2013 HT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2013 HT > Flashcards

Flashcards in 2013 HT Deck (48):
1

Anna söker dig p.g.a. trötthet, lite ökad obstipationstendens och frusenhet.
Annas mor har nedsatt sköldkörtelfunktion. Anna är gravid, sista mens för 7 veckor sedan och pos graviditetstest för 2 v sedan. Hon har ännu inte varit hos barnmorska. Du misstänker hypothyreos.
A. Vilka tre blodprov för att bekräfta din misstanke tar du direkt för att påskynda ställningstagande till behandling?

B. Av vilken anledning är det särskilt angeläget i detta fall att snabbt sätta in behandling mot hypothyreos?

C. Proverna visar att Anna har hypothyreos. Vilken läkemedelsbehandling sätter du in?

A. TSH, fritt T4, TPO-Ak
B. Obehandlad hypotyreos har en ökad frekvens av missfall i första trimestern samt löper ökad risk för komplikationer såsom preeklampsi, perinatal mortalitet och ablatio placentae
C. Levaxin 50 mikrogram, kontroller var 4-6 vecka under graviditeten.

2

Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral. Nu kommer Karin 14 år akut p.g.a. värk i höger öra sedan 2 dagar och temp kring 38 grader. Som förskolebarn hade Karin enstaka öroninflammationer men sedan dess har hon inte haft någon otit.
Status: At opåverkat. Känns lite varm. MoS. Lätt rodnat i övrigt u.a. Öron: vä öra u.a. På höger sida röd och buktande trumhinna.
Du konstaterar att Karin har en öroninflammation.
A. Vilken bakterie är mest sannolikt agens?

B. Ska Karins öroninflammation behandlas?
Om nej: Motivera varför Karin inte ska behandlas, ange vilka två råd du bör ge? Om ja: Motivera varför hon ska behandlas och med vilket läkemedel

C. Bör hon rutinmässigt kontrolleras hos läkare efter sin öroninflammation och i så fall när?

A. Pneumokocker

B. Ja, barn över 12 år, undvika komplikationer (mastoidit, meningit) och behandling med penicillin 1,6gx3xX.

C. Nej, ensidig och okomplicerad AOM behövs ej kontrolleras om det andra örat har normalt status.

3

Du har precis tillträtt som AT-läkare på Solsidans vårdcentral när du på dagens öppna mottagning träffar Ulla, född 1946. Hon har en diabetes men värdena har i princip normaliserats efter att hon lyckats gå ner cirka 10 kg i vikt på kort tid. Ulla kontrolleras även hos en privat hjärtläkare efter en hjärtinfarkt för 4 månader sedan. Ulla medicinerar med Enalapril 5 mg x1, Simvastatin 40 mg 0+0+1 samt Trombyl 75 mg x1.
Nu har Ulla sedan 11⁄2 dygn rejält ont i vänster framfot. Inget föregående trauma, hon vaknade med besvären igår morse. Hon har aldrig haft liknande besvär. Som tur var hade hon en krycka hemma efter en tidigare stukning av höger fotled.
I status noterar du en ganska uttalad rodnad över MTP-led 1, lite upp över fotryggen, ut på tån med lite glansartad svullnad i området och distinkt palpationsömhet över aktuell led.
A. Vilken diagnos bedömer du vara mest sannolik?

B. I Ullas fall väljer du att avstå NSAID för smärtlindring. Vilket är skälet till att du avstår från NSAID?

C. Vilket läkemedel vill du sätta in på lång sikt för att förebygga besvär från foten?

A. Gikt
B. Pat står på Trombyl --> ökad risk för blödande magsår.
C. Allupurinol insättes efter akut

Akut behandling: kortikosteroider, kolkicin

4

Charlotta 47 år, söker dig som AT-läkare på vårdcentralen. Hon arbetar heltid som personalchef på ett företag och vid senaste hälsoundersökningen på FHV påpekade sjuksköterskan att hennes blodtryck var i högsta laget och borde kontrolleras igen. Jobbet är stressigt och Charlotta har fått allt svårare att sova och hon vaknar flera gånger varje natt och har då svårt att somna om. Hon ligger vaken och funderar över alla beslut hon måste ta. Dessutom har hon sura uppstötningar och hon har allt oftare fått ont i magen. Hon går upp och äter lite bröd och då känns magbesvären mindre. Ibland tycker hon att det känns som om hjärtat " går i otakt". Nu vill hon gärna få sitt blodtryck kontrollerat igen och så vill hon ha sömntabletter. När du funderat en stund över sammansättningen av Charlottas symptom inser du att du saknar en viktig uppgift.

A. Vilken uppgift som skulle kunna förklara alla Charlottas symptom saknar du?

B. Vilket blodprov är bäst för att stärka din hypotetiska diagnos?

C. Du bestämmer dig för att sätta in läkemedel mot sömnbesvären. Vilket läkemedel bör du i första hand rekommendera emot sömnbesvären?

A. Alkohol
B. PEth
C. Propavan (alt. Zopiklon i kort period)

5

Fråga 5.
Din nästa patient är en 27-årig man. I bokningen står det bara “rygg”.
Han berättar att han har ont i ryggen, lågt lumbalt ner mot skinkorna, sedan minst 7-8 år. De senaste åren har han haft svårt att komma ur sängen på morgonen. Stelheten kvarstår hela förmiddagen. Framåt dagen går det bättre. Han tränar trots sina svårigheter styrketräning flera gånger per vecka. På arbetet, där han mest har kontorsarbetsuppgifter går det ganska bra om han kan byta ställning ofta, sträcka på sig. Den senaste tiden har han känt av en trötthet och ospecifik sjukdomskänsla, som inte riktigt går att beskriva.
Vid din undersökning noterar du en relativt muskulös ung man. Rygg: påtagligt stel både i flexion, extension och sidodeviation. SLR/Lasegue är negativ bilateralt, känsel, motorik och reflexer är ua. Han är palpationsöm över nedre delen av lumbalryggen och över både SI-lederna.
Du tar SR som är lätt förhöjd.
A. Vilken diagnos misstänker du i första hand?

B. Vilken läkemedelsbehandling och vilken annan typ av behandling föreslår du?

A. Ankyloserande spondylit
B. NSAID, sjukgymnastik.

6

Fråga 6.
David 64 år har sedan tre år tablettbehandlad diabetes. Han medicinerar för sin diabetes med Metformin 500 mg 2+0+1. David kommer nu på planerat återbesök till dig på Aspens vårdcentral. Han har tagit lite prover där svaren nu har anlänt; Hb 130g/l, HbA1C 68mmol/mol, P-kreat 135umol/L.
Du tycker att P- kreatinin ser oroväckande ut. Kan det vara Davids diabetes som spökar?
A. Vilket ytterligare labprov är viktigast för att skatta Davids njurfunktion (GFR)?

B. David har tagit Metformin under många år. Detta kan hämma absorptionen av ett för kroppen viktigt ämne, vilket?

C. Vilket målvärde för HbA1C eftersträvar du för David?

A. Cystatin C
B. B12
C. Målvärde HbA1C: 52 mmol/mol

7

Fråga 7.
Du jobbar som AT-läkare på en vårdcentral. Din nästa patient, Karl Persson, 74 år, är bokad för trötthet. Karl är nylistad från en vårdcentral som inte har samma datorsystem som din och det finns inga tidigare anteckningar i hans journal här. Han berättar att han sista tiden känt sig allt tröttare när han gör saker, men urskuldar sig med att det har väl med åldern att göra. Det är framför allt när han anstränger sig lite extra, som t ex när han hugger ved och i sista branta backen hem, som han känner sig trött eller snarare andfådd. Han är helt frisk sedan tidigare, frånsett knävärk. Han tar Ipren två gånger om dagen för sitt knä, men inga andra läkemedel. Han slutade röka för två år sedan. Han dricker ca 2 glas vin per vecka.
Status: AT Gott, ingen vilodyspné, diskreta pittingödem en bit upp på underbenen.
Cor: RR. Inga biljud. Bt: 160/100.
Pulm: Diskreta basala rassel bilateralt. Saturation 98 %.
Buk: Mjuk, oöm, inga patologiska resistenser. EKG: Sinusrytm med frekvens 82/min och vänstersidigt grenblock. Du skriver recept på diuretika, och Karl får gå på lungröntgen idag (drop-in mottagning).
Han kommer åter följande dag till dig. Lungröntgen visade lätt förstorat hjärta och bild som vid lättare stas.
Hb 144, P-glc 5,4, SR 11, vita 5,4, trombocyter 211, Na 137, Kalium 4,1, Kreatinin 87, TSH 2,5, T4 17, U-albumin/kreatinin 8,3, NTpro-BNP 3290.

Du bedömer att Karl har hjärtsvikt.
A. I vilket stadium/klass befinner sig patienten i om diagnosen stämmer?

B. Vilken undersökning bör du komplettera med för att bekräfta diagnosen hjärtsvikt?

C. Vilka är de två viktigaste förändringar i läkemedelsbehandlingen som du bör rekommendera Karl nu?

A. NYHA II
B. Ekokardiogram
C. ACE-hämmare samt betablockerare (t.ex. enalapril och bisoprolol)

8

Fråga 8.
Sven 25 år, söker akut pga. huvudvärk som besvärat honom sedan några veckor. Han har suttit framför datorn mer än vanligt då han håller på med sitt examensarbete på juridikutbildningen.
Han beskriver att när det började så vaknade han med huvudvärk och illamående. Redan då han steg upp ur sängen kände han att det blir värre. Huvudvärken sitter mest på höger sida men vid något tillfälle på vänster sida.
Eftersom han själv kan styra sina tider försökte han somna om och efter en stund mådde han så pass bra att han kunde stiga upp. När han suttit c:a 2 timmar framför datorn tillkom en nackvärk som strålade från nacken upp över hela hjässan, mest på höger sida. På liknande sätt har han sedan dess haft återkommande besvär med huvudvärk vilket gör att han nu söker hjälp för detta.
A. Nämn två sannolika diagnoser på Svens huvudvärk.

B. Nämn tre viktiga råd vad gäller levnadsvanor vid de huvudvärkssymtom som Sven har.

C. Vilket läkemedel rekommenderar du att Sven tar när han får huvudvärk?

A. Migrän, spänningshuvudvärk
B. Avslappningsövningar, anti-stress behandling, ergonomi, sömnhygien, regelbunden kost, fysisk aktivitet
C. ASA 1 g, paracetamol, ibuprofen,

9

Vidar, 3 år, kommer med sin pappa till vårdcentralen. Vidar har varit förkyld i 3 dagar, ingen feber. I natt har han vaknat många gånger med hosta och tung andning. Receptfri hostmedicin har inte hjälpt. Pappa tycker att det piper när sonen andas. Vidar har ätit lite till frukost men är nu ganska trött och gnällig. Vid lungauskultation hörs obstruktiva biljud spridda över båda lungfälten. Trumhinnor bleka och normalställda.
A. Vilka två viktiga uppgifter tittar du efter i status redan innan auskultationsundersökningen?

B. Efter undersökningen bestämmer du dig för att behandla. Med vilket preparat vill du behandla Vidar akut på vårdcentralen?

C. Månaderna därefter återkommer Vidar vid ett par tillfällen i samband med förkylningar och är varje gång trång i luftrören och behöver akutmedicin. Nämn två preparat som nu kan vara aktuella att ge Vidar i hemmet under hans förkylningar.

A. Allmäntillstånd samt andningsarbete.
B. Salbutamol 0,1 mg/dos, 6 puffar, i spacer (kortverkande beta-2-agonist)(samma som ventoline/airomir)
C. Inhalationsstereoid flutikason 125 μg x 4–2 i cirka 10 dagar (alt. budesonid) vid infektion samt B2-agonist Salbutamol v.b.

10

Fråga 10.
Lena, 48 år, kom till vårdcentralen för tre veckor sedan efter att man vid kontroll på företagshälsovården noterat att Lena hade högt blodtryck (165/95). Vad hon vet så har hon inte haft högt blodtryck tidigare. Lena dricker ingen annan alkohol än vin och det blir aldrig mer än en flaska vin i veckan. Hon spelar boule, men motionerar inte för övrigt. Lena röker ca 10 cigaretter per dag. Hon har haft besvär med gikt vid flera tillfällen, senast för tre månader sedan. För två år sedan fick hon diagnosen KOL. Hon tar Spiriva mot KOL men för övrigt inga läkemedel. Lena har trots flera försök inte lyckats sluta röka.
Blodtrycket var 176/96 och Lena sattes in på Amlodipin 5 mg 1x1.
Lena kommer nu till dig tre veckor senare. Hon har fått ankelödem och huvudvärk och vill inte fortsätta med medicinen.
Status: AT opåverkad, inga perifera inkompensationstecken. Hjärta ua. BT 150/92 mmHg, Lungor auskulteras u.a.
Lab: Hb 147mmol/l, kalium 3.9 mmol/l och eGFR 62 ml/min/1,73m2. Totalkolesterol 4,4 mmol/l och LDL 2.0 mmol/l. EKG visar sinusrytm frekvens 68 slag per minut och höga R-vågor i vänstersidiga avledningar.

A. Nämn ytterligare två olika grupper (utöver den som amlodipin tillhör) av läkemedel mot högt blodtryck med olika verkningsmekanism som är olämpliga för Lena?

B. Vilket läkemedel mot högt blodtryck sätter du in i stället för Amlodipin?

###A. ACE-hämmare, beta-blockerare,
B. Hydroklortiazid

11

###Fråga 11.
Eva, 54 år, söker på vårdcentralen pga. magbesvär. Hon har av och till ont i övre delen av buken. Hon har haft liknande besvär sedan 30-års ålder men tycker att hon tidigare kunde hantera det genom att anpassa maten och undvika kaffe och alkohol. Numera dricker hon aldrig alkohol. Eva är gift och har tre vuxna barn. Hon arbetar som försäljare av personbilar. Hon röker inte.
Status AT Opåverkad, Buk: Mjuk, inga palpabla resistenser, lätt ömhet i epigastriet.
A. Ett alarmsymtom kan du utesluta genom hittillsvarande anamnes. Vilka ytterligare tre alarmsymtom vill du utesluta genom anamnes eller undersökning för att ta ställning till om du ska remittera för gastroskopi redan nu?

#B. Eva har inget alarmsymtom och du bestämmer dig för att behandla henne. Med vilket läkemedel och hur länge behandlar du?

A. Dysfagi
Viktnedgång
Anemi
Hematemes
Melena
(Plötslig debut av besvären hos patient över 45 år)

B. Novaluzid 2 v.

#Reflux - PPI-hämmare Omeprazol 20 mgx2xVII

## Vid lättare dyspeptiska besvär utan inslag av reflux kan syraneutraliserande/ syrahämmande läkemedel med magnesium + aluminium (Novaluzid) eller H2-receptorblockerare såsom ranitidin användas. 1-3 tabletter en timme efter måltid och till natten i 6-8 veckor.

12

Fråga 12.
Matilda, 26 år, söker pga. urinträngningar och sveda vid miktion. Hon ”kissar nu varannan timme” och tycker själv att hon känner igen symtomen som urinvägsinfektion. Matilda hade senast UVI för två månader sedan och behandlades då med Selexid vilket hjälpte snabbt. Förutom tidigare UVI så är hon frisk. Matilda är gift och använder p-piller men inga andra läkemedel.
A. Du kan utifrån anamnes ställa diagnosen UVI men du måste då komplettera med ytterligare anamnestiska uppgifter. Vilka tre uppgifter vill du veta av Matilda för att kunna ställa diagnosen UVI?

B. Du bestämmer dig för att behandla Matilda med läkemedel. Vilket läkemedel och hur länge behandlar du henne?

A. Feber? Klåda? Flytningar?
B. Furantoin 50 mgx3xV

13

Fråga 13.
För ”förebyggande sjukpenning” är ett av följande påståenden korrekt:
A. Det ska finnas behandlingsplan som arbetsgivaren godkänt.
B. Arbetsgivaren betalar ingen sjuklön för de dagar förebyggande sjukpenning betalas.
C. Tidsåtgång för behandling inklusive resor måste uppgå till minst 50 % av patientens normala arbetstid.
D. Ansökan om förebyggande sjukpenning görs av läkare på det vanliga läkarintyget
för sjukskrivning.

B (Försäkringskassan betalar sjukpenning)

14

Fråga 14.
För sjukskrivning under graviditet gäller ett av följande påståenden:
A. Om patienten har ett fysiskt tungt arbete så att graviditeten kan hotas kan hon få graviditetspenning från och med 30 dagar före beräknad förlossning.
B. Graviditetspenning upphör alltid 7 dagar före beräknad förlossning.
C. Patienten kan på eget initiativ ta ut föräldrapenning tidigast 90 dagar före
beräknad förlossning.
D. Om arbetsmiljön innebär risk för fosterskador, kan patienten få graviditetspenning
under hela graviditeten.

D. Om arbetsmiljön innebär risk för fosterskador, kan patienten få graviditetspenning
under hela graviditeten.

15

Fråga 15
David, 16 år, icke‐rökare, läser andra året på fordonslinjen med inriktning billackering. Han har sedan barndomen allergi mot pälsdjur och kvalster. Han är nästäppt och snuvig på morgonen. När han träffar sin brors hund får han hosta och blir andfådd. Samma besvär får han när han spelar innebandy. Han medicinerar vid behov med bronkdilaterande inhalationsmedicin.
A. Vilken exponering, som kräver undersökning enl. ” Medicinska kontroller i arbetslivet” innebär hans utbildning?

David genomgår undersökningen enl. ”Medicinska kontroller i arbetslivet”. B. Är han tjänstbar som billackerare?

C. Motivera ditt svar!

A. Isocyanater
B. Nej
C. Är förbjuden att arbeta med detta p.g.a. sin allergi och astma, mer mottaglig för sjukdom.

16

Fråga 16
Egon 42 år, är biomedicinsk analytiker på ett läkemedelsföretag. De senaste månaderna har han haft svårt att somna på kvällen. Han känner sig aldrig utsövd och det påverkar både välbefinnande och prestation på jobbet. Han har jobbat mycket övertid och ofta tagit med sig administrativt jobb hem på kvällen. Egon är somatiskt frisk och tar inga mediciner.
A. Nämn två viktiga faktorer i själva sovmiljön ( förutom en bra säng) som kan förbättra sömnen.

B. Vilka livsstilsråd/strategier i det dagliga livet kan du rekommendera för att främja en god sömn ?
Ge exempel på två olika typer av åtgärder.

A. Bullerfritt, lagom temperatur, mörkt,
B. Undvika koffein, nikotin, alkohol (sömnstörare), regelbunden dygnsrytm, varva ner kvällstid - undvik fysisk och psykisk ansträngning en timme innan läggdags, regelbunden fysisk aktivitet, inget skärmarbete 1 tim innan sömn.

17

Fråga 17
Göran, 49 år, arbetar som bilmekaniker sedan 30 år tillbaka. Han använder slående mutterdragare dagligen, och har de senaste fem åren fått tilltagande besvär i händerna, och misstänker själv en vibrationsskada, vilket flera andra på jobbet drabbats av.
A. Nämn fyra olika typer av symtom som vibrationsskadade kan ha.

B. Det finns sedan 2005 en tydlig lagstiftning rörande vibrationsexponering. Arbetsgivaren måste göra en riskvärdering av exponeringen. För Göran och hans kollegor visar denna att insatsvärdet 2,5 m/s2 överskrids (8‐timmars medelvärde).
Vad medför detta för krav på hans arbetsgivare? Nämn två krav!

A. - Ökad köldkänslighet
- Domningar, stickningar, parestesier i fingrar
- Muskelsvaghet
- Kalla, vita fingrar
- Värk i fingrar och arm
- Försämrad finmotorisk förmåga
B. - 1) Erbjuda medicinsk kontroll
2) information och utbildning

18

Fråga 18
Vilken typ av lungfunktionsnedsättning kan man se på spirometrin efter långvarig exponering för kvartsdamm?

Restriktiva lungförändringar.

19

Fråga 19
Förklara skillnaden mellan primär och sekundär yrkesastma!

Primär: Tidssamband mellan arbete och insjuknande. Känd exponeringsfaktor.
Sekundär: Agens ger ökade symtom för människan som tidigare visat ex. pollenallergi, alltså var den primära orsaken inte arbetsrelaterad.

20

Fråga 20
Nämn två undersökningar, av patienten, vid utredning av yrkesrelaterad luftvägsöverkänslighet!

PEF, spirometri.

21

Fråga 21
Varför är det ofta viktigt att kunna särskilja utmattningssyndrom från en renodlad egentlig depression med tanke på sjukskrivning och kliniskt förlopp ? Ge en förklaring.

Utmattningsdepression viktigt att identifiera stressorer på arbetsplats, således kontakta företagshälsovård.

22

Fråga 22
Livsmedelsverket ger ut rekommendationer över livsmedel som den gravida kvinnan bör avstå från att äta.
Nämn två sådana livsmedel, och ange specifikt vad som kan vara skadliga för fostret i respektive livsmedel.

Fisk från Östersjön - PCB, dioxin.
Grindval - metylkvicksilver.
Ej pastöriserad ost - risk för listeria.
Hagel - viltkött
Vin - alkohol

23

Fråga 23
A. Vilka två tungmetaller omfattas av lagstadgad hälsokontroll med regelbunden biologisk exponeringskontroll?

B. Vilken (fråga 23) av dessa metaller kan vid hög yrkesmässig exponering ge akut toxisk lungödem/emfysem/obstruktivitet?

A. Bly, kadmium
B. Kadmium

24

Fråga 25
Du har behandlat en patient för allvarlig sjukdom som har lett till patientens död, Du konstaterar nu dödsfallet. Det föreligger inga skäl för polisanmälan och inga misstankar om felbehandling. I detta läge är Du som regel skyldig att skriva dödsbevis och intyg om dödsorsaken. Endast Din relation till den avlidne kan enligt ”Begravningslagen” förhindra att Du måste göra detta. Nämn två sådana relationer.

1. Släkting
2. Make, annat sätt närstående

(Make, barn, förälder, syskon, på annat sätt närstående)

25

Fråga 26
I de fall som polisen ej är inblandad i skall dödsfallskonstaterande läkare eller vårdinrättningen snarast sända in dödsbeviset till en myndighet. Vilken ?

Skatteverket

26

Fråga 27
Vart skall dödsorsaksintyget på motsvarande sätt skickas?

Socialstyrelsen

27

Fråga 28
En ung man som blivit svårt misshandlad ligger hjärndöd i respirator på den intensivvårdsavdelning där Du tjänstgör. Han är en idealisk organdonator. Polisen anser att den rättsmedicinska obduktionen har företräde. Vad säger lagen ?

Rättsmedicinsk us går före. (obduktionslagen)

28

Fråga 29
Vilka läkare kan under arbetstid efter begäran från polisen (enligt Patientsäkershetslagen) neka att utföra undersökning och utlåtande angående alkoholpåverkan?

Endast läkare utanför offentligt bedriven vård.

29

Fråga 30
För att gärningen enligt Brottsbalkens 3 kap 6 § skall bedömas som livsfarlig (och misshandeln därigenom kallas för grov) kan Du ibland bidra genom att i Ditt rättsintyg fastställa skadan som livshotande. Definiera detta begrepp.

En skada eller ett tillstånd bedöms som livshotande om det har förelegat en beaktansvärd risk för dödlig utgång utan sjukvårdande behandling.
(penetrerande skador på hjärta och stora kärl (blödningschock)
(- penetrerande skador på magtarmkanalen (peritonit)

30

Fråga 31
Om socialstyrelsen efter utredning tycker att den enskilde befattningshavaren bör få en påföljd/åtgärd för sin försumlighet vem beslutar om sådan repressalie ?

HSAN

31

Fråga 32
I vilka två situationer (definierade i Patiensäkerhetslagen) vid misstänkt felbehandling skall vårdgivaren göra anmälan till Socialstyrelsen (tidigare ”Lex Maria”)?

Allvarlig vårdskada, risk för allvarlig händelse för patienten.

32

Fråga 33
För att du som läkare inom den offentligt bedrivna hälso‐ och sjukvården ska få göra en polisanmälan angående ett brott som du misstänker att en av dina vuxna patienter blivit utsatt för (och därmed bryta den sedvanliga sekretess som omfattar hälso‐ och sjukvård enligt sekretesslagens 25 kapitel) måste brottet ha en viss typ av påföljd. Hur definieras detta i sekretesslagen?

1. Genomförda brott som ger minst 1 års fängelse
2. Genomförda försöksbrott som ger minst 2 års fängelse

33

Fråga 34
Om patienten som du misstänker blivit utsatt för ett våldsbrott istället är tio år gammal. Vad gäller angående anmälan i ett sådant fall (en åtgärd)?

Anmälan till Socialnämnden - Barn som far illa

34

Fråga 35
När Du kommer till en plats där en död kropp anträffats har Du åtminstone två goda skäl att undersöka likfläckarna. Vilka?

- Är kroppen flyttad?
- Tid?
- Dödssätt? - Färgen kan ev. avslöja en onormal död.

35

Fråga 36
Vid kraftigt islag av bakhuvudet mot hårt underlag såsom vid fall baklänges kan allvarliga intrakraniella skador uppkomma. Vilken hjärnparenchymskada är vanligast vid sådant våld och var är den belägen?

Skadan är en s.k. contre coup eller "motpolsskada", här belägen således frontalt.

36

Fråga 37
Beskriv två av det självtillfogade stick/skärsårens karakteristika, vid tillfällen då skadorna är ägnade att väcka uppmärksamhet eller kasta skulden på tredje person.

Parallella, ytliga, homogena, ej på känsliga ställen utan lättillgänglia, anamnesen stämmer ej med statusfynd, tidssamband stämmer ej överens - såren färskare/äldre t.ex., ej genom kläder

37

Fråga 38
Det är av stor betydelse att finna tecken på vital reaktion då en kropp anträffas i ett nerbrunnet hus. Nämn två olika tecken på vital reaktion i ett sådant fall (Påvisande av koloxidhaemoglobin har i ett skarpt fall visat sig vara otillförlitligt och godkännes därför ej som svar !)!

- Sot nedom stämband.
- Kismärken.
- Sot i esophagus och ventrikel.

38

Fråga 39
Vilken är den vanligaste observationen vid gynekologisk undersökning efter påstådd heterosexuell våldtäkt och den misstänkte gärningsmannen ej fått utlösning?

Hudavskrapningar och/eller blåmärken på lårets insida

39

Fråga 40
Du arbetar som underläkare på en geriatrisk avdelning där Lars 85 år vårdas för stroke med högersidig hemipares. Han bor tillsammans med hustrun i en trerumslägenhet. Vid Din bedömning på avdelningen är han orienterad till person, tid och rum. Neurologiskt noterar Du utöver en högersidig kraftnedsättning att han har svårt att ta av sig skjorta och knäppa knappar. Hittar inte glasögon och bordsvatten som finns på nattduksbordet till vänster om sängen.
A. Ange fyra tänkbara orsaker utöver hemipares till hans problem att ta av sig kläderna ?

B. Ange två undersökningar Du kan använda för att bedöma orsaker till att Lars har svårt att hitta saker på nattduksbordet ?

Efter knappt tre veckor har patienten förbättrats så att han kan skrivas hem. Meningen är att han skall skötas med hjälp av sin hustru. Patienten går ostadigt, med rollator, äter själv men spiller, har svårt med toalett besök. Du vill följa förloppet efter hemskrivning.
C. Ge två exempel på instrument Du kan använda för att följa hans funktionsförmåga?

A. Neglekt, synnedsättning, apraxi, sensiblitetsnedsättning (agnosi? )
B. Synfältsundersökning? Klocktest? (ffa neglekt, synbortfall)
C. KATZ ADL-index, Barthel index

40

Fråga 41
På samma avdelning har Linnea, 79 vårdats sedan två veckor för misstanke om pneumoni. Lungröntgen visat interstitiella infiltrat och i status rikligt med krepitationer apikalt hö men även vä lunga. Fortfarande subfebril och trött efter antibiotika bensylpc iv. som byttes till Amoxicillin senaste 6 dagarna. Du beställer en ny röntgen lungor som visar misstanke om kavitet i hö ovanlob
Ange tre differentialdiagnoser som Du överväger.

1. LungCA
2. Lungmetastaser
2. Lungemboli
3. Tuberkulos
4. Infektion...

41

Fråga 42
Du möter patienten Sara 74 år på Din mottagning. Hon har fått diagnosen demens och står sedan ett år tillbaka på kolinesterashämmaren Aricept i dos 10 mg dagligen. Från personal och anhöriga får Du reda på att hennes demenssjukdom försämrats under året som gått med den nya medicinen.
A. Du vet att indikation för Aricept är Alzheimers demens, och vill nu komplettera Din utredning med lumbalpunktion för att konfirmera diagnosen. Hur förväntar Du dig respektive provsvar av βamyloid och fosforylerat tau (ange sänkt, normalt eller förhöjt) om hon är drabbad av Alzheimers demens ?

B. Du bestämmer Dig för att sätta ut Aricept. På vilket sätt följer Du upp Sara när Du skall sätta ut kolinesterashämmaren ?

A. Sänkt betaamyloid samt förhöjt tau.
B. Observation och behandlingen ska skyndsamt återinsättas om patientens kognition tydligt försämras, ADL-förmågan avtar eller BPSD tilltar.

42

Fråga 43
På mottagningen möter Du Albertina, 82 år. Hon har känd hjärtsvikt, är uppegående och bor i lägenhet. Hon har besvär med inkontinens vid hosta och lätt ansträngning och undviker att gå ut längre stunder på dagen, men har endast enstaka besvär nattetid. Du har tidigare utrett och undersökt henne och urinodling var neg, rutinprover som elektrolyter, glukos, kreatinin var normala och miktionslista visade blandinkontinens. Urografi och cystoskopi ua, inga avflödeshinder.
Aktuell medicinering: Enalapril 10 mg 1x2, Furosemid 40 mg x 1, Metoprolol 50 mg 1x2, Zopiklon 5 mg tn.
A. Ange tre icke‐farmakologiska åtgärder som Du kan överväga

B. Ange två olika farmakologiska möjligheter som Du kan överväga

C. Patienten frågar om möjlighet att få kvar kateter (KAD). Vad är indikationen för KAD?

A. Bäckenbottenträning, blåsträning, minskat kaffe-/teintag, minska stort vätskeintag, gå ner i vikt, TVT-operation, ev. framfallsoperation

B. Lokalt östrogen, antimuskarina lm - Detrusitol (tolteroidin), (beta-3-stimulerare-Betmiga)

C. Urinretention

43

Fråga 44
Många läkemedel har betydande antikolinerg effekt vilket kan vara olämpligt för äldre.
Ett av nedanstående läkemedel har inte uttalad antikolinerg effekt – vilket?
□ Antiemetika: skopolamin (Scopoderm)
□ Antiaraytmika: disopyramid (Durbis)
□ Antihistaminer: prometazin (Lergigan)
□ Lugnande: hydroxizin (Atarax)
□ Antidepressiva: klomipramin (Anafranil)
□ Parkinsonism: L‐dopa (Madopark)

L-dopa.

44

Fråga 45
Vilket kompetenskrav gäller för en läkare som skall utfärda intyg om god man? Kryssa i vilken/vilka som får skriva sådant intyg:
□ Vikarierande underläkare termin 9.
□ Vikarierande underläkare med läkarexamen
□ Underläkare under AT
□ Underläkare under ST
□ Specialistläkare

□ Underläkare under ST
□ Specialistläkare

45

Fråga 46
Ange vilket svar som är korrekt för behandling av depression hos patienter som är äldre än 80 år:
□ Vid terapisvikt och samtidiga sömnbesvär kan byte ske från SSRI till venlafaxin (Efexor)
□ Vid terapisvikt och samtidig trötthet kan byte ske från SSRI till mirtazapin (Remeron)
□ Vid terapisvikt kan SSRI kombineras med mianserin (Mianserin, Tolvon)
□ Vid terapisvikt kan byte ske från SSRI till tricyklisk antidepressiva (Anafranil,
Tryptizol)

□ Vid terapisvikt kan SSRI kombineras med mianserin (Mianserin, Tolvon)

46

Fråga 47
Vilket av följande påstående är felaktigt?
□ Vid hjärtinkompensation ses ofta samtidigt mediastinal adenopati
□ Mer än hälften över 75 år uppvisar kyfos på thoraxröntgen
□ Spirometrikriterier (GOLD, 1997) innebär könsbias, fler kvinnor klassas som sjuka
□ Spirometrikriterier (GOLD, 1997) innebär åldersbias, fler yngre klassas som sjuka
□ Tbc saknar typiskt röntgenutseende

□ Spirometrikriterier (GOLD, 1997) innebär åldersbias, fler yngre klassas som sjuka

47

Fråga 48
Mesenterialkärlsocklusion (MKO) är ett potentiellt livshotande tillstånd. Vilket av följande påstående är felaktigt?
□ Äldre har oftare kräkning och dehydrering vid MKO än yngre

□ Normalt CRP och laktat utesluter MKO

48

Fråga 49
Du överväger att sätta in ett lugnande preparat till en äldre patient (> 80 år). Ett av nedanstående preparat är mindre olämpligt än de andra då det har mer kortverkande effekt‐ vilket?
□ Nitrazepam (Apodorm)
□ oxazepam (Oxascand, Sobril)
□ flunitrazepam (Fluscand)
□ triazolam (Halcion)
□ propriomazin (Propavan)

Oxazepam