadium bedömer du att Leif befinner sig i första steget i motiverande samtal?
D. Välj två lämpliga inslag i ditt fortsatta samtal med Leif utifrån andra steget i motiverande samtal!
Ƒ Fånga upp ”förändringsyttranden” från Leif och
Ƒ Kontakta socialbyrån för att få ekonomisk möjlighet
reflektera tillbaka i samtalet
till program för alkoholmissbrukare
Ƒ Ge tips om AA:s verksamhet
Ƒ Övertala Leif till totalabstinens
Ƒ Ge tips om Länkarnas verksamhet
Ƒ Ta kontakt med Leifs arbetsplats
Ƒ Skriva remiss till Beroendecentrum i Uddevalla
Ƒ Be Leif lista både det positiva och det negativa med att dricka alkohol
Ƒ Informera om risk för esophaguscancer
Ƒ Ge råd om hur Leif hanterar abstinens
Ƒ Informera om levercirrhos
Ƒ Erbjuda recept på Antabus®
Ƒ Informera om hjärnskador av alkohol
Ƒ Erbjuda recept på Campral®

A. Salures
B.14 standardglas/vecka
C.
D. Förändringsbenägenhet samt lista positivt och negativ med alkohol

3

Fråga 3
Du är AT-läkare på Borgmästaregårdens vårdcentral. Fru Havlicek, 60 år, som städar på Annebergsgårdens pensionärshem, söker dig akut för ont i vänster knä. Egentligen har hon haft det länge, men hon har ändå klarat sitt arbete. Nu har smärtorna ökat de senaste veckorna, utan att något trauma förelegat. De senaste dagarna har knäet svullnat upp och blivit lite varmt. Idag var hon tvungen att bli hemma. Status: Opåverkad, överviktig, går med måttlig hälta. Vänster knäled: lätt värmeökad, ingen rodnad, måttlig hydrops, flekterar endast 70º, extension u.a. Palpationsöm i och kring mediala ledspringan.
Fru Havlicek har haft magsår flera gånger och har högt blodtryck. Hon tar Atacand Plus® (kandesartan + hydroklortiazid) i dosen 1x1. Röker lite. Preliminärt bedömer du hennes besvär som artros, men du måste komplettera anamnesen.
A. Vilka två av nedanstående påståenden om artros och möjliga differentialdiagnoser är riktiga?
Ƒ Reaktiv artrit debuterar först 3 mån efter enterit
Ƒ Pyrofosfatartrit är vanligast hos yngre personer
Ƒ Reaktiv artrit efter enterit drabbar mest äldre personer
Ƒ Pyrofosfatartrit förekommer ofta tillsammans med artros
Ƒ Reaktiv artrit drabbar oftast axelleder och handleder
Ƒ Borreliaartrit uppträder direkt efter fästingbettet
Ƒ Enterit före reaktiv artrit förlöper aldrig subkliniskt
Ƒ Borreliaartrit föregås aldrig av erytema migrans
Ƒ Gikt debuterar oftast i knäleder
Ƒ Septisk artrit uppträder ofta hos helt opåverkade patienter
Ƒ Tiazider utlöser aldrig giktattack
Ƒ Minst en av fyra artrospatienter har återkommande perioder av synovitretning
Kompletterande anamnes stöder din misstanke på artros. Du beställer en CRP, som blir

A. Pyrofosfatartrit förekommer ofta tillsammans med artros

4

Fråga 4
Din första patient för dagen på vårdcentralen Borgmästaregården är en 64-årig man, Edward Palin, som kommer på remiss från akutmottagningen i Trelleborg pga. ett uppmätt högt blodtryck i samband med ett njurstensanfall. Han hade tvingats söka akut, då han fick svåra smärtor i höger sida, när han befann sig i Falsterbo för att leta bärnsten. Det har nu gått fyra månader sedan njurstensanfallet, han har kvitterat stenen och hans njurröntgen var normal. Edward arbetar som mellanstadielärare och har annars varit frisk frånsett en meniskskada i samband med fotbollsspel i tonåren. Nu spelar han innebandy på lördagarna, eftersom han tycker mycket om god mat och vill försöka motverka sin överviktstendens. Lärarjobbet upplever han stimulerande, några disciplinproblem har han aldrig haft i sina klasser. Han planerar att fortsätta arbeta två år till, så att hans nuvarande elever hinner gå ut sjätte klass. Han har aldrig rökt, men snusar sedan många år. Ärftlighet för sjukdomar vet han inget om, eftersom han är adopterad. Han tar inga mediciner.
I samband med att remissen kom, anmodades Edward att gå på tre blodtryckskontroller hos sköterskan. Resultatet har du fått rapport om: 165/100; 170/95 respektive 160/95. Du ställer diagnosen hypertoni.
A. Vilket diagnostiskt kriterium använder du för att ställa diagnosen hypertoni?
För att bedöma om sekundär organpåverkan föreligger till följd av hans blodtryck, vill du komplettera med fler undersökningar.
B. Vilka två av nedanstående laboratorieprover/undersökningar vill du använda för att bedöma eventuell organpåverkan?
Ƒ Palpation av perifera pulsar
Ƒ P-Urat
Ƒ EKG
Ƒ P-ALAT
Ƒ synfältsundersökning
Ƒ B-Hb
Ƒ 24-timmars blodtrycksmätning
Ƒ P-TSH
Ƒ PEF-mätning
Ƒ U-Alb/U-kreatininindex
Ƒ Blodtryck liggande + stående efter 5 min
Ƒ P-glu
Efter ingående samtal om olika livsstilsfaktorer, beslutar du dig för att påbörja läkemedelsbehandling.
C. Ange två möjliga behandlingsalternativ (preparatnamn eller generika), rekommenderade i Skånelistan som förstahandspreparat!

A
B
C

5

Fråga 5
Din första patient igår på mottagningen på Borgmästaregårdens vårdcentral var en 59-årig kvinna, Charlottes mamma, som sökte dig eftersom hon blivit allt tröttare senaste tiden. Det tog emot mer då hon ansträngde sig. När hon dammsög sitt stora hus på Sannavägen måste hon vila. Du fick veta att hon är frisk sedan tidigare, frånsett en galloperation för 10 år sedan. Hon tog inga mediciner mer än Panodil® vid tillfällig huvudvärk. Då du tyckte att hon såg blek ut, tog du ett Hb som visade sig vara 85 g/l, varför du kompletterade provtagningen: Ery- MCV: 108 (82-98), B-Leucocyter: 4,2 (3,5-8,8), B-trombocyter: 170 (165-387).
Nu ringer du upp henne för att informera om provsvaren. Hon berättar då att hon haft en lite märklig känsla under fötterna senaste tiden, ungefär som att gå på kuddar. Hon tror att det är förklaringen till att det gick sämre på golfrundan tillsammans med maken och hans kollegor från Trygg Hansa i helgen.
Du misstänker ett allvarligt bristtillstånd.
A. Vilka två laboratorieprover är möjliga att beställa för att bekräfta din preliminära diagnos?
Ƒ P-Fe
Ƒ P-reticulocyter
Ƒ P-TIBC
Ƒ P-Haptoglobin
Ƒ B-ery
Ƒ F-Hb
Ƒ B-diff
Ƒ P-Homocystein
Ƒ Ery-MCHC
Ƒ P-Ferritin
Ƒ P-Kobalamin
Ƒ P-TSH
Ƒ P-ALAT
Ƒ P-Krea
B. Vilket läkemedel tror du preliminärt att det blir aktuellt att behandla med, och hur bör det ges?
C. Ange två andra möjliga orsaker till ett förhöjt MCV, då bristtillstånd ej föreligger!

A
B
C

6

Fråga 6
Vid din akutmottagning under eftermiddagen på Borgmästaregårdens vårdcentral söker Shirley Hasselgård, 50 år. Igår kväll, när hon satt och läste Kvällsposten, fick hon plötsligt hög feber. Under natten har hon sedan haft frossa och riktigt hög feber. I morse har hon börjat hosta och har fått lätt andningskorrelerad smärta till höger i bröstryggen.
Shirley var rökare fram till 30 års ålder, då hon slutade i samband med graviditet. Frånsett blindtarmsoperation och hösnuvebesvär på vårarna är hon väsentligen frisk. Hon arbetar på kontor. Inga arbetskamrater har varit hemma från arbetet senaste veckan. Inte heller maken eller dottern Åsa har varit sjuka. Shirley tar inga mediciner och rapporterar inga läkemedels- allergier. Status: Normalviktig kvinna utan perifera ödem. MoS: u.a. Cor: tachycard, inga blåsljud. Pulm: Krepitationer basalt höger. Lab: Temp: 39,8º. Saturation: 99%. CRP: 155. Du misstänker pneumoni och beslutar dig för att sätta in antibiotika.
A. Vilket agens misstänker du i första hand?
B. Vilket läkemedel vill du ge och vilken behandlingstid rekommenderar du?
C. Behöver Shirley efterkontroll? I så fall - hur och när ska kontrollen genomföras?

A
B
C

7

Fråga 7
Gunnel Kullander, 59 årig lärare, söker dig, som är AT-läkare på vårdcentralen Borgmästare- gården. Hon berättar att hon sedan 3-4 veckor tillbaka alldeles har tappat aptiten och har svårt att somna på kvällarna. När hon väl har somnat, vaknar hon många gånger under natten. Efter klockan fem på morgonen kan hon inte alls somna om. Att stiga upp känns jättejobbigt, och helst vill hon bara ligga kvar i sängen, även om hon inte kan sova. På dagarna är hon så trött, så trött. Hon kan inte alls koncentrera sig. Hon gråter för minsta småsak. Allt känns hopplöst. Hon tycker inte att hon sköter vare sig sitt arbete eller sitt hem som hon borde. Ofta tänker hon att det bästa vore om hon var död, så att familj och arbetskamrater slapp en sådan värdelös person som hon. Ingenting är roligt längre, inte ens att träffa barnbarnen, vilket tidigare alltid berett henne stort nöje.
Du ställer diagnosen depression. I de diagnostiska kriterierna för depression enligt DSM IV ingår två huvudkriterier, där du bedömer att Gunnel uppfyller båda.
A. Vilka är de två huvudkriterierna för diagnosen depression enligt DSM IV?
Du beslutar dig för att inleda behandling med T. Citalopram® 20 mg x1.
B. Hur lång tid måste Du minst vänta, innan du kan avgöra om Gunnel haft någon effekt av behandlingen?
C. Hur lång tid bör Gunnel minst fortsätta med sin behandling, sedan alla symptom försvunnit?

A
B
C

8

Fråga 8
Du vikarierar nu tillfälligt som distriktsläkare vid vårdcentralen i Vinslöv. En fredag eftermiddag söker mormor, 74 år, akut på din mottagning. Hon kommer tillsammans med sin dotter Bodil, som berättar att hon är så orolig för sin mor. Mormor har blivit allt tröttare den senaste månaden och har dessutom börjat dricka flera burkar coca-cola varje dag – något hon aldrig har gjort tidigare. Hon kissar också stora mängder. Trots detta har hon minskat ett par kilo i vikt, vilket i och för sig är bra, då mormor är överviktig.
Du misstänker diabetes mellitus typ 2 och vill verifiera diagnosen.
A. Vilket laboratorieprov kan du nu ta i diagnostiskt syfte, och var går gränsen för diagnosen diabetes i detta fall?Laboratorieprovet verifierar din misstanke om diabetes, och du vill sätta in farmakologisk behandling redan nu. I mormors journal ser du att din kollega kontrollerat mormors lever- och njurfunktion för en månad sedan, och då var dessa värden bra.
B. Vilket preparat bör Du i första hand välja för att behandla mormors diabetes?
C. Vilka två huvudsakliga verkningsmekanismer har det preparat du ordinerar för behandling av mormors diabetes?

A
B
C

9

Fråga 9
På jourcentralen i Malmö, där du arbetar som AT-läkare, söker Cissi, 27 år, med allmän sjukdomskänsla och 39º feber sedan 1½ dygn tillbaka. Hon saknar matlust och har fått tilltagande molvärk till vänster i ryggen, vilket hon själv tror kan bero på jobbet som förskollärare. Där lyfter hon små barn upp och ner på skötbord många gånger dagligen. För 10 dagar sedan hade hon lite sveda när hon kissade, men hon drack stora mängder tranbärsjuice, och nu har hon inga urinvägssymptom längre. Hon har tidigare varit frisk och har aldrig haft urinvägsinfektion. Cissi äter p-piller och har precis haft mens. Status: varm, svettas. Ingen nackstelhet. MoS: u.a. Cor, pulm: u.a. Buk: mjuk, lätt dunkömhet vänster flank.
Du misstänker pyelonefrit.
A. Nämn två laboratorieprover, som du kan analysera genast, samt ange de resultat/värden, som kan styrka diagnosen pyelonefrit!
Proverna verifierar din misstanke på pyelonefrit, och du sätter in behandling.
B. Vilka två läkemedel kan du i första hand välja mellan för att behandla Cissi?
C. Vilket av nedanstående alternativ beträffande kontroll efter Cissis pyelonefrit väljer du? Välj endast ett!
Ƒ Ingen kontroll
Ƒ Urografi + P-krea
Ƒ Urografi
Ƒ Urografi + urinodling
Ƒ Cystoscopi
Ƒ P-kreatinin
Ƒ Urografi och cystoscopi
Ƒ CRP + B-SR
Ƒ Urinodling
Ƒ B-Vita/B-diff
Ƒ Blododling
Ƒ Remiss urolog
Ƒ Urinsticka + MUCG
Ƒ Remiss njurmedicin
Ƒ Urografi + MUCG
Ƒ Remiss gynekolog

A
B
C

10

Fråga 10
Du arbetar som AT-läkare på Borgmästaregårdens vårdcentral i Malmö. På akutmottagningen söker Monika, 22 år, för oro och nedstämdhet. Hon har precis fött en liten dotter, Natalie, som nu är en vecka gammal. Barnafadern Stig, 44 år, är gift och har två barn med sin hustru, men har tänkt ta ut skilsmässa från henne. De senaste månaderna har han bott ihop med Monika, och han var även med vid förlossningen. När Monika kom hem från BB, hittade hon ett brev från Stig. Han har beslutat sig för att återvända till sin hustru och deras gemensamma barn. Monika berättar att det kändes som om hela världen rasade samman, när hon läste beskedet från Stig. Hon började gråta och kunde knappt tro att det var sant att han hade övergivit henne och deras nyfödda dotter. Hon har svårigheter att koncentrera sig och tänka klart, men känner sig också arg och maktlös. Hon kan inte sova. Aptiten är dålig, och hon känner sig trött och förtvivlad, även om hon har bra stöd från sin mor och lillebror.
A. Vilken diagnos är mest trolig i Monikas fall? Ange bara ett alternativ!
B. Vilka två faktorer i anamnesen gör att du preliminärt ställer denna diagnos?
C. Vilken åtgärd är viktigast som behandling?

A
B
C

11

Fråga 11
På din akutmottagning på Borgmästaregårdens vårdcentral söker Folke, 42 år, p.g.a. värk i höger öra. Han är en ganska lång och stor man, iförd rutig kavaj. Han arbetar som resande försäljare av byggnadsmaterial. I förskoleåldern hade han ett par öroninflammationer. Nu har han varit förkyld någon vecka, och i går kväll fick han rejält ont i höger öra, riktigt ”örsprång”, och dessutom temp 38,1. Han har haft ont hela natten, trots Alvedon®. Status: opåverkad. MoS: rodnade slh. Näsa: rodnade, svullna slh, smetigt sekret. Öron: hö: rodnad, matt, chagrinerad, buktande trumhinna. Vä: lätt indragen trh, rodnad utmed hammarskaftet. Ytl lgll: u.a.
A. Sätter du in någon läkemedelsbehandling till Folke? Ange i så fall vilket läkemedel och vilken behandlingstid!
B. Ska Folke kontrolleras, och i så fall när och på vilket sätt?

A
B

12

Fråga 12
Du arbetar som AT-läkare på Borgmästaregårdens vårdcentral i Malmö. På din akut- mottagning under eftermiddagen söker 23-åriga Åsa på grund av buksmärtor. Hon arbetar som undersköterska nattetid på medicinakuten. Senaste veckan har det varit extra stressigt på jobbet. Hon bor tillsammans med sin pojkvän sedan ett par år tillbaka.
Åsa berättar att hon har ont i nedre delen av magen, fram för allt på höger sida. Smärtorna debuterade igår kväll, men har successivt blivit allt mer uttalade. Hon beskriver smärtan som molande, men av och till värker det till extra mycket. Hon har haft normal avföring, inga kräkningar. Det har svidit lite vid vattenkastningen ibland, men hon har inte haft några täta trängningar.
Paret använder kondom som preventivmedel. Sista menstruationen kom för sju veckor sedan, men Åsas menstruationer är ofta oregelbundna. Status: At: opåverkad, men ser lite blek och trött ut. Cor: regelbunden rytm, frekvens 80/min. Bltr: 110/80. Buk: överallt mjuk, men ömmar i höger fossa. Temp: 37,7º.
A. Bör du göra någon ytterligare undersökning av Åsa? I så fall vilken?
B. Nämn tre sjukdomstillstånd, som i regel kräver akut remiss till sjukhus, och som kan vara orsak till Åsas buksmärta!
C. Vilka två av nedanstående prover, som kan analyseras akut på vårdcentralen, ordinerar du?
Ƒ P-glu
Ƒ Monosticon/Monospot
Ƒ F-Hb
Ƒ Graviditetstest
Ƒ U-ery
Ƒ U-albumin
Ƒ CRP
Ƒ Strep A
Ƒ B-SR
Ƒ U-ketoner

A
B
C

13

Fråga 13
Du är AT-läkare på Borgmästaregårdens vårdcentral i Malmö. Bodil, 52 år, söker för värk i nacke och skuldror - samma besvär, som hon enligt den omfattande journalen har sökt för många gånger tidigare. Hon berättar att hon arbetar på Strumpfabriken och har sytt tåsömmen på strumpor på ackord i många år. Länge har hon haft ständig molande värk i nacken och i övre delen av ryggen. Efter flera perioder av sjukskrivning har hon nu flyttats till formningen, där hon trär strumpor över en meter höga platta metallben med foten upp. De ångas, och sedan drar Bodil av dem, tolv åt gången. Det blir flera tusen strumpor per dag. Värken är inte bättre, men har flyttat sig längre ut i axlarna.
A. Nämn två fynd, som du förväntar dig vid den kliniska undersökningen, om Bodils besvär beror på trapeziusmyalgi!
Du finner vid din undersökning att Bodil förutom sina vanliga myalgiska besvär nu också har fått tydliga tecken till supraspinatustendinit i båda axlarna.
B. Nämn två typiska kliniska fynd, som du baserar diagnosen på!
C. Vilken är den viktigaste riskfaktorn för supraspinatustendinit?

A
B
C

14

Fråga 14
Några år senare, när du vikarierar som distriktsläkare vid samma vårdcentral, träffar du Bodil igen. Nu söker hon för långvarig trötthet. Hon har blivit uppsagd på Strumpan, och berättar att hon omskolat sig och fått jobb som löneassistent på Länsstyrelsen.
Från början tyckte hon det var svårt med nya arbetsuppgifter, men efter ett tag kom hon in i det. Hon blev riktigt duktig och uppskattad på kontoret. När en medarbetare blev långtidssjuk- skriven i höstas fick Bodil ta över hennes arbetsuppgifter också. Hon berättar stolt att det klarade hon bra. Visst, det blev till att sitta kvar en eller ett par timmar varje dag, och ganska ofta fick hon dessutom ta lördagen till hjälp. Det var det värt, hon fick mycket beröm.
Därför är det inte bra att hon är så trött, hon måste få hjälp med det. Vad kan det vara? I morse fick hon en lista över saker som måste vara klara innan helgen, och plötsligt började hon gråta, mitt framför chefen. Det är inte alls likt henne, hon måste vara sjuk på något sätt.
Du misstänker ett arbetsrelaterat utmattningssyndrom under uppsegling. För att utesluta somatisk sjukdom gör du en ordentlig klinisk undersökning och tar en rad blodprover.
Du vill komplettera anamnesen ytterligare och lägga fokus på faktorer i arbetsmiljön, vilka kan ge upphov till arbetsrelaterad utmattning.
A. Nämn tre faktorer i arbetsmiljön, som kan ge upphov till arbetsrelaterad utmattning!
Du sjukskriver Bodil helt i två veckor och ger tid för ett återbesök. Du diskuterar redan nu en eventuell halv sjukskrivning därefter, som en mjuk återgång i arbete.
B. Nämn två viktiga livsstilsråd som Bodil måste följa under sjukskrivningstiden!
C. Nämn exempel på en instans som du, med Bodils tillstånd, kan kontakta för att optimera hennes möjligheter till snar återgång i arbete!

A
B
C

15

Fråga 15
Till vårdcentralen Borgmästaregården i Malmö, där du arbetar som AT-läkare, kommer Kent, 48 år. Du känner igen honom som en stridbar facklig företrädare för grafikerna på tidningen Arbetet. Kent har börjat känna sig ”trång i bröstet” ibland, och då piper det när han andas ut. Han misstänker att det kan ha att göra med arbetet som tryckare, eftersom det verkar bli bättre när han har ledigt några dagar. Det finns både lösningsmedel och pappersdamm i luften på jobbet.
Du misstänker astma på basen av bronkiell hyperreaktivitet.
A. Nämn två faktorer, förutom lösningsmedel och pappersdamm, som kan utlösa symtom vid bronkiell hyperreaktivitet, och som du bör fråga efter för att styrka din misstanke!
B. Nämn två metoder, med vilka du objektivt kan verifiera om det verkligen finns en tidsrelation till arbetet!Lösningsmedel och pappersdamm är inte allergiframkallande, men vid nydebuterad astma är det viktigt att också utesluta allergisk bakgrund till den bronkiella hyperreaktiviteten.
C. Nämn en metod, som du kan använda på vårdcentralen för att undersöka eventuell allergisk bakgrund vid nydebuterad astma!

A.
B.
C.

16

Fråga 16
Knut, 63 årig rökare, söker din planerade vårdcentralsmottagning på Borgmästaregården för något, som har börjat oroa honom allt mer. Han arbetar på Kockums som varvsplåtslagare med tunga tryckluftsdrivna vibrerande maskiner, ofta i obekväma arbetsställningar. Knut tror att han har en vibrationsskada, för det har många av hans arbetskamrater. Han har aldrig sökt för detta, det har inte blivit av. Nu börjar han få svårt att klara sitt arbete.
A. Nämn två symtom, som du måste efterfråga för att få reda på om Knut har någon av de två huvudtyperna av vibrationsskador!
Knut har båda de symtom du frågar efter. Symtomen är ganska uttalade och har långsamt blivit allt värre. Du bör göra kompletterande undersökningar för att utesluta behandlingsbar åkomma.
B. Nämn två exempel på blodprover, som du bör ta!
C. Knuts vibrationsskada kan inte botas, men en åtgärd (förutom upphörd exponering) är viktig för att lindra hans symtom. Vilken?

A.
B
C

17

Fråga 17
”Men helvete kompenseras med himmel, i form av en ventil som sitter högt uppe på väggen i omklädningsrummet och som man når om man får hjälp att häva sig upp på klädkrokarna och har fri sikt igenom när det blir tjejernas tur i duschen.”
Janis har en ”fin stund framför ventilen med drömmarna halvvägs inne i duschrummet”, men han har otur. En Tompa, som Palin har skickat för att ta över, sliter ner honom från den råa tegelväggen, och Janis skrapar upp kinden, underarmen och magen. På väg hem från skolan pressar kamraterna Janis på vad som hände. ”Jag fick en lapp med hem, som farsan skall skriva på”, säger Janis.
Förhållandena i skolan var annorlunda på den tiden. Händelsen passerade utan vidare åtgärder från skolans och föräldrarnas sida. Men vi tänker oss nu att Janis skador blev föremål för utredning och att du får i uppgift att skriva ett rättsintyg.

A. Nämn fem parametrar som bör ingå i dokumentationen av en skada i ett rättsintyg!

B. Ge formuleringsförslag till två att-satser: en att-sats om uppkomstsättet och en att-sats om allvarlighetsgraden!

A. Storlek, färg, sårkant, djup, lokalisation
B. Att skadan ej varit livshotande
- att skadan talar för att skadan uppkommit genom trubbigt våld men att annat uppkomstsätt ej kan uteslutas.

18

Fråga 18
En måndagsmorgon kommer Roger, 12 år, till skolan med en svullen kind. Ryktet går att hans förtidspensionerade farsa har varit på fyllan hela helgen och slagit Roger. Det är inte första gången Roger kommer till skolan med skador. Du ser Roger i egenskap av skolläkare. Roger säger att han gått mot en dörr. Han är palpationsöm över vänster zygomaticus, och du skriver en röntgenremiss för att verifiera din misstanke om fraktur, samt tar kontakt med Rogers mamma per telefon. Då du träffar Roger en vecka senare, visar det sig att han och mamma aldrig åkte till röntgen. Pappan hade, i sin egenskap av vårdnadshavare, förbjudit honom att gå, och mamman hade tyst instämt.
A.Vilka två påståenden beträffande ditt vidare handlande är riktiga?
ƑDu är skyldig att kontakta polisen
ƑDu är skyldig att kontakta socialnämnden
ƑDu är skyldig att kontakta överförmyndaren eftersom Roger behöver god man
ƑSekretessen hindrar inte att du kontaktar polisen
ƑDu får inte anmäla till polisen
ƑDu får inte anmäla till socialnämnden
Du kan dock mot vårdnadshavarnas vilja få Roger till röntgenundersökning.
B. Vilken myndighet ska du kontakta, och vad kan denna myndighet besluta om?

A. Ƒ Du är skyldig att kontakta socialnämnden
Ƒ Sekretessen hindrar inte att du kontaktar polisen
B. Socialnämnden, omedelbart omhändertagande

19

Fråga 19
”Det är då någon gång vi träffar på varann igen (Johan och Carina) på en fest i en villa i Bellevue, där ingen kan undvika att lägga märke till henne, i sin broderade vita uppknäppta blus, en sån som Hanne brukade bära, tingeltangelhalsband, remsandaler och stripigt hår ner till axlarna, out of fashion så det står härliga till, därtill rökandes cigariller, ärmarna uppkavlade, underarmarna översållade med små läderremmar och Roskilde-snören, och när hon lyfter händerna för att krama mig skymtar två tunna vita ärr över ena handleden.”
Ärren över ena handleden talar starkt för att Carina tidigare har gjort ett självmordsförsök.
A. Nämn fyra vanliga lokaler för stick/skärsår vid självmord/självmordsförsök?
B. Nämn fyra tänkbara dödsorsaker – förutom hypovolemi - vid självtillfogade stick/skärskador!

A. hö-vä. handled, hals, vänster sida bröst,
B. tamponad, asfyxi, pneumothorax, vasovagal reaktion

20

Fråga 20
När Johan kommer hem efter skolavslutningen berättar morsan: ”Morfar är död.” Hon fortsätter efter att ha torkat tårarna: ”Mormor hittade honom i morse. Han fick en hjärtinfarkt.” ”Dör man av det?” frågar Johan. ”Han föll i trappan och bröt nacken.” blir morsans svar.
I egenskap av vikarierande distriktsläkare blir du utkallad till mormors och morfars gård, och finner morfar liggande vid foten av trappan. Likfläckar har börjat utvecklas. Du undersöker kroppen och finner förutom ett färskt krossår i hårbottnen på bakhuvudet endast en hudavskrapning på den vänstra armbågen och ett blåmärke på högra underarmen. Mormor berättar att morfar hade tablettbehandlad diabetes. Han hade även haft en hjärtinfarkt, tog medicin för hjärtsvikt samt var pacemakerbehandlad.
Du konstaterar dödsfallet och skriver dödsbevis.
A. Vilka två påståenden om dödsbevis är korrekta?
- Eftersom morfar hade diabetes och hade haft hjärtinfarkt, behöver polisanmälan inte ske
- Du skickar dödsbeviset till polisen
- Du skickar dödsbeviset till Socialstyrelsen
- Du skickar dödsbeviset till Skatteverket
- Eftersom dödsfallet är oklart, skriver du remiss till klinisk obduktion.
- Du måste ange i dödsbeviset att morfar är pacemakerbehandlad och om pacemakern har tagits ut eller inte
B. Vilka två av nedanstående påståenden om likfläckar är rätt?
- Hypostatiska likfläckar uppkommer inom 4 timmar efter döden
- Diffusionslikfläckar kan tryckas bort.
- Diffusionslikfläckar försvinner efter två dygn.
- Diffusionslikfläckar kan försvinna eller blekna om kroppen vänds 8 timmar efter döden.
- Hypostatiska likfläckar uppkommer alltid på kroppens lägst belägna delar.
- Hypostatiska likfläckar är helt färdigbildade efter 6 timmar

A - Du skickar dödsbeviset till polisen
- Du måste ange i dödsbeviset att morfar är pacemakerbehandlad och om pacemakern har tagits ut eller inte
B. SKIPPAR!

- Diffusionslikfläckar kan försvinna eller blekna om kroppen vänds 8 timmar efter döden.

21

Fråga 21
Morfar, 92 år, har haft en hjärtinfarkt för tio år sedan och dessutom en stroke för ett år sedan. Hans tidigare behandling med statiner och betablockerare är utsatt. Han behandlas för närvarande med Impugan® 40mg 2x1, Enalapril® 20 mgx1 samt Trombyl® 160mgx1.
Han söker nu dig, som är AT-läkare på Borgmästaregårdens vårdcentral, för ofrivilligt urinläckage. Det visar sig att han har haft besvär en längre tid med täta trängningar till miktion, där han ofta inte hinner till toaletten. Det händer både dagtid och nattetid. Senaste veckorna har besvären påtagligt förvärrats. Distriktssköterskan har kontrollerat ett par fP- glukos: 5,6 och 5,2 mmol/l.
A. Ange tre sannolika sjukdomstillstånd, som utifrån tre olika mekanismer kan orsaka hans urinläckage!
B. Ange ytterligare tre bidragande orsaker hos 92-årige morfar, vilka kan försämra hans inkontinens!

A. Stroke, diuretikabehandling, ÖAB, (hypofystumör)
B. långt till toaletten, diuretika, nokturi med försämrad ADH-insöndring

22

Fråga 22
Medan mormor, 83 år, plockar jordgubbar, snubblar hon i jordgubbslandet och ådrar sig en höftledsfraktur. Hon opereras på det närliggande sjukhuset. Rehabiliteringen på ortopedkliniken går långsamt, och hon äter dåligt. Hon har därför remitterats vidare till geriatrisk klinik, där du som AT-läkare just går rond. Ansvarig sjuksköterska påkallar din uppmärksamhet och berättar att man upptäckt ett sår över sacrum. Såret mäter 4x6 cm med rodnade och delvis uppluckrade kanter och med oretad sårbotten. Svart nekros ses i en del av sårkanten. Såret penetrerar fascian.
Dagtid sitter mormor i rullstol. På grund av en nytillkommen inkontinens har hon fått blöja. Enligt personalens bedömning får mormor 13 poäng på Nortonskalan.
A. Ange tre behandlingsprinciper för lokal behandling av mormors sår!
B. Vilka fem konkreta förebyggande åtgärder föreslår du med tanke på hennes Nortonpoäng?

A. Håll sår rent, lokalbehandla infektion, fysiologisk miljö i såret, undvik tryck, akta sårkant
B. KAD, ökar på nutrion, ökat vätskeintag, mobilisera, undvik konfusion, sjukgymnastik, förbättra AT

23

Fråga 23
Mormors sår läker efterhand, men tyvärr drabbas hon sedan av stroke och flyttas över från den geriatriska kliniken till ett särskilt boende (”sjukhem”), där bland annat du som AT-läkare är ansvarig.
Mormor börjar nu äta allt sämre. Hon har ingen aptit. Du utesluter depression som orsak till att mormor inte vill äta. Hon har inte heller några förändringar i mun eller svalg, som omöjliggör födointag. P-albumin: 31 g/l.
A. Vilka tre prover/mätningar kan du komplettera med för att bedöma om mormor har protein-energi malnutrition?
B. Ange tre åtgärder, som du kan överväga för att förbättra mormors nutritionsstatus!

A. vikt, BMI, överarmomfång, överarmsveck
B. Mobilisera, nutrionslista, kosttillskott som ökar aptit (dietistkonsult), bra stol att äta i, lugn omgivning.

24

Fråga 24
När du är på sjukhemmet och bedömer mormor, ber personalen dig att även undersöka Karl, som är 87 år, och som bor där sedan ett år tillbaka. Personalen vid boendet tycker att han de senaste dagarna blivit ”oklar” och ”glömsk”. Enligt Apodos- listan medicinerar Karl med Digoxin® 0.13 mgx1, Normorix ® 1x1, Levaxin 0,1mgx1 samt Simvastatin 20 mg till kvällen sedan ett år tillbaka. För tre månader sedan fick han Propavan® insatt 1 tabl t n och för en månad sedan Detrusitol® 1x1.
Du undersöker Karl och finner att han känns varm. Temp 39,5º. Pulm: hårda rassel basalt höger lungfält. Du misstänker pneumoni och sätter in Kåvepenin® 1gx3. Du bedömer att hans oklarhet och glömska kan vara uttryck för konfusion.
A. Vilka ytterligare tre kriterier efterlyser du för att kunna ställa diagnosen konfusion?
Du överväger att försöka behandla honom på plats istället för att skicka in honom till sjukhus.
B. Vilka tre vårdåtgärder ordinerar du för att Karl ska kunna stanna kvar på sjukhemmet?

A. Medvetandepåverkan, fluktuation, organisk orsak (lm)
B. Sätt ut detrusitol, sätt ut propavan, lugn miljö, samma vårdpersonal, ev. heminrevrin

25

Fråga 25
Vid rehabilitering av långtidssjukskriven patient gäller ett av följande påståenden:
A. Arbetsgivaren har inte längre något ansvar för arbetsanpassning eller rehabilitering
B. Arbetsgivaren har skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning
C. Rehabiliteringsersättning kan omfatta både rehabiliteringspenning och resebidrag
D. Arbetsträning genomförs alltid på en för patienten ny arbetsplats
E. Patienter, som genomgår arbetsprövning, uppbär aldrig rehabiliteringspenning

Svar: C. Rehabiliteringsersättning kan omfatta både rehabiliteringspenning och resebidrag

26

Fråga 26
För läkarutlåtande ”Närståendepenning” gäller ett av följande påståenden:
A.Vårdaren måste vara nära anhörig till patienten
B.Bara vårdaren behöver vara inskriven i försäkringskassan
C.Vården måste ske i hemmet
D.90 dagar beviljas för varje person, som vårdas
E.Den sjuke ska på utlåtandet (om möjligt) lämna sitt samtycke

Svar: E.Den sjuke ska på utlåtandet (om möjligt) lämna sitt samtycke

27

Fråga 27
Du sjukskriver en patient, som nyligen blivit arbetslös och börjat stämpla. Han undrar var han ska lämna sitt sjukintyg. Du svarar att han ska lämna det till:
A.arbetsförmedlingen för att få aktivitetsersättning
B.försäkringskassan för att få sjukpenning
C.sin senaste arbetsgivare för att få innestående sjuklön
D.sin fackförening för att få sjuklönegaranti
E.försäkringskassan för att få sjukersättning

Svar: B.försäkringskassan för att få sjukpenning

28

Fråga 28
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) har Landstinget ansvar för hälso- och sjukvård. På motsvarande sätt finns en lag som reglerar kommunernas ansvar för vård- och omsorg. Den lagen heter
A.Vård- och omsorgslagen
B.Kommunala Hälso- och sjukvårdslagen
C.Socialtjänstlagen

Svar: A.Vård- och omsorgslagen

29

Fråga 29
En 43-årig bagare har drabbats av mjölallergi, och måste byta jobb. Varför är det viktigt att han anmäler sin astma som arbetsskada?
A. Han kan få skadestånd av arbetsgivaren
B. Han kan få förlängd A-kassa tills han hittar ett nytt jobb
C. Han kan få ersättning för skillnaden mellan gammal och ny lön från försäkringskassan

Svar: C. Han kan få ersättning för skillnaden mellan gammal och ny lön från försäkringskassan

30

Fråga 30
För arbete med vissa kemikalier krävs återkommande medicinsk kontroll. För vilket ämne är reglerna - pga. risk för fosterskador - olika för män och kvinnor?
A.Bly
B.Isocyanat
C.Kvarts

Svar: A.Bly

31

Fråga 31
Radon i bostäder orsakar enligt Strålskyddsinstitutet ca 450 lungcancerfall per år. Vissa personer är särskilt känsliga. Vilka?
A. Atopiker
B. Rökare
C. Kvinnor

Svar: B.Rökare

32

Fråga 32
Vem har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön?
A.Arbetsgivaren
B.Företagshälsovården
C.Huvudskyddsombudet

Svar: A.Arbetsgivaren

33

Fråga 33
Vad är viktigt att tänka på vid riskkommunikation?
A. Det är viktigt att inge förtroende, avslöja inte om du är osäker
B. ”Frivilliga risker”, dvs. risker som man själv valt att ta, överskattas ofta
C. Riskkommunikation är en tvåvägsprocess. Ge stort utrymme för frågor!

Svar: C.Riskkommunikation är en tvåvägsprocess. Ge stort utrymme för frågor!

34

Fråga 34
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljölagen följs. Vilken åtgärd kan arbetsmiljöverket vidta, om de upptäcker att lagen inte följs och att missförhållandena inte rättas till inom en viss tid?
A.Utdöma vite
B.Döma till fängelse upp till 2 år
C.Tvångsförsälja företaget på exekutiv auktion

Svar: A.Utdöma vite

35

Fråga 35
Vilken av nedanstående myndigheter kan inte uppdra åt en läkare i allmän tjänst att skriva ett rättsintyg?
A. Polismyndighet
B. Domstol
C. Socialnämnden
D. Åklagaren

Svar: C. Socialnämnden

36

Fråga 36
Vid många dödsfall har man en skyldighet att göra polisanmälan. Vid vilket av nedanstående dödsfall behöver en polisanmälan inte ske?
A. 22-årig fotbollsspelare som avlider under en match
B. 72-årig man med tidigare känd hjärtinfarkt som anträffas förruttnad i bostaden
C. 8 månaders tidigare frisk baby som anträffas död i barnvagnen
D. 45-årig alkoholmissbrukare som ringer efter ambulans för att han har feber och har svårt att andas och sedan är avliden när hjälp anländer

Svar: D. 45-årig alkoholmissbrukare som ringer efter ambulans för att han har feber och har svårt att andas och sedan är avliden när hjälp anländer

37

Fråga 37
Vilken myndighet har inte rätt att efterhöra om någon vistas på sjukvårdinrättning?
A. Polismyndighet
B. Åklagarmyndighet
C. Domstol
D. Länsstyrelse

Svar: D. Länsstyrelse

38

Fråga 38
Misstanke om barnmisshandel kan väckas av olika omständigheter. Vilket av följande påståenden är felaktigt?
A. Bristande överensstämmelse mellan skadan/skadorna och uppgivet olycksfall
B. Skador av skiftande ålder som tyder på trauma vid upprepade tillfällen
C. Vårdnadshavaren söker påfallande sent för barnets skador
D. Blåmärken är sällan lokaliserade till sätet och ansiktet

Svar: D. Blåmärken är sällan lokaliserade till sätet och ansiktet

39

Fråga 39
Tre av nedanstående förhållanden talar för självtillfogade skador, som ej är i självmordssyfte. Vilket förhållande talar inte för detta?
A. Skadorna är nästan alltid en följd av trubbigt våld
B. De flesta skadorna finns på den ena kroppshalvan; vänster ansiktshalva och vänster arm om personen är högerhänt och vice versa.
C. Skadorna är talrika, ytliga, regelbundna och ofta parallella.
D. Skadorna är belägna på för personen själv lättillgängliga ställen.

Svar: A. Skadorna är nästan alltid en följd av trubbigt våld

40

Fråga 40
Vilken av följande situationer uppfyller medicinskt sett kraven på grov misshandel?
A. Trubbigt våld mot huvudet med 5 minuters medvetslöshet
B. Knivstick in i fri bukhåla
C. Struptag med mycket kortvarig medvetslöshet
D. Knivstick i bröstet med 3 dl haemothorax utan allmänpåverkan

Svar: C. Struptag med mycket kortvarig medvetslöshet

41

Fråga 41
Vilket av följande påståenden vid bedömning av undersökningsfynd vid misstänkt sexuellt övergrepp är korrekt?
A. Vaginal penetration av jungfru ger alltid hymenskador
B. Genitala skador läker oftast med ärrbildning, som kan iakttas flera månader efter övergreppet
C. Vid ett sexuellt övergrepp ses oftare extragenitala skador än genitala skador
D. Total avsaknad av undersökningsfynd utesluter att ett sexuellt övergrepp förelegat

Svar: C. Vid ett sexuellt övergrepp ses oftare extragenitala skador än genitala skador

42

Fråga 42
En kropp har anträffats död i vattnet. Du skall konstatera dödsfallet och skriva dödsbevis. Vilket av följande påståenden om drunkning är felaktigt?
A. Det viktigaste är att konstatera om kroppen företer några skador, som talar för att vederbörande utsatts för våld av annan person.
B. Skum som tränger fram ur näsa och mun bevisar att dödsorsaken var drunkning
C. Ofta är likfläckarna ljusa och belägna på kroppens framsida.
D. Tyngder i kläderna eller fästade vid kroppen förekommer såväl vid brott som vid självmord.

Svar: B. Skum som tränger fram ur näsa och mun bevisar att dödsorsaken var drunkning

43

Fråga 43
Ett nödtestamente är giltigt i ett av följande fall. Vilket?
A. Det ges muntligt inför ett vittne
B. Det ges skriftligt men utan vittne
C. Det ges muntligt inför en vårdpersonal
D. Det ges skriftligt men utan underskrift

Svar: B. Det ges skriftligt men utan vittne

44

Fråga 44
Vilket av nedanstående symtom är vanligast hos äldre?
A. Yrsel
B. Kronisk smärta
C. Förstoppning
D. Sömnbesvär
E. Nedstämdhet

Svar: B. Kronisk smärta

45

Fråga 45
Samordnad vårdplanering ska ske, när ett av följande förhållanden gäller. Vilket?
A. När patienten är utskrivningsklar från slutenvård
B. På initiativ av utskrivande läkare
C. När patientens familjeläkare kallar
D. När patienten skrivs ut till annat sjukhus

Svar: B. På initiativ av utskrivande läkare

46

Fråga 46
Ett av följande påståenden om Mini Mental Test (MMT) är riktigt. Vilket?
A. MMT är ett demenstest
B. MMT är ett konfusionstest
C. I MMT ingår bedömning av agnosi
D.I MMT ingår bedömning av vakenhetsgrad
E. 30 poäng utesluter demens

Svar: C. I MMT ingår bedömning av agnosi

47

Fråga 47
Ett av följande påståenden om Katz ADL index är riktigt. Vilket?
A.Katz C innebär beroende i fyra aktiviteter
B.Katz ADL index omfattar tio aktiviteter
C. Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter
D.I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att laga mat”
E.I Katz ADL index ingår aktiviteten ”att sköta ekonomin”

Svar: C. Katz A innebär oberoende i alla aktiviteter