2009 Januari Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2009 Januari > Flashcards

Flashcards in 2009 Januari Deck (50):
1

Du är AT-läkare på en liten vårdcentral, två mil från ett länsdelssjukhus. Under din akutmottagning söker Helena, 32 årig förskollärare, för misstänkt bihåleinflammation. Hon har insjuknat för 2 veckor sedan i en förkylning med halsont, snuva och sedan hosta. Lite feber de första dagarna, men sedan blev hon snabbt feberfri och bättre. Snuvan har emellertid blivit allt gulare och tjockare, hon har blivit rejält täppt i näsan, och de senaste 3 dagarna har hon fått tilltagande ont över hö kind, utstrålande mot tänderna. Febern har kommit tillbaka, 38,5o sedan igår. Status: At.: trött, nästäppt. MoS: generellt lätt rodnade slh. Ytl. lgll: lätt svullna submandibulärt bilat. Öron: u.a. Sinus: ömmar rejält vid palpation och perkussion över höger maxillarsinus. Näsa: kraftig slemhinnesvullnad samt vargata mellersta näsgången hö sida.
A. Vilka är de tre viktigaste fakta – i anamnes och status – som talar för att Helena har en purulent rhinosinuit till skillnad från en serös?

B. Vilket antibiotikum ordinerar du till Helena? Nämn endast ett!

Helena ringer dig efter 5 dagar, eftersom hon inte är nöjd med behandlingen. Trots antibiotika, avsvällande nässpray och Ipren® har hon fortfarande rejält ont, och snuvan är fortsatt gul och tjock. Efter undersökning beslutar du dig för att byta antibiotikabehandling.
C. Vilken bakterie är oftast orsak till terapisvikt, och vilket antibiotikum vill du byta till?

A Illaluktande vargata, ensidigt uttalad värk över sinus, nästäppa och duration efter debut av övre luftvägsinfektion på > 10 dagar.
B penicillin V (1,6 x 3 i 7-10 dagar --> LM-boken 2014)
C H. Influenze, amoxicillin (500 mg x 3 till 10 dagar--> Bkgr.matr.2014)

2

Fråga 2
Anette är 39 år, ensamstående, har fyra barn och jobbar deltid i affär. Hon söker dig som AT- läkare i mars på tidsbeställd mottagning för en trötthet, som har tilltagit alltmer under hela vintern. I vanliga fall brukar hon träna regelbundet, men nu orkar hon inte alls som tidigare. Hon blir andfådd, tycker att hon har hjärtklappning och att hon får ont i benen. Anette tar sedan flera år Levaxin® för en hypothyreos, men är i övrigt frisk. Status: opåverkad, lite blek. Normalviktig. Thyr., ytl. lgll: u.a. Mammae: u.a. Cor: regelb. rytm 92/min, inga blåsljud. Pulm: u.a. Bltr: 125/80. Buk: mjuk, oöm, hepar, lien eller patol. res. ej palp. EKG: sinusrytm 88/min u.a. B-Hb:101 (115-147), P-glu: 5.0, B-SR: 7, Urin:0. Kompletterande prover: P- Krea:64 (50-90), P-TSH:2,0 (0,33-4,7) B-ery:4,1(3,7-4,9), Ery-MCV:76(80-100), B- leuco:5,6(4-10), B-trombocyter:312(125-340).
Du funderar på en sannolik diagnos och vill beställa fler prover inför ett återbesök.
A. Vilka är de två viktigaste proverna av nedanstående för att bekräfta din preliminära diagnos?
Ƒ B-diff Ƒ P-Homocystein

Ƒ Ery-MCHC Ƒ P-Metylmalonat

Ƒ B-EVF Ƒ P-Fe

Ƒ B-retikulocyter Ƒ P-TIBC

Ƒ P-T3 fritt Ƒ P-Bil

Ƒ P-T4 fritt Ƒ P-ALAT

Ƒ TPO-antikroppar Ƒ P-ASAT

Ƒ P-Folat Ƒ P-GT

Ƒ P-kobalamin Ƒ P-ALP

B. Vilka är de tre viktigaste anamnestiska frågorna för att bekräfta din preliminära diagnos?

Ƒ hereditet för hjärtsjukdom Ƒ diarré

Ƒ hereditet för cancer Ƒ förstoppning

Ƒ hereditet för diabetes Ƒ slem i avföringen

Ƒ hereditet för inflammatorisk tarmsjukdom Ƒ svart avföring

Ƒ rökning Ƒ blod i avföringen

Ƒ alkoholvanor Ƒ gasbesvär/uppblåst i magen

Ƒ kostvanor Ƒ bröstsmärtor

Ƒ rikliga/täta menstruationer Ƒ andnöd

Ƒ flytningar från underlivet Ƒ hosta

Ƒ miktionsträngningar Ƒ nattliga svettningar

Ƒ miktionssveda Ƒ feber

A P-Fe, P-TIBC
B Kostvanor, rikliga/täta menstruationer, blod i avföringen

3

Fråga 3
Till din vårdcentral, där du arbetar som AT-läkare, kommer Toivo, en 62-årig förtids-pensionerad fabriksarbetare, som härstammar från Finland, men som bott i Sverige i 17 år. Han söker för smärtor i höger stortå, vilket han även haft en gång tidigare. Nu har stortåns grundled svullnat upp sedan igår, den är röd och varm och han har svårt att trampa på foten. Toivo har också diabetes och högt blodtryck och har haft en del magbesvär med reflux och epigastralgier. Aktuell medicinering: Metformin® 500 mgx3, Enalapril® 10mgx1, Simvastatin® 20mg t n, Trombyl® 75mgx1 samt Omeprazol® 20 mgx1.
A. Vilken preliminär diagnos ställer du beträffande Toivos besvär i stortån och vilket blodprov kan du ta för att eventuellt kunna bekräfta diagnosen?

Du misstänker hög alkoholkonsumtion och tar upp alkoholanamnes. Det visar sig att Toivo regelbundet badar bastu med goda vänner en gång i veckan. Då blir det en del alkohol, c:a 37 cl vodka. Dessutom dricker han två starköl à 33 cl dagligen.
B. Hur definieras – enligt Folkhälsoinstitutets riktlinjer – gränsen för riskbruk av alkohol för en man (angivet i standardglas/v) och ungefär hur många drinkar/v kommer Toivo upp i?

Du kopplar genast flera av Toivos besvär till hög konsumtion av alkohol, men Toivo bara skrattar – han är inte alls intresserad av att minska på sin konsumtion!
C. Välj två lämpliga inslag i ditt fortsatta samtal med Toivo utifrån andra steget i motiverande samtal!
Ƒ Använda ambivalenskorset Ƒ Erbjuda recept på Antabus®
Ƒ Ge tips om Länkarnas verksamhet Ƒ Erbjuda recept på Campral®
Ƒ Skriva remiss till kurator Ƒ Erbjuda recept på Revia®
Ƒ Skriva remiss till Beroendecentrum Ƒ Ge råd om motion
Ƒ Kontakta socialbyrån för stöd Ƒ Ge råd om kost
Ƒ Be Toivo lista alla problem med att dricka Ƒ Ge tips om AA:s verksamhet
Ƒ Be Toivo lista det han skulle vinna med att sluta
dricka
Ƒ Be Toivo om tillstånd att ge information om alkohol
kopplat till hans symtom
Ƒ Fråga vad Toivo redan vet om alkohol relaterat
till hans symtom
Ƒ Erbjuda regelbunden stödkontakt under totalabstinens
från alkohol

A Gikt, urat
B Riskbruk för en man: 14 standardglas/v. Till riskbruk räknas även 5 standardglas vid ett enda avgränsat tillfälle.
Toivo kommer upp i 23 standardglas/v (öl: 14 standardglas, starksprit: 9,25 standardglas)
C Fråga vad Toivo redan vet om alkohol relaterat
till hans symtom, Använda ambivalenskorset ??

4

Fråga 4
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral i en medelstor stad. På din infektionsmottagning söker Erica, 17 år, med halsont och feber på fjärde dygnet. Erica går barn- och ungdomslinjen och gör för närvarande sin praktik på en förskola, där flera barn varit sjuka i halsinfektioner. Flera har också varit förkylda. Ericas temperatur har pendlat mellan 38 och 39o. Hon har ingen hosta och har inte heller känt sig snuvig. Status: lite trött, varm. Temp: 38,7o. MoS: rodnade, svullna tonsiller med beläggningar. Ytl lgll: måttligt förstorade, ömmande körtlar i käkvinklarna. Öron: trh bilat u.a.
Erica berättar att hon haft flera halsflussar de senaste åren, senast för 3 månader sedan. Dessvärre har undersköterskan på morgonmötet berättat att mottagningens StrepA-tester tagit slut. Hon har beställt nya, men räknar inte med att få dem förrän om fyra dagar.
I avsaknad av StrepA tar du stöd i de så kallade Centor-kriterierna för att säkrare bedöma om Erica kan ha en GAS tonsillit.
A. Ange tre av Centorkriteriernas baskriterier!

Du väljer nu att antibiotikabehandla Erica. Hon berättar då att hon reagerat med ett utspritt, rött, kraftigt kliande utslag då hon senast fick Kåvepenin. Samtidigt hade hon svullnat i läpparna och kring ögonen.
B. Vilket antibiotikum vill du nu skriva ut till Erica? Ange endast ett alternativ!

Erica är trött på att ha det så här. Hennes mamma har bett henne fråga om man inte kan operera bort halsmandlarna.
C. Vilka indikationer gäller för remiss för tonsillektomi?

A
* Feber > 38,5 grad
* ömmande lymfkörtlar i käkvinklar
* vuxna- beläggningar på tonsiller (rodnade, svullna tonsiller barn 3-6 år)
* avsaknad av hosta
B Klindamycin 5 mg/kg kroppsvikt barn, 300 mg till vuxna, 3ggr/dag x 10 dagar
C Upprepade tonsilliter (3-4/år)

5

Fråga 5
Du är AT-läkare på en vårdcentral i en större stad. En dag i november kommer 67-åriga Dana på ett uppföljande återbesök för att få besked på resultatet av sitt arbetsprov. Detta ordinerade du, då du träffade Dana för 3 veckor sedan. Dana sökte då för att hon vid några olika tillfällen de senaste månaderna känt en viss andfåddhet och ett tryck i bröstet i samband med rask promenad, särskilt vid blåst och kallt väder. Vid pensionärsgymnastiken hade hon inte noterat några sådana besvär. Dana röker inte och hon är tidigare frisk frånsett en operation för ett paratyreoidea-adenom för några år sedan. Vid besöket var Dana opåverkad. Cor: regelbunden rytm, 76/min, rena toner, inga blåsljud. Bltr: 135/85. ViloEKG: sinusrytm, u.a.
Du har nu fått följande svar: B-Hb:121 (115-147), P-Glu: 5,2, CRP

A
B

6

Fråga 6
Istvan, 53 år, kommer på återbesök på vårdcentralen Eken, där du vikarierar efter din läkarexamen. Du träffade Istvan för en vecka sedan, då han sökte på grund av att hans högra knä hade svullnat upp och gjorde ont. Han hade inte skadat sig, utan svullnaden hade uppstått spontant. Du utredde hans knäbesvär, och du har nu fått svar på de undersökningar du ombesörjde. Undersökningarna har bekräftat att Istvan har en pyrofosfatsynovit i knäleden.
A. Vilka två undersökningar och vilka fynd vid dessa har bekräftat din diagnos?

Eftersom Istvan inte tålde NSAID, ordinerade du vid akutbesöket avlastning med krycka samt Panodil®. När du nu undersöker Istvan, finner du att hans högra knä är svullet även idag.
B. Vilken behandling kan nu bäst lindra Istvans besvär?

A
1. Punktion ledvätska - Förekomst av pyrofosfatkristaller?
2. Ledröntgen - Kondrokalcinos?
3. Lab - CRP, krea, urat?
B. Ledpunktion, sedan intraartikulär glukokortikoidbehandling i dos anpassad efter ledens storlek

7

Fråga 7
Anna, 27 år, söker dig akut på den vårdcentral där du är AT-läkare. Hon är gravid i vecka 10 och har sedan 3-4 dagar täta trängningar och sveda vid vattenkastning. Hon har haft 2-3 cystiter tidigare i livet, men det är några år sedan senast. Hon har ingen feber eller flanksmärta och mår bra i övrigt. Status: At opåverkat. Buk: överallt mjuk, oöm. Ingen dunkömhet över njurlogerna. Lab: u-nitur: positiv, u-leukocyter: 3+. Du ställer diagnosen cystit.
A. Vilket ytterligare prov måste du ordinera? Nämn ett prov!

När du ska skriva ut antibiotika till Anna, berättar hon att hon har reagerat med anafylaxi vid penicillinbehandling för ett par år sedan.
B. Vilken behandling sätter du in?

C. Ska Anna kontrolleras efter avslutad behandling, och i så fall hur?

A
B
C

8

Fråga 8
Till din mottagning på vårdcentralen, där du jobbar som AT-läkare, kommer 72-åriga Asta för diabeteskontroll. Asta har haft diabetes i tio år och står på både Metformin® 500 mg 2x3 och Mindiab® 5 mg 2x1. Hon har varit och tagit prover en vecka innan mottagningsbesöket, och du ser att HbA1C det senaste året har stigit från 6,5 till 8,2. BMI: 32. Ögonbottenfoto: u.a. Asta mår bra. Hon säger att hon äter bra kost och att hon promenerar åtminstone en halvtimme dagligen. Hon brukar promenera tillsammans med maken, som du nyligen har träffat på mottagningen och som då har berättat att paret var noga med både kost och motion. Status: At: gott och opåverkat. Cor: regelbunden rytm, frekvens 72/min, inga blåsljud. Pulm u.a. Bltr 130/80 liggande = stående. EKG: u.a.
A. Vilka ytterligare fyra undersökningsmoment återstår i status som komplikationsscreening vid diabetes?

B. Vilka tre av nedanstående laboratorieprover måste du ta som komplikationsscreening vid diabetes?

A
B
C

9

Fråga 9
Josefin, 24 år, söker på din akutmottagning på vårdcentralen p.g.a. svår huvudvärk. Hon har nyligen börjat arbeta som sekreterare på ett stort företag och har det stressigt. Hon hade samma typ av huvudvärk för någon månad sedan. Då vaknade hon en lördagsmorgon av huvudvärken. Den dagen kräktes hon, och det har hon gjort nu också. Helst vill hon ligga stilla i ett mörkt rum. Hon har prövat att ta både Panodil® och Magnecyl® mot huvudvärken, men det hjälper inte. Hon har ingen feber. Hennes mor har visserligen migrän, men Josefin tycker det verkar som om hennes egen huvudvärk är värre än moderns. Nu är Josefin riktigt rädd! Kan det vara en hjärntumör eller en blödning i huvudet, undrar hon.
A. Vilka två frågor vill du ställa till Josefin för att säkrare kunna utesluta alarmerande huvudvärk?

Du funderar i första hand på migrän som förklaring till Josefins huvudvärk.
B. Vilka är de två viktigaste anamnesuppgifterna av nedanstående för att styrka diagnosen migrän?

A
B
C

10

Fråga 10
Saga är 21⁄2 år och söker akut i november månad tillsammans med sin pappa på vårdcentralen, där du arbetar som AT-läkare. Saga går på dagis, men har nu varit hemma i två dagar p.g.a. 39o feber. Sedan hon började på dagis i augusti, har hon nästan hela tiden varit snuvig. I natt har hon varit vaken hela natten och hostat. Hon ville inte äta sin välling i morse. Pappa är orolig för lunginflammation. Status: sitter stillsamt i sin pappas knä, motsätter sig inte undersökningen. MoS: rodnade slemhinnor, svullna, rodnade tonsiller utan beläggningar, gul- grön ”elva” under näsan. Ytl. lgll: ärtstora adeniter i käkvinklarna och längs sterno-cleido- mastoideus. Öron: lätt kärlinjektion längs hammarskaftet. Cor: regelbunden rytm, 120/min. Pulm: obstruktiva biljud bilateralt utan sidoskillnad.
A. Hur vill du komplettera din undersökning för att kunna bedöma grad av andnings- påverkan? Nämn två undersökningsmoment!

Du bedömer att Saga har en akut obstruktiv bronkit.
B. Vilken behandling vill du ge Sara på vårdcentralen?

Sara förbättras avsevärt på behandlingen. Du bokar ett återbesök om två veckor. C. Nämn tre anamnestiska frågor du vill ställa då med tanke på astma!

A
B
C

11

Fråga 11
Lars är 68 år, icke-rökare och pensionerad inredningsarkitekt, men är fortfarande lite yrkesverksam. Han har hypertoni sedan 35 år tillbaka, och för fyra år sedan fick han för första gången förmaksflimmer, som har blivit permanent efter några konverteringsförsök. Idag söker han akut hos dig som AT-läkare på vårdcentralen p.g.a. tilltagande trötthet sedan två månader. Han blir nu andfådd av minsta ansträngning, och morgonpromenaden med hunden Svea har blivit mycket kortare än vanligt. I medicinlistan läser du: Metoprolol® 100 mg x 1, Salures® (bendroflumetiazid) 5mg x1, Simvastatin® 40 mg x 1, Proscar® (finasterid) 5 mg x 1, Waran enligt särskild ordination. Status: andfådd efter att ha gått till undersökningsrummet. Inga benödem. Cor: oregelbunden rytm, frekvens ca 90, systoliskt blåsljud över apex och ut i axillen. Bltr: 140/75, EKG: förmaksflimmer, vänsterkammarhypertrofi och ST-sänkningar. Lars har hela tiden haft normala blodprover, senast för två månader sedan.
Du bedömer hjärtsvikt som trolig förklaring till Lars besvär.
A. Vilken är din första åtgärd när det gäller Lars medicinering?

B. Vilket är det säkraste sättet att verifiera hjärtsviktsdiagnosen?

C. Vilka är de två mest sannolika orsakerna till Lars hjärtsvikt!

A
B
C

12

Fråga 12
Det är november månad. På din akutmottagning på den vårdcentral, där du är AT-läkare, söker Sven, 69 år, p.g.a. ont i ryggen. Sven är pensionerad rörmokare och har tablettbehandlad diabetes och hypertoni. 1988 opererades Sven för diskbråck, men fram till i somras har han varit helt besvärsfri ifrån sin rygg. Nu har han haft ont i ryggen i tre månader och har plockat fram sitt gamla träningsprogram, som han fick av sjukgymnasten i samband med diskbråcksoperationen. Inget hjälper. Han har ständig värk i ländryggen, och smärtan strålar ända ner i hö fot. Han har svårt att sova p.g.a. värken. Status: smärtpåverkad, rör sig stelt med högersidig hälta. Lokalstatus rygg: Nedsatt rörlighet i samtliga rörelseriktningar . Spänd muskulatur, ffa lumbalt hö. Ingen dunkömhet över columna. Crista iliaca bilat lika höjd. Går på tå u.a., kan ej gå på hö häl. Lasègue pos. hö 45o grader. Extremitetsreflexer bilat. pos., sidlika. Sensiblitet nedsatt på utsidan av låret och underbenet samt på fotryggen. Lab: B-Hb: 148, B-SR: 22, Urin: 0
A. Du misstänker rotpåverkan, men på vilken nivå?

B. Vilka är de två mest troliga orsakerna till Svens besvär?

A
B

13

Fråga 13
Du är AT-läkare på en vårdcentral i Eslöv. Petra, 28 år, söker dig pga. tilltagande besvär från höger hand sedan en månad tillbaka. Hon har ont i handleden och klagar över att tumme och pekfinger sover då och då. Allra värst besvär har hon på nätterna. Petra arbetar med montering av lastbilsbromsar, vilket görs vid löpande band, huvudsakligen för hand, men till viss del med hjälp av eldrivna skruvdragare.
Du finner vid Din undersökning en normalkonfigurerad hand utan rodnad eller värmeökning. Känsel för pensel är nedsatt volart över tumme och pekfinger, och kraften i palmarabduktion av tummen är sämre i höger hand än i vänster. Du misstänker carpaltunnelsyndrom
A. Nämn två ytterligare undersökningar som du enkelt kan göra på vårdcentralen för att provocera medianusnerven i carpaltunneln!

Du bestämmer dig för att testa en enkel åtgärd för att lindra Petras nattliga besvär och för att ytterligare bekräfta din diagnos.
B. Vilken åtgärd vill du vidta, och varför kan detta hjälpa?

C. Nämn två riskfaktorer i Petras arbete, vilka kan orsaka carpaltunnelsyndrom!

A
B
C

14

Fråga 14
Du arbetar på en vårdcentral i Kalmar, där du kommer i kontakt med gravida kvinnor. En av dessa kvinnor berättar följande för dig:
”Jag heter Anna, är 26 år och gift med en yrkesfiskare. Vi bor i skogen lite norr om Kalmar med en underbar insjö precis intill husknuten. Eftersom vi inte äter kött, blir det många fiskanrättningar på matbordet. Vi har ju också - pga. min mans arbete och sjöns fiskbestånd - inte svårt att få hem fin färsk fisk. Det gillar våra katter!
Jag arbetar som sjuksköterska på en onkologklinik och trivs bra med detta, men ibland är det sorgligt, när mina patienter mår jättedåligt av cytostatikabehandlingen.
Förra veckan gjorde jag ett graviditetstest, som var positivt. Alla på jobbet blev jätteglada, och chefen gratulerade mig speciellt, eftersom hon vet att min man och jag har försökt få barn länge.”
A. Vilka två miljögifter exponeras Anna troligen för via kosten?

B. Varför skulle dessa miljögifter kunna skada fostret?

C. Nämn två åtgärder, som Annas chef snarast måste vidta?

A
B
C

15

Fråga 15
Carina, 42 år, kommer till vårdcentralen i Storborg. Hon söker för yrsel och hjärtklappning. Carina är högstadielärare och arbetar sedan två år på Storskolan i Storborg. När hon började där, fick hon betydligt fler elever i sin klass än vad hon tidigare haft på Lillskolan i Småby. Undervisningen blev svårare, eftersom många av eleverna hade besvärlig social bakgrund, vilket Carina var ovan vid. En stor del av lektionstiden förbrukades på att bromsa konflikter mellan eleverna. Samtidigt fick skolan en ny rektor, som drog igång flera projekt, vilka han förutsatte att bl. a. Carina skulle engagera sig i. Som nyanställd ville Carina göra ett gott intryck och kämpade för att leva upp till alla förväntningar och roller. Hon började alltmer använda fritiden för att hinna med föräldrasamtal, förberedelser mm.
Efter en tid vände sig Carina till rektorn för råd, men rektorn började då istället prata om sina egna, mycket större problem med att få skolan att fungera. Carinas lärarkolleger verkade ha resignerat och sade: "du vänjer dig nog".
Sedan dess har Carina kämpat vidare med orimliga arbetsveckor och blivit alltmer missmodig, apatisk, ständigt trött och glömsk. Detta har ytterligare försämrat hennes förmåga att få klassen att fungera. Carina grubblar nu ständigt över hur hon skall kunna klara sitt jobb.
Du misstänker arbetsrelaterat utmattningssyndrom
A. Nämn tre symtom, som är vanligt förekommande vid långvarig stress!

B. Nämn två faktorer i Carinas arbetsmiljö, vilka kan bedömas som viktiga för utmattnings- reaktionen!

C. Nämn två olika typer av behandling/åtgärder – utöver kort sjukskrivning för återhämtning samt förbättring av arbetssituationen - som bör kunna bidra till att Carina kan återgå i arbete!

A
B
C

16

Fråga 16
På vårdcentralen söker Peter, 23 år, för attackvis påkommande hosta och andnöd, tilltagande sedan sex månader tillbaka. Besvären uppträder under arbetsdagar och dessutom ofta under påföljande kvällar och nätter. Han förnekar feber eller frossa i samband med attackerna. Peter arbetar med kycklinguppfödning. Han är tidigare frisk utöver att han hade böjvecks- eksem som liten och har besvär med hösnuva på vårarna.
A. Vilken diagnos är mest sannolik? Nämn en diagnos!

B. Nämn tre miljöfaktorer, som skulle kunna orsaka Peters luftvägsbesvär!

C. Vilka två metoder kan du använda för att påvisa tidssamband, om du är osäker på luftvägsbesvärens relation till Peters arbete?

A
B
C

17

Fråga 17
Du vikarierar som distriktsläkare och blir kallad till en idrottsanläggning av vaktmästaren, som funnit en man liggande död på läktaren. Mannen är känd som Stig Persson, och han har ofta uppehållit sig vid anläggningen. Vaktmästaren känner honom inte privat, men de har genom åren ofta utbytt levnadsvisdom. Vad han vet har Stig inte arbetat de sista tio åren. Stig har ingen familj, har aldrig klagat över någon sjukdom, men har då och då varit något ”på snusen”. Den senaste tiden har han haft bekymmer med en ouppklarad affärsuppgörelse.
A. Vilka två primära skyldigheter har du, när du kommer till platsen?

B. Nämn tre olika typer av dödsfall, som skall polisanmälas!

C. Vem skriver dödsorsaksintyg i de dödsfall, som polisen beslutar att utreda?

A Fastställa identitet, utfärda dödsbevis
B Suicid, olycksfall, missbrukare
C Rättsmedicinalverket

18

Fråga 18
Du vikarierar som distriktsläkare och har blivit kallad till en idrottsanläggning, där en man, känd som Stig Persson, har hittats liggande död. Stig har ett förflutet som misstänkt alkoholmissbrukare.
Polisen, som har kommit till platsen, är tveksam till om detta ärende är ett fall för polisen att utreda. Vid en ytlig titt på den döda kroppen ser Du en obetydlig sårskada på bakhuvudet samt ett färskt blåmärke kring det högra ögat. Det övre högra ögonlocket är påtagligt svullet.
A. Ange två åtgärder som Du skall respektive bör genomföra för att kunna lösa den uppkomna svårigheten med polisens tveksamhet!

Sårskada på bakhuvudet hos en man med eventuellt alkoholmissbruk, som möjligen fallit omkull, får dig att misstänka en viss skada för uppkomsten av det färska blåmärket kring höger öga.
B. Vilken skada misstänker du?

C. Vilka två andra allvarliga skador i huvudet kan man tänka sig att Stig - i likhet med många andra alkoholmissbrukare – kan ha drabbats av i samband med sitt förmodade fall mot bakhuvudet?

A
B
C

19

Fråga 19
Du är jourhavande kirurg på ett större sjukhus. Du tjänstgör på akutmottagningen, men det finns också en bakjour, som sköter operationsverksamheten.
Ambulansen för in en kvinna, Lisa Nilsson, som har anträffats medvetandesänkt av en granne. Grannen ringde 112 och begärde desperat hjälp. Vid ambulansens ankomst var Lisa medvetandepåverkad. Vid inkomsten till sjukhuset är Lisa medvetslös, och efter initiala stabiliserande åtgärder går hon till trauma-CT. Polisen anländer kort därefter till akutmottagningen. De vet endast att ambulansen har hämtat en skadad kvinna, som man har signalement på.
A. Vilken uppgift måste Du lämna polisen? Välj endast en!
Ƒ Patientens namn och uppgiften att hon befinner sig på sjukhuset

Ƒ Uppgifter om vilka skador patienten hade vid inkomsten, men inget ytterligare

Ƒ Alla uppgifter polisen vill ha, eftersom de vill kunna utreda vad som hänt

Ƒ Bara sådana uppgifter, som Du tycker polisen kan ha glädje av i sin utredning

Ƒ Bara ambulanspersonalens anteckningar, eftersom de inte omfattas av sekretess

Nästa morgon blir Du uppringd av en av polisens utredare. Omständigheter tyder på att det kan ha varit Lisas manlige partner, som slagit henne. Polisen betraktar händelsen som grov misshandel, och vill nu veta vad Lisa har för skador.

B. Vilka tre olika typer av brott/straffpåföljder gör att du får lov att bryta sjukvårdsekretessen vad gäller vuxna?

A Patientens namn och uppgiften att hon befinner sig på sjukhuset.
B
C 1. Trafiknykterhetsbrott på land, i luften och till sjöss
2. Brott mot någon som inte fyllt arton år
3. Fullbordade brott som ger minst ett år eller försök till brott vilket ger två års fängelse.

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/vardwebb/Dokument/riktlinjer/sekretesshs.pdf

20

Fråga 20
Du vikarierar som distriktsläkare i Treriksröset och har sett fram emot en härlig skidvecka. Dåligt väder och övermått av alkohol har bidragit till att två unga män kom i bråk sent på natten på en av nattklubbarna. Du har tvingats upp mitt i natten för att lappa ihop slagskämparna. På morgonen blir Du uppringd av tjänstgörande närpolisman, som p.g.a. av det stora avståndet till Umeå önskar att Du utför rättsintygsundersökning av de båda slagskämparna. De har nu drabbats av eftertankens kranka blekhet och önskar inte bli undersökta.
A. Med stöd av vilken lag kan polisen tvinga dem till undersökning?

B. Vad gör du, om de gör motstånd och inte vill låta sig undersökas, trots Dina försök till övertalning?

Båda slagskämparna uppvisar ”sårskador”.
C. Nämn två egenskaper hos ett krossår, genom vilka man kan skilja det från ett skärsår!

A 28 kap. 12 § rättegångsbalken.?
B
C

21

Fråga 21
Du vikarierar som underläkare på en geriatrisk klinik. På avdelningen skriver Du in Sara, 78 år, som opererats igår för en högersidig cervikal höftfraktur. I journalanteckningen från ortopeden framkommer att Sara tidigare haft en höftfraktur på vänster sida för tre år sedan. Hon bor ensam i en lägenhet med hiss.
Sara uppvisar konfusion med desorientering till tid och rum och fluktuation i medvetande under dygnet. Hon klagar på uttalad trötthet. Blodtryck liggande: 120/85.
Aktuell medicinering: Enalapril comp 1x1, Metoprolol 50 mg x2, Tramadol 50 mg x 3 samt Zopiklon 5 mg t.n. v.b.
Lab: B-Hb:101 (117-153), P-Na:148 (137-145), P-K 4,6 (3,5-4,4), P-Krea:120 (45-90), CRP

A Anemi, narkos??????????????????????
B DVT, LE

22

Fråga 22
På din geriatriska öppenvårdsmottagning möter du Johanna, 82 år, som besväras av trängnings- och ansträngningsinkontinens. Du har undersökt henne tidigare och gjort en utredning.
Lab: B-Hb:125 (117-153), P-Na:142 (137-145), P-K:4,0 (3,5-4,4), P-Krea: 84 (45-90), CRP

A Bäckenbottenträning, blåsträning, TVT
B Lokalt östrogen, antimuskarina läkemedel
C Kronisk urinretention

23

Fråga 23
Lena, 92 år, som tidigare haft en mindre stroke utan kvarvarande resttillstånd, kontrolleras regelbundet vid den geriatriska öppenvårdsmottagningen. På grund av akuta buksmärtor sökte Lena kirurgens akutmottagning. Utredning med ultraljud och CT buk påvisade multipla, stora tumörer i lever och bukvägg. Lab: P-ALAT: 0,47 (

A 1. Överarmsomfång, BMI, Albumin
B Neuropatisk samt nociceptiv smärta
C Opioder, antiepileptika (gabapentin, pregabalin exempelvis)

24

Fråga 24
Karl, 88 år, har fått tid på din geriatriska mottagning för kontroll av blodtryck och hjärta efter att för sex månader sedan ha drabbats av en mindre hjärtinfarkt. Karl själv är fåordig, men hans hustru Anna berättar att maken fysiskt återhämtat sig väl, men att hon inte riktigt känner igen honom längre. Karl verkar alltmer inbunden och otillgänglig. Han vill inte längre följa med och hälsa på bekanta. Ibland blir han irriterad över uppenbara småsaker.
Du låter Karl göra ett kognitionstest, MMT, där han klarar 29 poäng. Du misstänker en atypisk depression.
A. Nämn ytterligare två symptom, som du frågar efter för att stärka din preliminära diagnos!

Du finner efter din kompletterande anamnes att diagnosen depression är sannolik, och du vill sätta in läkemedel.
B. Vilken typ av läkemedel sätter du in? Nämn endast en typ (grupp) av läkemedel!

Du har telefonkontakt med Karl efter två veckor, och därefter återkommer han efter en månad och till sist efter två månader. Hustrun, som varit med vid besöken, tycker inte att Karl har förbättrats.
C. Nämn tre tänkbara förklaringar till varför Karl inte har förbättrats!

A Sover mycket? Ökad aptit? Tyngdkänsla i armar och ben?
B SSRI
C För låg dos, bipolär sjukdom, (demens?), vaskulär depression, somatiskt; hypotyreos, anemi, hyperkalcemi, tumör,

25

Fråga 25
Du inleder sjukskrivning av en patient, som har flera olika diagnoser. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt?
A. Eftersom patienten har flera olika diagnoser, behöver du inte fylla i punkt 5 (Aktivitetsbegränsning) på MU
B. Avsteg från de försäkringsmedicinska riktlinjerna får inte göras i detta fall
C. Om du gör avsteg från de försäkringsmedicinska riktlinjerna, behöver du inte motivera
detta, eftersom patienten har flera olika diagnoser
D. Att patienten har flera olika diagnoser kan vara en anledning till avsteg från de
försäkringsmedicinska riktlinjerna

? ? ?
Ifrågasätter diagnoserna :)

26

Fråga 26
Du arbetar inom offentlig sjukvård. Försäkringskassan begär journalkopia på ett besök, som lett till att du har sjukskrivit patienten. Enligt sekretesslagen och Lagen om allmän försäkring ska du då agera enligt ett av nedanstående alternativ, vilket?
A. Patientens muntliga tillstånd krävs för att du ska få skicka journalkopian
B. Patienten måste skriftligt lämna sitt tillstånd till att du skickar journalkopian
C. Dubehöveringetmedgivandefrånpatienten
D. Patienten måste först läsa journalkopiorna, innan de skickas iväg

C

27

Fråga 27
Det finns ett speciellt intyg, som kallas ”Läkarutlåtande förebyggande behandling/medicinsk behandling/medicinsk rehabilitering”. För detta intyg är ett av nedanstående påståenden korrekt, vilket?
A. Förebyggande sjukpenning utbetalas för de tillfällen, då patienten deltagit i behandlingen/rehabiliteringen
B. Tidsåtgången för behandlingen/rehabiliteringen inklusive resor måste uppgå till minst 10 % av patientens normala arbetstid
C. Arbetsgivaren får betala sjuklön som vanligt vid frånvaro från arbetet för behandlingen/rehabiliteringen
D. Intyget kan aldrig tillämpas vid sjukgymnastikbehandling

A

28

Fråga 28
Numera gäller den s.k. rehabiliteringskedjan vid långtidssjukskrivning. Vilket av nedanstående påståenden om rehabiliteringskedjan är korrekt?
A. För en anställd patient gäller att patientens arbetsförmåga de första 6 mån av sjukskrivningen bedöms enbart mot de egna, vanliga arbetsuppgifterna
B. Efter 6 mån sjukskrivning måste alltid den anställde patientens arbetsförmåga utan några undantag bedömas mot hela den nationella reguljära arbetsmarknaden
C. För en arbetslös patient gäller att arbetsförmågan redan från början av sjukskrivningen ska bedömas mot den nationella reguljära arbetsmarknaden
D. Dagar med sjuklön och rehabiliteringsersättning räknas inte in i de första 364 dagarnas sjukskrivning
E. Den sjukskrivande läkaren måste ansöka efter ett år via ett speciellt intyg om förlängd sjukpenning för patienten

C

29

Fråga 29
Vilket av följande påståenden angående sjukersättning är korrekt?
A. Sjukersättning kan beviljas från 50 till 64 års ålder
B. För att sjukersättning ska kunna beviljas måste arbetsförmågan vara stadigvarande
nedsatt med minst 50 %
C. Vid bedömning av rätt till sjukersättning tas hänsyn till särskilda skäl, som ålder,
bostadsort, utbildning eller tidigare arbete
D. Bedömning av rätt till sjukersättning ska ske i förhållande till hela arbetsmarknaden,
även mot lönebidragsanställningar
E. De som är beviljade sjukersättning får den indragen, om de börjar arbeta igen

D

30

Fråga 30
Medel- och långverkande bensodiazepiner har en högre risk för biverkningar hos äldre till följd av farmakodynamiska men också farmakokinetiska förändringar. Vilken farmakokinetisk förändring hos äldre har särskilt stor betydelse för den ökade risken med dessa preparat? Påverkan på:
A. absorption
B. distribution
C. levermetabolism
D. proteinbindningsgrad

B

31

Fråga 31
Om man pga. sitt arbete drabbas av en sjukdom, som bestående nedsätter arbetsförmågan och man därför måste gå ner i lön, kan man få ekonomisk kompensation (livränta). Vem ska betala denna?
A. Arbetsgivaren
B. Försäkringskassan
C. Arbetsmiljöverket

B

32

Fråga 32
När man sysselsätter personer med vissa arbeten, ska man erbjuda sin personal regelbunden medicinsk kontroll. För vilket av nedanstående arbeten gäller detta?
A. Vibrerande verktyg, dagsdos över 2,5m/s2
B. Arbete ovan axelhöjd mer än 1 timme per dag
C. Synkrävandearbete

A

AFS 2005:06
AFS 2005:06

33

Fråga 33
Vilken av följande personer kan du förvänta dig att finna på en väl bemannad företags- hälsovård?
A. Jurist
B. Kurator
C. Regionalt skyddsombud

C

34

Fråga 34
För att få arbeta med isocyanater måste man ha ett aktuellt tjänstbarhetsintyg, utfärdat av specialist i företagshälsovård. Vad krävs för att få ett sådant intyg?
A. Att man inte har astma eller annan lungfunktionsnedsättning
B. Att man kan läsa och förstå skriftliga instruktioner
C. Att man har genomgått utbildning i personlig skyddsutrustning

A

35

Fråga 35
Ändrat klimat kommer att få konsekvenser för förekomst av vektorer för smittsamma sjukdomar. Vilken faktor bedömer man kommer att ge de mest påtagliga effekterna beträffande sjukdomsfall?
A. Ökad förekomst av övervintrande malariamyggor kommer att medföra påtagliga risker för malariaepidemier
B. Ökad spridning av fästingar i landets mellersta och norra delar kommer att ge ökad risk för borrelios
C. Myggor, som sprider denguefeber, kommer att etablera sig i södra Sverige

B

36

Fråga 36
Luftföroreningar i utomhusluft har visat sig ge ökad risk för såväl luftvägs- som hjärt- kärlsjukdom. Vilken enskild luftförorening tros ha störst betydelse för de uppkomna effekterna?
A. Ultrafina partiklar
B. Ozon
C. Kvävedioxider

A

37

Fråga 37
Hur länge skall en patientjournal minst bevaras?
A. 1år B. 3år C. 5år D. 10år E. 25år

D

38

Fråga 38
Vid många dödsfall har man som läkare skyldighet att göra polisanmälan. Vid vilket av nedanstående dödsfall kan sjukvården själv handlägga dödorsaksutredningen?
A. 22-årig elitbandyspelare, som anträffas liggande död i sin säng
B. 72-årig man med tidigare känd hjärtinfarkt, som avlider i hustruns närvaro
C. 27-årig narkoman, som anträffas död på offentlig toalett
D. 30 årig motorcykelförare, som kolliderat med personbil i korsning
E. 70 årig man med KOL och känd hjärtinsufficiens, som anträffas liggande död,
förruttnad i bostaden

B

A. Oväntade dödsfall
B.
C. Missbrukare som anträffas död
D. Olycksfall - onaturliga dödsfall
E. Vid framskriden förruttnelse

SOSFS 1996:29 ang vissa åtgärder inom
hälso- och sjukvården vid dödsfall

39

Fråga 39
Flera myndigheter har rätt att få besked, om någon vistas på sjukvårdinrättning. En av nedanstående myndigheter skall nekas svar på sådan förfrågan. Vilken?
A. Polismyndighet
B. Kronofogdemyndighet
C. Skatteverket
D. Domstol
E. Länsstyrelse

E
Sekretessbrytande regler Patientsäkerhetslagen
2010:659, 6 kap. 15§

40

Fråga 40
Vilket alternativ är korrekt beträffande påtvingad kroppsundersökning av kvinnlig gärningsman?
A. Blodprovtagning kan utföras av särskilt utbildad kvinnlig polis
B. Manligapoliserfårvaravittnenomnågotkvinnligtvittneejstårtillbuds
C. Omundersökningenutförsutanfördenrättsmedicinskaorganisationen,räckerdetatt
läkaren har läkarexamen
D. Läkarens kön är utan betydelse.
E. Om gärningsmannen vill, har hon rätt att neka blodprovstagning, om hon är spruträdd

x

41

Fråga 41
Vilket alternativ är korrekt beträffande skottskador?
A. Skadorna är nästan alltid kontaminerade, eftersom främmande material sugs in i skottkanalen.
B. Stora söndertrasningar kan bara förekomma, när projektilen träffat benvävnad vid sin passage genom vävnaden.
C. Utseendet på de skador,som åstadkommes av projektiler från en revolver av grov kaliber, motsvarar de som uppkommer vid träff av en älgstudsare
D. Salongsgevärsammunition (kal. 22) är särskilt farlig, eftersom projektilen ofta är omantlad och ger upphov till blyförgiftning
E. Instabila projektiler ger små och oftast ofarliga skador, eftersom kulan inte förmår tränga så djupt in i kroppen.

A???

42

Fråga 42
Vilken av följande situationer uppfyller medicinskt sett kraven på ”livshotande skada” eller ”livshotande situation” i samband med utredning av grov misshandel?
A. Struptag med urinavgång men bibehållet medvetande
B. Trubbigt våld mot huvudet med kortvarig medvetslöshet
C. Knivstick i buken med liten tarmperforation
D. Knivstick djupt i lårets muskulatur
E. Spark mot bröstkorgen med tre revbensbrott hos medelålders man

C
Livshotande skada som obehandlad leder till döden - penetrerande skador på magtarm-kanalen - peritonit.

43

Fråga 43
Vilket påstående är korrekt beträffande frakturer på långa rörben?
A. Axialt våld ger upphov till spiralfrakturer, eftersom benlamellerna är anatomiskt vridna
B. Frakturernas utseende varierar starkt beroende på individuella skillnader, vilket medför att man oftast inte kan bedöma hur traumat verkat
C. Frakturer förorsakade av indirekt våld har ett utseende, som skiljer sig påtagligt från det, som blir effekten av direkt våld
D. Frakturer på långa rörben skall alltid betraktas som livshotande i ett rättsligt perspektiv, eftersom de innebär immobilisering och trombosrisk
E. Det triangelformade intermediärfragment, som ofta bildas, har basen riktad mot det ställe där primärvåldet träffat

x

44

Fråga 44
Vilket alternativ är korrekt som tecken på vital reaktion vid hängning?
A. Kaudala likfläckar
B. Petechier i ögonens bindehinnor
C. Uttalad snörfåra med hudintorkning
D. Vätskerika lungor
E. Översträckta nedre extremiteter

B

45

Fråga 45
Vilken av nedanstående osteoporos- och osteopenidefinitioner är korrekt?
A. Osteoporos definieras som BMD värde 1.5 SD under medelvärde för
referenspopulation
B. Osteoporos definieras som BMD värde 2.0 SD under medelvärde för
referenspopulation
C. Osteoporos definieras som BMD värde 2.5 SD under medelvärde för
referenspopulation
D. Osteopeni definieras som BMD värde 0.5 SD under medelvärde för referenspopulation
E. Osteopeni definieras som BMD värde 1.0 SD under medelvärde för referenspopulation

C

46

Fråga 46
Du träffar en patient, som insjuknat i stroke för två veckor sedan och som är jägare. Du bedömer att han just nu är olämplig att inneha vapen. Vilket av nedanstående påstående om hur du ska agera är korrekt?
A. Du gör en muntlig överenskommelse om att han skall avstå att använda vapnet
B. Du bör göra en skriftlig anmälan till länsstyrelsen
C. Du skall göra en skriftlig anmälan till länsstyrelsen
D. Du bör göra en skriftlig anmälan till polisen
E. Du skall göra en skriftlig anmälan till polisen

E. 6 kap. 6 § vapenlagen.

47

Fråga 47
Vilket av följande påståenden om sjukdomar hos äldre är korrekt?
A. BNP används framför allt för att påvisa hjärtsvikt
B. Tyst hjärtinfarkt innebär ingen ökad mortalitetsrisk
C. Smärta är det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt hos äldre
D. Mindre än hälften av äldre med peritonit har defense i bukstatus
E. Tunntarmsdilatation är ovanligt hos äldre med mesenterialskärlsocklusion

A (D)

48

Fråga 48
Vilket av nedanstående påstående om äldre och träning är felaktigt?
A. Vid inaktivitet/sängläge behöver äldre upptill 3 gånger längre tid än yngre för att återfå kraften
B. Vid inaktivitet/sängläge förlorar en äldre person mellan 1 och 3% av muskelkraften per dag
C. Vid inaktivitet/sängläge avtar muskelkraften i samma takt för äldre som för yngre
D. Vid 90 år går det att öka muskelkraften proportionellt lika mycket som vid 20 år
E. Styrketräning hos äldre visar ett S-format samband med funktionsförmåga såsom ADL

B 1-4 % på en vecka.

49

Fråga 49
Vilket av följande påståenden om inkontinens är felaktigt?
A. Stressinkontinens är vanligare hos kvinnor än män
B. Bäckenbottenträning är mest effektivt vid stressinkontinens
C. Överfyllnadsinkontinens beror vanligen på detrusorunderaktivitet
D. Symtomen vid detrusorunderaktivitet och UVI kan likna varandra
E. Vid trängningsinkontinens finns tämligen bra läkemedel att tillgå

E

50

Fråga 50
Vilket av följande påståenden är om stroke är felaktigt?
A. Skuldersmärta vid stroke kommer oftast inom 1-2 veckor
B. Spasticitet beror på en ökning av musklernas sträckreflexer
C. Muskelblockad med botulinum är bäst vid fokal spasticitet
D. Skuldersmärta är vanligare vid spastisk pares än vid slapp pares

A (Snarare 2-3 månader, 16 % får det inom 2 veckor.)