2012 HT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2012 HT > Flashcards

Flashcards in 2012 HT Deck (52):
1

###Fråga 1
Kaj är en 58-årig speciallärare som alltid varit fysiskt mycket aktiv. Nu söker han dig pga. värk vänster knä. Som ung spelade han fotboll i division 2, sen fortsatte han med korpfotboll och numera löptränar han två gånger i veckan och spelar golf på helgerna. Han har astma som debuterade i samband med ASA intag, men han sköter sin inhalationsbehandling noga och har inga symptom. Under sin aktiva fotbollsperiod opererades han för en skada på inre menisken i vänster knä, men har inte haft några besvär i sitt knä efter det.
Efter en tvådagars vandringstur på Skåneleden för en månad sedan svullnade vänster knä upp och sedan dess har han haft ont på insidan av vänster knä och svårt att gå några längre sträckor. På morgnarna känns knät stelt och det tar en stund innan han kan gå utan hälta.
A. Nämn tre fynd som du kan förvänta dig vid din kliniska undersökning av Kaj med tanke på hans anamnes?
B. Vilken bilddiagnostisk undersökning kan vara lämplig att remittera Kaj till?
C. Kaj önskar en smärtstillande medicin. Vilket läkemedel ordinerar du som förstahandsbehandling?

A. Svullet, ömmar över ledspringa, inskränkt rörlighet, öm vid provokation inre menisken
B. Röntgen
C. Ipren

2

Fråga 2
Amanda, som är 20 år, söker dig som AT-läkare på vårdcentralen. 2011 träffade hon sin pojkvän och sedan dess har hon haft flera urinvägsinfektioner och t o m två njurbäckeninflammationer. Det planerades en utredning efter den andra njurbäckeninflammationen, men precis när hon fått tid för sin undersökning fick hon ett stipendium och åkte utomlands en termin, så utredningen blev aldrig av. Nu har hon kommit hem igen, hunnit få en urinvägsinfektion igen, så nu vill hon göra den planerade utredningen.
A. Vilken tidsbeställd undersökning tycker du att du bör beställa med tanke på Amandas sjukhistoria?

B. Amanda har hört att man genom att ta en tablett efter sex kan minska risken för urinvägsinfektion och det vill hon gärna pröva. Nämn två olika läkemedel som kan användas i det här syftet.

A. Urografi
B. Nitrofurantoin 50 mg alt. Trimetoprim 100 mg

3

Fråga 3
Du är vikarierande underläkare på vårdcentralen. Nils är en 43-årig lantbrukare som kommer pga. sömnbesvär. Hans fru, som bokat besöket, väntar kvar i väntrummet.
Nils berättar att han har svårt att somna på kvällen, men även att han vaknar tidigt, vid tretiden nästan varje morgon och han kan då inte somna om. Han svarar generellt långsamt och med fördröjning på dina frågor. Du ber om lov att kalla in frun från väntrummet.
Hon fyller i att han ofta är retlig, rastlös och har kort stubin, något som är helt olikt honom. Han uppehåller sig alltid kring gårdens problem; ekonomin, eftersatt underhåll och skörden som alltid slår fel. I själva verket är lantbruket enligt hustrun välskött och ekonomin relativt god. När beslut skall tas kan han sällan bestämma sig, han grubblar länge och fastnar alltid vid det sämsta möjliga utfallet. Denna höst har han inte velat delta i jakten som tidigare varit hans stora intresse.
Förutom för lindriga olycksfall har han aldrig tidigare sökt sjukvård. Han är helnykterist och tar inga läkemedel.
A. Vilket sjukdomstillstånd lider sannolikt Nils av?
B. Vilken ytterligare väsentlig anamnestisk uppgift behöver du för att bedöma allvarlighetsgraden av och vårdnivån för sjukdomen?
C. Du bestämmer dig för behandling med läkemedel i öppenvård. Vilket läkemedel ordinerar du?

A. Depression
B. Suicidalitet
C. Mirtazapin 15-45mg.

4

Fråga 4
43-åriga Sanna söker akut på vårdcentralen pga. kraftig huvudvärk som började för tre dagar sedan och som efter något dygn minskade i intensitet men sedan återkom. Sanna har tidigare genom åren haft ganska mycket huvudvärk, som gått över på några timmar, ibland har hon även haft illamående men hon brukar inte kräkas. Den här gången är huvudvärken värre än vanligt, hon vaknade med huvudvärk och illamående men gick ändå till arbetet. Hon har haft svårt att koncentrera sig på arbetet under dagen. Nu är hon orolig att det ska vara någon farlig åkomma som hjärntumör. Sanna berättar att hon har ett stressigt arbete som operatör vid ett tillverkningsföretag. Hon är gift och har en 10-årig dotter. Hon har inte sökt för huvudvärk tidigare utan mest för luftvägsinfektioner och en gång för stressreaktion. För övrigt är hon frisk och tar inga läkemedel.
A. Markera tre av alternativen nedan som är de viktigaste (frågor och undersökningar) i detta specifika fall för att misstänka eller utesluta akut allvarlig orsak (som skulle kunna leda till akutremiss till slutenvård) till huvudvärken?
□ Hur debuterade huvudvärken?
□ Bedömning allmäntillstånd/feber
□ Dix-Hallpikes manöver
□ Palpation trapeziusmuskulatur
□ Hjärt/lungauskultation
□ Lumbalpunktion
□ Sänka (SR)
□ Bukpalpation
□ Hb
□ Migrän i familjen?
□ Neurologisk undersökning
□ Leverstatus

Det framkommer ingenting i anamnes eller vid undersökning som gör att sjukdom som kräver sjukhusvård kan misstänkas. Huvudvärken är halvsidig och Sannas mamma har migrän. Du blir övertygad om att Sanna har migrän, vilket hon själv även har misstänkt. Hon har provat T Alvedon utan någon effekt.
Du ger livsstilsråd och bestämmer dig för att behandla med läkemedel.
B. Vilket läkemedel ordinerar du i första hand att ta vid behov vid migrän?

Fyra veckor senare träffar du Sanna igen. Hon berättar att hon hade viss men otillräcklig effekt av läkemedlet. Du byter nu detta till något annat alternativ vid akut migränattack.
C. Vilket läkemedel ordinerar du nu?

A. * Hur debuterade huvudvärken?
* Neurologisk us
* Bedömning AT/feber
B. ASA 1 g, Ibuprofen 400 mg, Paracetamol 1 g
C. Sumatriptan 50 mg

5

Fråga 5
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral då 37-åriga Elisabeth söker för hög feber och frossa sedan ett dygn. Hon är tidigare frisk men röker 20 cigaretter dagligen sedan 20- årsåldern. Hon har två barn, åtta och fem år gamla, och barnen har varit snuviga men inte haft feber. Elisabeths feber kom plötsligt och hon har ont på höger sida när hon andas djupt. Hon känner sig trött och tagen.
Status: At relativt opåverkat men ser trött ut, varm
MoS lätt rodnat
Öron u.a.
Cor regelbunden rytm frekvens 84
Pulm: rassel höger bas. Inga ronki. Du kontrollerar CRP som är 200, SR 20
A. Vilket agens är mest troligt som orsak till Elisabeths pneumoni?
B. Vilket läkemedel sätter du in och i vilken dos?
C. Bör kontrollröntgen göras och i så fall när och varför?

A. Pneumokock
B. PcV 1gx3x7
C. Ja, om ca 4 v e. avslutad behandling. Risk för lungcancer - rökare. (Även komplicerade förlopp ska kontrolleras)

6

###Fråga 6
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral då 78-åriga Ella en oktoberdag kommer för blodtryckskontroll. Hon har haft högt blodtryck sedan drygt 25 år. Hon berättar att hon det senaste halvåret blivit andfådd när hon går i sin vanliga raska promenadtakt och även när hon ska gå uppför trappor. Hon har inga bröstsmärtor vid ansträngning. Hon har hypothyreos som Levaxinbehandlas och för sitt höga blodtryck tar hon T Salures 2,5 mg 1x1. Under en kort period tog hon istället för sin hypertoni T Enalapril men fick då besvärande rethosta. Hon medicinerar i övrigt inte med några andra läkemedel. Hon har aldrig rökt och dricker sällan alkohol.
Status: Lätt ansträngningsdyspné efter att ha rest sig snabbt och raskt gått till undersökningsrummet. Inga benödem.
Cor regelbunden rytm, inga blåsljud frekvens 80 Pulm fys u.a.
Bltr 150/95 liggande=stående.
EKG: sinusrytm, vänsterkammarhypertrofi och lätta ST-sänkningar.
Du ökar Saluresdosen till 5 mg och beställer UKG, svaret efter två veckor visar hjärtsvikt.
A. Vilken är den troligaste bakomliggande orsaken till Ellas hjärtsvikt?
B. Vilken NYHA-klass tillhör Ella?
C. Vilket läkemedel ordinerar du nu som initial behandling som minskar sjukligheten och förlänger överlevnaden vid hjärtsvikt? Nämn bara ett läkemedel!

A. Hypertoni
B. NYHA III
C. Bisoprolol, Carvedilol

7

Fråga 7
Lena Jönsson är 46 år gammal och arbetar som programmerare. Hon är inbokad på en jourtid fredag eftermiddag på vårdcentralen där du arbetar som AT-läkare. Hon har känt sig allmänt trött och hängig senaste månaderna och funderar själv på om hon kanske har drabbats av diabetes, eftersom hon känt sig törstigare än vanligt och dessutom kissat mycket. Hon är väsentligen frisk för övrigt och röker inte annat än vid festliga tillfällen. Alkohol dricker hon sporadiskt men alltid med måtta. Visst har hon kvar några kg för mycket efter de två graviditeterna för tio och tolv år sedan men hon rör sig ändå en del i vardagen eftersom familjen har en hund och eftersom de gillar att vara ute i skog och mark.
Status: At opåverkat, ingen vilodyspné.
Cor regelbunden rytm, inga säkra blåsljud, frekv 80.
Pulmfys u.a.
Bltr 150/90 sittande.
Du bestämmer dig för att kontrollera några prover som du kan få svar på direkt, nämligen Hb, CRP, P-glukos och en urinsticka (Multistix). Hb är 132,
CRP

A. Icke fastande P-glukos över 11,1, trötthet, törst, polyuri, övervikt
B. GAD (Några antikroppar…)
C. VC: Opåverkad, P-glukos ej över 20, ingen ketonuri eller acetondoft, talar för typ II-diabetes.

8

Fråga 13
För ”sjuklön” gäller ett av följande påståenden:
A. Anställda får sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna av sjukperioden med undantag för de två första dagarna (karensdagar).
B. Från och med 15:e sjukdagen krävs läkarintyg för att styrka nedsatt arbetsförmåga.
C. Sjuklönen är steglös, så sjukskrivning på 80 % av ordinarie arbetstid är möjlig
under sjuklöneperioden.
D. Läkarintyget avseende sjuklön ska alltid lämnas till försäkringskassan.

C. Sjuklönen är steglös, så sjukskrivning på 80 % av ordinarie arbetstidärmöjlig

9

Fråga 14
För sjukpenning gäller:
A. Sjukpenningen är begränsad till 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar.
B. Om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt efter 1 år kan arbetsgivaren ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå.
C. Sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under högst 180 dagar.
D. Vid sjukpenning på fortsättningsnivå är ersättningsnivån 80 % av
sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

A. Sjukpenningen är begränsad till 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar.

10

Fråga 15
Nämn två sjukdomar där det vid uttalade besvär/terapisvikt finns anledning att avråda från nattarbete.

Diabetes, sköldkörtessjukdomar, GAD

11

Fråga 16
Vem bär ansvaret för att arbetstagare inte utsätts för farlig exponering under graviditet? Detta gäller dock endast under en förutsättning, vilken?

Arbetsgivaren - under förutsättning om kännedom om graviditet

12

Fråga 17
Ge två exempel på vad gravida bör undvika att förtära under graviditet för att inte få i sig miljögifter (ej infektiösa agens). Ange för varje exempel vilket miljögift som kan förekomma.

Grindval - metylkvicksilver
Blyhagel - viltkött
Dioxin, PCB - Östersjöfisk

13

Fråga 18
Mellan 10 och 20 procent av all KOL‐sjuklighet är orsakad av yrkesmässig exponering. Nämn två yrkesexponeringar som kan ge KOL.

o Stendamm, koldamm
o Visst organiskt damm (bomull, spannmål)
o Svetsrök
• Akut toxisk exponering för nitrösa gaser eller svaveldioxid
• Kadmium: emfysem

14

Fråga 19
Asbest förbjöds allmänt i Sverige 1982. Nämn minst tre arbetsområden där man fortfarande kan exponeras för asbest.

Rörmokare, byggnadsarbetare, skeppsarbetare
(Kakel, murbruk, lim osv.)

15

Två av nedanstående påståenden gäller inte för asbestos – markera vilka.
- Är en diffus interstitiell lungfibros
- Uppträder efter kortvarig och hög exponering för asbest
- Uppvisar i spirometrin en obstruktiv bild
- Uppvisar i spirometrin en restriktiv lungfunktionsnedsättning och nedsatt diffusionskapacitet
- I den kliniska bilden finns långsam progredierande andnöd och icke‐ produktiv hosta
- På röntgen pulm syns basala oregelbundna förtätningar

- Uppträder efter kortvarig och hög exponering för asbest
- Uppvisar i spirometrin en obstruktiv bild

16

Fråga 21
Nämn två sjukdomstillstånd, förutom asbestos, som kan orsakas av asbest.

• Lungfunktionsnedsättning
• Pleuraplack
• Bronkialcancer
• Mesoteliom

17

Fråga 22
Nämn två arbetsområden där man kan exponeras för kvartssand.

o gruvarbete
o tunnelborrning
o sandblästring - keramik äv.
o på gjuterier
o i stenbrott och stenkrossanläggningar

18

Fråga 23
Med vilket annat ämne jämförs eldfasta keramiska fibrer ofta?

Asbest

19

Fråga 24
Nämn två arbetsområden där eldfasta keramiska fibrer kan förekomma.

o Byggarbete
o Elektriker
(isolering)

20

Fråga 25
Nämn två exponeringar där det är rimligt att genomföra regelbundna spirometrikontroller. Skriv även vilken sjukdom du tänker på.

o Kvartsdamm - Silikos
o Svetsning - KOL

21

Fråga 26
Vid arbete med två olika toxiska metaller finns krav på regelbunden hälsoundersökning med blodprovskontroll. Vilka? Nämn för var och en av dem ett sjukdomstillstånd som de kan orsaka hos vuxna.

o Bly - Blykolik
o Cd - Tarminflammation

22

Fråga 27
Personer som arbetar med återvinning av lysrör kan exponeras för en giftig kemikalie. Vilken, och hur kan man kontrollera om en sådan person fått i sig för mycket av denna?

Metalliskt Hg. Kontrolleras med blod- och urinprov.

23

Fråga 28
Polismyndigheten framför till Dig som läkare i allmän tjänst, önskemål om att få ett barn undersökt och rättsintyg utfärdat med anledning av misstanke om misshandel i hemmet. Vem måste tillfrågas innan undersökningen genomförs och om vad?

Socialnämnden (som utser särskild företrädare då vårdnadshavare misstänks vara gärningsman) som frågas om samtycke till undersökning av barn.

24

Fråga 29
Vad kallas den del i en hagelpatron som skiljer krutet ifrån haglen i en hagelpatron och som ofta kan anträffas inne i kroppen då någon tagit livet av sig genom att skjuta sig med hagelgevär?

Förladdning

25

Fråga 30
Vilken typ av organisation hanterar allmänna handlingar (offentliga och/eller sekre‐ tessbelagda) ?

Myndigheter

26

Fråga 31
Vid vård av en medvetslös patient har verksamhetschefen en särskild skyldighet för att kunna garantera att någon svarar för patientens rätt. Vad måste han/hon göra?

Kontakta överförmyndare om att förvaltare behöver utses.

27

Fråga 32
Vid undersökning av en kropp som anträffas liggande död i en lada finner Du finnaggade sår utan blödning runt munnen och ögonen. Vad beror de sannolikt på?

Postmortala skador förorsakade av djur.

28

Fråga 33
Om Socialstyrelsen efter utredning tycker att den enskilde befattningshavaren inom sjukvården skall få en påföljd/åtgärd för sin försumlighet, vem beslutar om sådan repressalie ?

HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

29

Fråga 34
Vid skottskador är det av stor betydelse för utredningen att fastställa skottriktning, dvs vilket som är in‐ respektive utgångsöppning på den som blivit skjuten. I vilket fall är nästan alltid ingångsöppningen större än utgångsöppningen?

Fjärrskott (> 1 m)

30

Fråga 35
Nämn två olika tillfällen då man som journalansvarig läkare i allmän tjänst, mot pati‐ entens önskan, måste utlämna journal till polisen i samband med utredning av brott:

1. Brott där lägsta straffet är 1 års fängelse, t.ex. grov misshandel, rån, våldtäkt, dråp, människorov, mord, grovt rån, mordbrand.
2. Försök till brott där lägsta straffet är 2 års fängelse, t.ex. våldtäkt, dråp, mord, grovt rån, människorov, mordbrand.
3. Brott mot liv och hälsa, frid och frihet och sexualbrott enligt 3, 4 och 6 kap. brottsbalken mot någon som är under 18 år, t ex misshandel, vållande till kroppsskada eller sjukdom, framkallande av fara för annan, olaga frihetsberövande, våldtäkt och sexuellt utnyttjande.

31

Fråga 36
Om en person försvinner och man misstänker att vederbörande avlidit kan domstol enligt ”Lag om dödförklaring” ibland besluta om omedelbar dödförklaring enligt två olika förutsättningar. Vilka?

1. Utrett att den försvunne är död - man i masugn
2. Katastrofhändelse - stor olycka

32

Fråga 37
Då en person avlider genom kraftig thoraxkompression såsom t.ex. då någon kläms under en voltande bil vid trafikolycka brukar dödsorsaken avslöja sig redan vid den yttre inspektionen av kroppen. Vilken förändring/skada brukar kunna iakttagas?

Petekier i konjunktiva och ansiktshud m.m.

33

Fråga 38
Nämn två av de tre olika rekvisit som nämns i Brottsbalkens 3 kap 6 § vilka gör det möjligt för åklagaren att åtala för grov misshandel!

- Livsfarlig
- Tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom
- Visat särskild hänsynslöshet eller råhet

34

Fråga 39
Nämn kompetenskravet på de två olika befattningshavare inom sjukvården som får ta blodprov vid tvångsundersökning av misstänkt gärningsman enligt ”Rättegångsbalken”.

Leg. SSK, läkare.

35

Fråga 40
Vid kraftigt slag framifrån mot pannan som bringar huvudet i rotation kan allvarliga intrakraniella skador uppkomma. Vilken hjärnparenchymskada är vanligast vid sådant våld och var är den belägen?

Kontusionsskada frontalt.

36

Fråga 41
Inom sjukvården måste man enligt Patientsäkerhetslagen lämna ut uppgift huruvida någon vistas på sjukhus om detta begärs ”i särskilt fall” om det begärs av någon av fem olika kategorier som frågar om det. Nämn två av dessa:

Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Kronofogdemyndigheten
Skatteverket

37

Fråga 42
Vad heter de ytliga traumatiska missfärgningar som äldre människor ofta får på händernas ryggsidor och på underarmarna?

Senila echymoser

38

Fråga 43
Nämn två av de tre krav ”Patientdatalagen” ställer på språket i en patientjournal.

- skrivet på svenska språket
- tydligt utformade
- så lätta som möjligt för patienten att förstå

39

Fråga 44
En läkare i öppen vård kallas till en patient med känd potentiellt dödande sjukdom som har avlidit i hemmet. Inga anamnestiska uppgifter talar för polisanmälan. Läkaren måste efter det att dödsfallet konstaterats utföra eller ta ansvar för att tre olika åtgärder omgående och inom närmsta framtid blir utförda. Nämn två av dessa:

Kroppsundersökning
Ta ut explosiva explantat
Dödsbevis
Dödsorsaksintyg

40

Fråga 45
På Din mottagning träffar Du Oskar, 84 år som berättar om sina nattliga besvär med att behöva gå upp och kasta vatten. Han gör detta två till tre gånger varje natt och han tycker att det är stora mängder urin. Besvären har funnits i flera år men det är först nu han söker för sina problem. Ingen sveda, trängningar eller missfärgning av urinen. Tidigare haft hjärtinfarkt, högt blodtryck, fd rökare. Står på Furosemid 40 mg 1+0+0+0, Enalapril 10 mg 1+0+1+0, Simvastatin 20 mg 0+0+0+1 och Bricanyl Turbohaler vid behov.
Du misstänker i första hand nattligt polyurisyndrom
A. Hur definierar Du nattlig polyuri ?
B. Ange tre orsaker/mekanismer till ökad nattlig polyuri
C. Vilka tre olika behandlingsprinciper utgår Du ifrån vid behandling av nattlig polyuri ?

A. Stora nattliga urinvolymer, mer än 33 % av dygnsvolymen bland äldre
B. Störning i dygnsrytm av ADH, hjärtsvikt, sömnapné, njursvikt
C. Minskat vätskeintag, justering diuretika, desmopressin

41

Fråga 46
Ett flertal studier har visat att geriatrisk sjukhusvård som är specifikt utformad för äldre patienters behov innebär flera fördelar med mindre behov av kommunens hemtjänst och äldreboende, lägre dödlighet och bättre funktionsförmåga. Under Din kommande tjänstgöring som AT läkare ingår Du i en arbetsgrupp på sjukhuset som skall se hur detta kan tillämpas på just detta sjukhus.

Nämn tre arbetssätt/aspekter som kan förklara varför specifikt utformad vård för äldre ger bättre behandlingseffekter.

Tidig mobilisering - sjukgymnast.
LM-gmg mha farmaceut.
Undersökningar korrekt - t.ex. fortsätta med slätrtg liggande för att följa förlopp

42

Fråga 47
Äldre drabbas ofta av en förändrad kroppssammansättning. Det får konsekvenser bland annat för läkemedelsbehandling. Det finns olika tillstånd som ger en förändrad kroppssammansättning.
A. Ange nedan i tabellen för varje tillstånd om kroppsvikt, andel fett och muskelmassa: ökar (↑), är oförändrad (‐), eller minskar (↓)
Sarkopeni:
Kroppsvikt
Fettmassa
Muskelmassa

Protein‐energi malnutrition (PEM):
Kroppsvikt
Fettmassa
Muskelmassa

Sarkopeni:
Kroppsvikt ↓
Fettmassa ‐
Muskelmassa ↓

Protein‐energi malnutrition (PEM):
Kroppsvikt ↓
Fettmassa ↓
Muskelmassa ↓

43

Fråga 48
Du möter Albert, 78 år, med son och dotter på Din geriatriska mottagning. De berättar att Albert de sista två åren blivit alltmer glömsk, den sista tiden också misstänksam, gömmer saker under sängen och tror att någon stjäl hans pengar. Vid samtalet klagar han på värk och dålig syn. Du gör en klinisk undersökning och neurologstatus som är väsentligen normala och konfusion föreligger inte. Han går motvilligt med på ett MMT och får 22 poäng. Du misstänker nu en demenssjukdom.
A. Enligt anamnesen uppfyller Albert två av demenskriterierna enligt DSM‐IV för att du skall ställa diagnosen demens. Vilka två övriga kriterier behöver Du svar på för denna diagnos?

B. I den vidare utredningen beställer Du labprover och en röntgen CT skalle. Ange nedan vilka två av följande prover som är viktigast för att utesluta en pseudodemens hos Albert.
� B‐diff
� P‐Ca
� P‐TIBC
� P‐Urat
� B‐SR
� P‐ALAT
� P‐Amylas
� P‐Kobalamin
� Lipidstatus (fastande)
� P‐Urea
� Elfores
� P‐Na

C. Ett år senare möter Du Albert som blivit insatt på en kolinesterashämmare (Aricept) med tveksam effekt. Du bestämmer dig för att sätta ut Aricept.
Behöver du göra några kontroller i samband med utsättning av Aricept? Vad och hur i så fall?

A. 1) En organisk orsak ska påvisas.
2) Socialt/yrkesmässig ur funktion.
I anamnesen: Kriterier för konfusion ej uppfyllda, agnosi., nedsatt minne.
B. Kobalamin, Ca
C. Halvera dos under 4 veckor, utvärdera utveckling - ev insättning annars utsättning.

44

Fråga 49
På en geriatrisk mottagning träffar Du en patient, 77 år som insjuknat i stroke för sex månader sedan med kvarstående högersidig förlamning och bestående nedsättning av sin kognition. Han har tidigare kört bil och är jägare. Du bedömer nu att han både är olämplig att inneha vapen och att köra bil.
A. Till vilken/vilka instanser vänder du dig med din anmälan?

B. Vid undersökning framkommer att han har viss rörlighet i hö arm, nedsatt tonus och smärta i höger skuldra vid passiv flexion/abduktion.
Vad kan vara den troliga orsaken till hans smärta i skuldran?

A.Polismyndigheten där pat är folkboförd. Transportstyrelsen.
B. Subluxerad axel.

45

Fråga 50
Du ansvarar för ett demensboende där patienten Åsa, 78 år, vårdas för en utredd blanddemens. Patienten har känt förmaksflimmer och är för 20 år sedan op pga thyreotoxikos samt för flera år sedan op pga vänstersidig höftfraktur. Akt med: Levaxin 50 ug 1+0+0+0; Trombyl 75 mg1+0+0+0;
Hennes demenstillstånd har försämrats senaste året och hon medverkar inte längre i aktiviteter och vill inte äta. Flera gånger i veckan blir hon orolig i samband med vändningar och när hon får hjälp med förflyttning för att sitta.
A. Du vill nu inrikta den fortsatta behandlingen mot palliativ vård. Hur vill Du definiera förutsättning för palliativ vård ?

B. Vad kan vara orsaken till hennes symtom med oro vid vändning och förflyttning och hur handlägger Du det ?

A. Obotbar sjukdom, vården inriktas på symtomlindring och tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov.
B. Smärta från höftplastik, ger smärtstillande NSAID, ev remiss rtg.

46

Fråga 51
På samma demensboende bedömer Du Hans, 91 år, även han har en blanddemens i anamnesen och han har bott på boendet sedan tre år, änkeman. Hans tillstånd har varit ganska stillsamt men enligt personalen har han tett sig nedstämd och ledsen de senaste månaderna.
A. Du misstänker depression. Ange tre organiska eller fysiologiska förändringar som samvarierar med depression hos äldre personer?

B. Arbetsterapeuten på demensboendet påpekar att Hans har en dålig exekutiv funktion. Vad innebär det?

A. Vaskulära förändringar/cerebral perkussion nedsatt. Nedsatt produktion av serotonin. Nedsatt fysisk förmåga.
B. Förmåga att planera och igångsätta projekt. (Initiera handlingar)

47

###Fråga 52
Personalen på avdelningen frågar Dig om det är meningsfullt att träna patienter över 90 års ålder.
A. Skiljer sig normalt sett äldres träningsbarhet (att öka muskelstyrka, kondition) proportionellt jämfört med yngre (20‐30 år).

B. I genomsnitt hur mycket längre tid tar det för äldre patienter att återfå kraft efter inaktivitet/sängläge jämfört med yngre (20‐30 år).

A. Äldre kan öka muskelmassan dubbelt t.sk. fr. yngre.
B. Sjuttonhundraelvagånger längre.

48

Fråga 8
Solveig Larsson, 71 år gammal, söker dig på vårdcentralen på grund av illamående och uppstötningar. Hon berättar att hon sedan någon månad tillbaka är mer eller mindre konstant illamående. Hon har också ett tryck epigastriellt och sura uppstötningar, men inga kräkningar. Uppstötningarna kommer framför allt när hon ligger ner eller lyfter något tungt. Halsbrännan har nu tilltagit. Hon har haft liknande besvär tidigare och brukar självmedicinera med Samarin, men det har inte alls hjälpt nu. Solveig varken röker eller dricker alkohol. Avföringen har varit normal i form, färg och konsistens. Solveig har kostbehandlad diabetes, Sjögrens syndrom, artros och celiaki. Hon medicinerar med Panodil, Xerodent och Viscotears. Hon tar inga andra läkemedel.
I status konstaterar du; AT: Opåverkad, klart överviktig, Cor/Pulm u.a. Bltr 145/ 80 Buk: Mjuk, öm i epigastriet, lever eller mjälte ej palpabla, PR ; U.a, normalfärgad, F-Hb negativ tagit från feces på handske. Hb 138
A. Vilka två viktiga anamnestiska uppgifter (alarmsymptom) saknar du i anamnesen för att ta ställning till om Solveig måste gastroskoperas.
B. Du väljer att behandla refluxbesvären farmakologiskt. Vilket läkemedel ordinerar du, vilken dos och för hur lång tid?
C. Behövs uppföljning och i så fall hur?

A: Viktnedgång. Anemi.
B: Omeprazol 20 mgx1 i 1 mån.
C: Åter vid behov efter avslutad behandling.

49

### Fråga 9
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral. Nu söker Vilma med sin pappa. Vilma är 10 månader och du behandlade henne för otit med Kåvepenin för tre veckor sedan. Pappan berättar att Vilma blev helt bra men nu är hon förkyld sedan någon dag och den gångna natten verkade hon ha ont. Status: AT: Lite trött men ger fin kontakt. Öron: Buktande röd trumhinna höger sida. Vä öra trumhinna ua.
Du bedömer att Vilma har mediaotit.
A. Vilken bakteriell etiologi är mest trolig hos Vilma denna gång?
B. Vilket antibiotikum väljer du nu och hur lång ska behandlingstiden vara?
C. Ska Vilma kontrolleras efter avslutad behandling och i så fall hur?

A: Pneumokocker
B: PcV i 10 dagar.
C: Nej. (Odling?) (JA HÖRSELKONTROLL E CA 3 MÅN)

50

####Fråga 10
Oskar 18 år söker på grund av allergiska besvär. Han har framför allt besvär i form av nästäppa men också ögonbesvär. Det brukar vara värst mitt i sommaren (juli) men Oskar tycker att han har besvär året runt. Han bor med föräldrar och en yngre bror, man har inga husdjur. Oskar berättar att när han arbetade i Sälen under jullovet i två veckor så hade han inga som helst besvär, men när han kom hem igen så återkom besvären.
Oskar går andra året på samhällsvetenskaplig linje och på fritiden spelar han A-lagsfotboll i division 5. Oskar röker inte och tar inga läkemedel.
A. Vilka två allergen misstänker du i första hand utifrån Oskars anamnes?
Oskar vill helst inte ha tabletter men kan tänka sig lokalbehandling mot nästäppa respektive ögonbesvär.
B. Vilka två läkemedel ordinerar du?

A: Gråbo och kvalster. (GRÄS??? KVALSTER I SÄLEN? MÖGEL?)
B: Näsa: Nasonex eller Desonex
Ögon: Livostin eller Lomudal

51

Fråga 11
Karin, 62 år, kommer till dig på remiss från företagshälsovården eftersom man där har uppmätt ett blodtryck 162/94 mmHg. Man har bett dig ta ställning till eventuell utredning och behandling. Karin medicinerar med Allopurinol 300 mg 1x1 pga. återkommande giktbesvär. Hon tar inga andra läkemedel. Karin har sedan flera år besvär i form av svullna fötter/anklar men man har inte funnit någon förklaring till dessa besvär vilket irriterar Karin. Förra året gjordes utredning avseende hjärtsvikt men ultraljud visade inga tecken till hjärtsvikt, däremot lindrig vänsterkammarhypertrofi. Då var blodtrycket 138/86 mmHg. Karin röker inte och hon är helnykterist.
Status: Opåverkat. Midjeomfång 92 cm Cor u.a. Pulm u.a. Buk: u.a. Perifera pulsar: u.a. BMI 28.
A. Du tycker att blodtrycket är för högt. Vilken åtgärd vidtar du för att ev kunna ställa diagnosen hypertoni?
B. När du sedan ställer diagnosen hypertoni så väljer du att sätta in läkemedel, vilket?
C. Vilket är målblodtrycket för Karin?

A: Två blodtryckskontroller till.
B: Hydroklortiazid.
C: ≤140/90.

52

Fråga 12
Johan, 14 år, söker tillsammans med sin mamma på vårdcentralen pga. halsont. Han har haft ont i halsen i två dagar och dessutom feber ca 38,5 grader sedan i går.
Johan berättar att två klasskompisar nyligen haft körtelfeber och nu är mamma orolig att Johan också fått det.
Status: At: Klar, men något trött. MoS: Kraftigt förstorade tonsiller med gulvita beläggningar. Öron: ua. Lungor ua. Ytl lgll: På halsen palperas kraftigt förstorade lymfkörtlar bilateralt, övriga lymfkörtelstationer u.a.
Strep A negativ.
Du tar Monospot men det är negativt.
A. Vilken är den viktigaste anledningen till att du inte kan lita på det negativa svaret för Monospot?
B. Anamnesen och status gör att du tror att Johan har mononukleos. Vilken är den viktigaste informationen du måste ge honom? Nämn ett råd och motivera varför du ger detta råd!

A: Hos 80 % uppträder antikroppar mot "icke-virusspecifikt antigen" först i andra veckan vilket Monospot gör.
(70 % sensivitet.)
B: Försiktighet vid fysisk aktivitet (mjältruptur).