2011 HT Flashcards Preview

Individ och samhälle > 2011 HT > Flashcards

Flashcards in 2011 HT Deck (26):
1

Fråga 1
Nils, 58 år, söker på din akutmottagning på vårdcentralen för sömnbesvär. Sedan ett år tillbaka är han arbetslös efter en mångårig karriär som företagsledare och entreprenör. Varken hans hustru eller dotter vet om att han är arbetslös, han har hållit fasaden uppe genom att låtsas åka till jobbet dagligen. De löpande kostnaderna har han tagit från besparingarna men pga. något som hängt upp sig mellan honom och arbetsförmedlingen har utbetalningar därifrån lagts på is enligt Nils. Hustrun har nu också blivit varslad från sitt arbete.
Han känner sig nedstämd i stort sett hela dagen, det har han gjort sedan ett par månader. Han anklagar sig själv hela tiden för att han har hamnat i sin nuvarande situation. Han har dålig aptit och han har svårt att sova eftersom han grubblar kring vad som har hänt och hur det kommer att gå ekonomiskt. Han försöker söka jobb men det är svårt eftersom han känner sig obeslutsam och har bristande energi för uppgiften. Han dricker sällan alkohol. Livet känns tungt men han har inga suicidtankar. Du får god formell och emotionellt kontakt men han ter sig nedstämd och trött. Du bedömer att han är deprimerad utifrån DSM IV kriterierna.

A. Vilka DSM IV kriterier stöder du dig på i detta fall för att ställa depressionsdiagnosen? Ange ett huvudkriterium och dessutom fyra sidokriterier

B. Du vill skärpa diagnostiken på ytterligare ett objektivt sätt. På vilket sätt gör du det?

A. Huvudkriterie: Nedstämd. Sidokriterier: Sömnbesvär, känsla av skuld eller mindervärde, nedsatt aptit, brist på energi, obeslutsam
B. MADRS

2

Fråga 2.
Nu söker 62-åriga Gunilla p.g.a. tilltagande trötthet de senaste månaderna. Du ser i journalen att Gunilla har haft paroxysmalt förmaksflimmer vid ett par tillfällen och blivit insatt på T Trombyl 75mg 1x1 och T Emconcor 5 mg 1x1. Hon är aldrig rökare och har i övrigt varit frisk tidigare. Gunilla negerar några andra symptom än tröttheten. Magen sköter sig liksom vattenkastningen men aptiten kanske inte är den bästa. Hon har inte sett något blod i avföringen. Inga besvär gynekologiskt.
Status: Opåverkat, lite blek. Cor: regelbunden rytm, frekvens 70 slag/minut, Pulm ausk ua, Bltr: 130/85 Buk: mjuk,oöm. P-glukos 5,4
Du kontrollerar Hb som är 109. Vid senaste besöket på sjukhuset för 4 månader sedan var Hb 121 g/l.
Du beställer kompletterande prover och får svar redan på eftermiddagen: MCV 78 (82-98),B- leukocyter 3,9 (3,5-8,8) B-trombocyter 350 (165-387)

A. Vilken typ av anemi har Gunilla utifrån svaret på MCV?

Du kompletterar med ytterligare prover och får följande svar: Järn: 4 (9-34), TIBC 86 ( 47-80), SR 24, F-Actim pos x1
B. Utifrån dessa provsvar, vilken undertyp av anemi har Gunilla?

Gunilla får komma för undersökning med procto-rectoscopi som liksom PR undersökning är normal.
C. Vilka två undersökningar bör du remittera till i detta fall?

A. Mikrocytär anemi
B. Järnbristanemi???
C. Koloskopi samt gastroskopi

3

Fråga 3.
Nu söker Sanna, 26 år, för halsont och feber. Du ser i journalen att Kåvepenin insattes för 12 dagar sedan p.g.a. strep A verifierad streptokocktonsillit. Sanna arbetar på kontor. Sanna fick åter ont i halsen och feber i går kväll, trots att penicillinkuren fungerade väl och hon blev helt besvärsfri efter några dagar. Status: At opåverkat men ser trött ut. Temp 39,3 MoS: kraftigt rodnade tonsiller med beläggningar Ytl lggl: ett par ömmande lymfadeniter palp i båda käkvinklarna Strep A positiv
A. Vill du ta något ytterligare prov och i så fall vilket?

B. Vilka två olika antibiotika kan du i detta läge välja mellan? Ange båda!

C. Vilken orsak till Sannas recidiv av streptokocktonsillit bedömer du som mest sannolik?

A. Ja, odling p.g.a. recidiv.
B. Klindamycin alt. cefadroxil.
C. Terapisvikt - för kort behandling (troligen själv avslutat).

4

Fråga 4.
Du arbetar som AT-läkare på en vårdcentral och har akutmottagning. Nu söker 75-årige Algot p.g.a. successivt ökad andfåddhet senaste månaderna. Den senaste tiden har han haft svårt att gå raska promenader och att gå i trappor utan att bli andfådd vilket han klarade för ett halvår sedan. Nu är han trött på det! Han var rökare i 30 år men slutade för 20 år sedan. För 11⁄2 år sedan fick Algot en hjärtinfarkt, PCI utfördes och Algot insattes på följande medicinering: T Simvastatin 20 mg 1x1, T Trombyl 75 mg 1x1 och T Metoprolol 50 mg 1x1. Innan hjärtinfarkten har han varit frisk med normalt blodtryck. Status: At opåverkat, ingen vilodyspné. Lätt svullnad kring anklarna. Cor regelbunden rytm, inga säkra blåsljud, frekv 60 Pulm fys u.a. Bltr 140/90 liggande = stående
Du misstänker hjärtsvikt och kontrollerar pro-BNP som är förhöjt och remitterar Algot till ett ultrajud av hjärtat som visar sänkt EF och en lindrig mitralisinsufficiens.
A. Vilken är den mest sannolika bakomliggande orsaken till Algots hjärtsvikt?

B. Vilket läkemedel, som har positiv effekt både på mortalitet och morbiditet vid hjärtsvikt, bör du sätta in nu? Nämn vilka två prover som är viktigast att kontrollera innan insättningen av läkemedlet!

C. Vilken NYHA klass bedömer du att Algot tillhör?

A. Infarkten
B. Enalapril - kontrollera krea samt kalium.
C. NYHA III

5

Fråga 5.
Mattias 2 1⁄2 år kommer tillsammans med mamma på vårdcentralen Hälsans öppna mottagning där du arbetar som vikarierande underläkare. Mattias som går på dagis har frånsett en RS-virusinfektion som ganska liten, varit väsentligen frisk. Han har nu varit hemma från dagis sedan 3 dagar då han varit snuvförkyld och hängig. Igår fick han feber 38,3 grader och i natt har han sovit oroligt. På morgonen har mamma sett att han varit kladdig i höger öra. Föräldrarna har behandlat Mattias med Alvedon och Nezeril.
Du undersöker Mattias och konstaterar att han har varigt sekret i höger hörselgång och att vänster trumhinna är buktande med nedsatt rörlighet.
A. Vilken bakterie är mest sannolikt agens?

B. Behövs någon ytterligare läkemedelsbehandling i detta läge?
Om nej: Motivera varför och beskriv adekvata råd i detta läge
Om ja: Motivera varför samt ange lämpligt läkemedelsval samt behandlingstid.

A. Pneumokocker
B. Ja, perforerad otit (höger öra) ska behandlas. Kåvepenin 12,5mg/kgx3xV.

6

Fråga 6.
Du vikarierar som underläkare på en vårdcentral. För två veckor sedan sökte 69-åriga Kerstin. Kerstin berättade då att hon sedan ett halvår tillbaka börjat bli allt mer andfådd. Hon klarar inte längre av att gå upp till sin lägenhet på andra våningen utan måste ta hissen. Ett besökande barnbarn konstaterade också att farmor lät pustig vilket hade föranlett mottagningsbesöket. Kerstin började röka redan som 15-åring och rökte sedan ett halvt paket cigaretter om dagen fram tills hon slutade för två år sedan. Hon har innan pensionen arbetat på lagret på ett kemiföretag. Hon hade tuberkulos som treåring men har annars aldrig haft besvär med luftrören. Du undersökte henne utan att hitta några patologiska statusfynd och efter att ha konsulterat din handledare så beställde du en spirometri. Kerstin kommer nu för att få besked på denna. Du tittar på spirometrin:
No. F. bronkdilatation E. bronkdilatation
VC 2,1 1,2 (57 %) 1,3 (62 %)
FVC 2,1 1,1 (52 %) 1,1 (52 %)
FEV1 1,8 0,6 (33 %) 0,6 (33 %)
FEV1/VC 0,5 0,46

A. Du konstaterar att Kerstin har KOL. Vilket diagnostiskt kriterium för KOL uppfyller Kerstin?

B. Vilken svårighetsgrad har Kerstin i sin KOL?

C. Du väljer vid mottagningsbesöket att sätta in farmakologisk behandling vilket läkemedel tycker du då är lämplig att inleda behandling med?

A. FEV1/VC

7

Fråga 7.
Maria, 35 år väntar sitt första barn och kommer för inskrivningssamtal till MVC. Hon är gravid i v 10. Hon får springa o kissa hela tiden och misstänker att hon kan ha urinvägsinfektion. Niturstickan är positiv. Barnmorskan kontaktar dig och vill ha hjälp med behandlig. Maria har inga kända läkemedelsallergier.
A. Ange två preparat som är möjliga att förskriva i Marias fall!

B. Behöver du göra någon ytterligare utredning och i så fall vilken?

C. När Maria är gravid i v 39 kontaktar barnmorskan dig. Nu är niturtesten positiv igen och Maria har sveda vid miktion och täta trängningar, men ingen feber. Hon ska behandlas. Vilket preparat väljer du nu?

A. Nitrofurantoin, Selexid
B. Kontrollodling 1-2v efter avslutad behandling.
C. Selexid. (Nitrofurantoin - risk för hemolytisk anemi)

8

Fråga 8.
Joakim är 30 år och arbetar som golftränare. Han söker dig som AT-läkare på vårdcentralen p.g.a. smärta, svaghet och nedsatt känsel i hö ben. Besvären startade för en dryg vecka sedan när han lyfte in sin golfbag i bilen då det ”högg till i ryggen”. Han lyckades ta sig in i bilen för att köra hem, men när han sen steg ur bilen gjorde det ont ner i hö ben. Smärtan i ryggen har nästan försvunnit, men smärtan i benet har tilltagit. Han har svårt att sitta på huk och han har nedsatt känsel på vadens insida.
Lokalstatus rygg:
Lång och muskulär, ingen synlig skolios. Nedsatt rörlighet i samtliga rörelseriktningar i ländryggen, med undantag för sidböjning till vänster. Ingen dunkömhet över columna, inga hak att palpera. Spända erector spinae bilateralt. SRL benpositiv 40 grader hö ben, vä neg. Svårt att sitta på huk. Tå och hälgång och EHL bilat ua. Trendelenburg bilat ua. Patellarreflex ngt svagare på hö sida, achillesreflex bilat lika. Nedsatt känsel medialt på underbenets fram och medialsida, och även distala låret.
A. Du misstänker rotpåverkan. Vilken nervrot är påverkad?

B. Vid vilket tillstånd ska Joakim uppmanas uppsöka akutmottagningen?

C. Vilken behandling föreslår du idag?

A. L4
B. cauda equina-syndrom, blås-tarmtömningsfunktion ur funktion
C. Sjukgymnastik, smärtlindra med paracetamol ev. NSAID.

9

Fråga 9.
58-åriga Gun söker på akutmottagningen på din vårdcentral pga. yrsel, huvudvärk och susningar i öronen sedan några veckor. Hon är orolig för att hon ska ha fått en stroke då hennes mor avled i stroke 60 år gammal. Distriktssköterskan har redan mätt hennes blodtryck i liggande till 165/95 mmHg.
Gun har sedan tidigare en Levaxinbehandlad hypotyreos
Status: Opåverkat. Överviktig, midjeomfång 98 Cor u.a. Pulm u.a. Buk: u.a. Perifera pulsar: u.a. Rutinnervstatus: u.a.
A. Du tycker att blodtrycket är för högt. Vilken åtgärd vidtar du för att ev kunna ställa diagnosen hypertoni?
................................................................................................................. _______________________________________________________________________1p__
B. När du sedan ställer diagnosen hypertoni och väljer att ordinera läkemedel så kan tre olika läkemedelsgrupper vara aktuella. Vilka tre principiellt olika läkemedelsgrupper kan användas som förstahandspreparat för Gun?

A. Upprepar två ytterligare blodtryck.
B. Tiaziddiuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonist.

10

Fråga 10.
Harald, 68 år, söker dig som AT-läkare på vårdcentralen pga. besvär i form av tryck över bröstet. Han har känt detta tryck av och till de senaste 4 månaderna. Han känner särskilt av det om han går eller cyklar i uppförsbacke. Han mår inte illa och har inga andra obehag än just trycket. Han oroar sig dock för detta särskilt som hans pappa hade liknande besvär.
Harald är för övrigt frisk. Han är pensionerad bibliotekarie och änkeman sedan 2 år. Han dricker nästan aldrig alkohol, men röker ca 15 cigaretter per dag.
Harald använder inga läkemedel och har sällan haft kontakt med vårdcentralen.
Status: Hjärta regelbunden rytm, frekvens 78, inga biljud. BT 150/90, Lungor ua, EKG Sinusrytm, inga ST-förändringar.
Du misstänker i första hand angina pectoris.
A. Vilken undersökning tycker du ska göras för att fastställa diagnosen?

När du fått svar på denna undersökning, som bekräftar diagnosen angina pectoris, så beslutar du dig för att ordinera läkemedel.
B. Nämn tre olika grupper av läkemedel som du kan välja emellan för att ge anfallsprofylax.

A. Arbets-EKG
B. Långverkande nitrat, långverkande betablockerarare, kalciumantagonister.

11

Fråga 11.
49-åriga Karin söker pga. tilltagande trötthet och misstanke om diabetes. Karin har känt sig trött en tid och en väninna sa att det kunde vara diabetes. Hon har nu testat sitt fasteblodsocker vid 3 tillfällen och värdena har varit 8,7, 9,3, 8,2. Förutom tröttheten så mår hon bra. Karin arbetar som receptarie på apoteket. Hon är gift och har två vuxna barn. Status AT Opåverkad, överviktig. Längd 168 cm, vikt 88 kg. Hjärta regelbunden rytm, frekvens 76. BT 165/90. Lungor ua. Buk, mjuk oöm. Lab: P-glukos 12,6 (ej fastande)
Du konstaterar att Karin har diabetes.

A. Nämn tre skäl till att det är mer sannolikt att Karin har typ 2 diabetes och inte typ 1 diabetes?
För att ytterligare bekräfta din misstanke om typ 2-diabetes och att Karin inte har typ 1- diabetes så tar du ett blodprov.

B. Vilket blodprov är det mest tillförlitliga för att fastställa vilken typ av diabetes Karin har?

Du sätter nu in läkemedel mot typ 2 diabetes.
C. Vilket läkemedel ordinerar du?

A. Övervikt, sent debut, högt blodtryck - metabola syndromet, inte särskilt högt fasteblodsocker…
B. GAD
C. Metformin 500 mg

12

Fråga 12.
46-åriga Eva söker pga. besvär med halsbränna och magont. Hon röker inte. Hon har haft besvär med halsbränna och magkatarr under studietiden, men inte direkt haft några besvär de senaste 20 åren innan det nu började igen för 3 månader sedan. Pga sina besvär har hon slutat helt att dricka kaffe och alkohol. Eva arbetar som lärare och tror själv att hennes besvär nu hänger samman med de förändringar man gjort på hennes arbete. Eva hade hand om en skolklass, årskurs 7, tillsammans med en lärarkollega. Den kollegan är nu sjukskriven. Det har förvisso kommit en vikarie, men Eva upplever arbetssituationen som oerhört stressande.
Nu vill Eva att du hjälper henne med halsbränna och magkatarr.

A. Vilken läkemedelsbehandling (substans och behandlingslängd) sätter du in för att hjälpa Eva men också för att ställa diagnos?

Vid återbesöket så berättar Eva att besvären från mage/hals försvann när hon medicinerade, men sedan återkom ganska snart. Hon har märkt att viss mat och dryck orsakade mer besvär. Hon undrar nu om hon förutom att ändra på vad hon äter kan göra något annat förutom läkemedel för att minska besvären (dvs icke-farmakologisk behandling).
B. Ge två konkreta råd till Eva som kan minska hennes besvär.

A. Omeprazol 20 mg x2 1 vecka.
B. Undvik fet och kryddig mat. Viktnedgång, inte äta före fyra timmars sänggång, höja huvudändan på sängen

13

Fråga 13
För ”Sjuklön” gäller ett av följande påståenden:
A. Sjuklön betalas av arbetsgivaren de första 7 dagarna av sjukperioden.
B. Läkarintyg krävs från första sjukdagen för att sjuklön ska betalas.
C. Patienten kan vägra medgivande till att diagnos anges på läkarintyget.
D. Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan om sjukperioden sträcker sig over 7
dagar.

C. Patienten kan vägra medgivande till att diagnos anges på läkarintyget.

14

Fråga 14
För högriskskydd gäller:
A. Arbetslösa kan inte beviljas särskilt högriskskydd.
B. Den som varit sjukskriven mer än 10 gånger under en 12-månaders period slipper karensdagar för resten av 12-månadersperioden.
C. Arbetsgivare med fler än 10 anställda kan ansöka om särskilt högriskskydd för sina
anställda.
D. Om särskilt högriskskydd beviljats så får den anställde 100 % av lönen i sjuklön vid
korttidssjukdom under en 12-månadersperiod.

B. Den som varit sjukskriven mer än 10 gånger under en 12-månaders period slipper karensdagar för resten av 12-månadersperioden.

15

Fråga 15
Beträffande aktivitetsersättning gäller ett av nedanstående:
A. Aktivitetsersättning kan utbetalas till personer, som är mellan 19 och 64 år.
B. Aktivitetsersättning kan betalas utom personens arbetsförmåga är nedsatt med minst hälften under minst 1 år.
C. Det är endast de som har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden som kan beviljas aktivitetsersättning.
D. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med patienten skriva en plan för återgång i
arbete.

C. Det är endast de som har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden som kan beviljas aktivitetsersättning.

16

Fråga 16
Beträffande Närståendepenning är ett påstående korrekt:
A. Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning.
B. Vården kan ske i Sverige eller utomlands
C. Högst30arbetsdagarbeviljasförvarjepersonsomvårdas.
D. Ersättningen kan betalas ut till högst tre vårdande närstående samtidigt.

A. Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk närstående kan få närståendepenning.

17

Fråga 17
Magnus, 52 år, söker på vårdcentralen för plötsliga minnesbesvär. På en planeringsdag i förra veckan fick en "blackout" och kunde inte ens minnas medarbetarnas namn. Han sjukskrev sig genast. Han har i flera månader känt sig psykiskt uppvarvad, "tom på energi", haft svårt att sova och känt att koncentrationsförmågan vacklat. Det framkommer att Magnus är arbetsledare för över 100 personer efter en snabb karriär som "eldsjäl". Företagets VD har stora krav på produktiviteten på Magnus avdelning, men Magnus har inte fått så stort svängrum för att lägga upp arbetet på det sätt som han vet fungerar bäst. De förslag på effektivare upplägg av sitt arbete som Magnus presenterat för VD har VD kommenterat som ”naiva”. Han får sällan någon erkänsla över huvud taget för sitt arbete från VD. Han har inte heller från övriga chefer fått vare sig stöd eller kamratskap. Dessutom känner han sig besviken på att löftena om löneutveckling inte infriats, han avlönas klart sämre än övriga chefer.
När du hör Magnus berättelse tycker du att hans arbetssituation stämmer bra med de viktigaste teoretiska modeller som används för att förklara uppkomsten av stress och utmattning.

A. Ange två modeller som passar med tanke på Magnus beskrivning av sin arbetssituation!

En grundlig somatisk undersökning visar inga avvikelser och du överväger diagnosen utmattningssyndrom. Magnus vill helst ha en snabb behandling och börja arbeta för fullt inom några dagar. Du känner att detta inte är realistiskt, och Du vill därför ge Magnus saklig information om prognosen och behandlingsmöjligheterna vid utmattningssyndrom.
B. Nämn fyra viktiga inslag i behandling/rehabilitering av utmattningssyndrom!

A. Hög arbetsbelastning, problem med det sociala samspelet
B.

18

Fråga 18
Till vårdcentralen kommer Lotta, en 50-årig kvinna som arbetar heltid på ett mindre försäkringsbolag. Hon klagar över successivt debuterande högersidiga skulderbesvär. Smärtan sitter i skulderbladsregionen och tidvis ned i höger överarm. Smärtan finns redan vid uppvaknandet på morgon, bättre under förmiddagen men sedan ökande under eftermiddagen. Senaste tiden har hon även haft smärta nattetid, som hon vaknar av. Smärtan provoceras av höga armrörelser, som att hänga tvätt, och av att bära matkassar. Hon uppger tilltagande besvär vid armrörelser, ex.vis att ta på blusen. Hon har dessutom alltmer frekvent huvudvärk. Slätröntgen av nacken för tre månader sedan var utan anmärkning.

A. Nämn två diagnoser som skulle kunna förklara besvären.

B. Vilka moment ska ingå i klinisk undersökning för att du ska kunna ställa rätt diagnos? Nämn tre moment.

A

19

Fråga 19
Peter, 42 år, söker dig på vårdcentralen på grund av tilltagande besvär från händerna. Sedan sju år tillbaka har han problem med att händerna domnar bort emellanåt. Det kommer ofta när han vilar, tex när han tittar på TV på kvällen. Han känner sig också fumlig, tappar verktyg på jobbet och har svårt att göra finmotoriska saker hemma, tex att knäppa små skjortknappar. Förra vintern fick han också problem med att fingertopparna vitnade när det var kallt, och den här vintern är det ännu värre. Fingrarna vitnar ner till PIPlederna och han måste gå in och värma dem. Det kan ta upp till 15 minuter innan han kan fortsätta sitt arbete. Det är inte bra, bygget är redan försenat och han behövs för att färdigställa grunden. För detta använder han en lång rad vibrerande verktyg, tigersågar och bilningsmaskiner framför allt, vilka har hög vibrationsnivå. Det blir många timmar dagligen med dessa.
Du misstänker i första hand en vibrationsskada.

A. Finns någon medicinsk behandling som kan bota eller lindra besvären? Om ja, vilken?

B. Med Peters tillstånd remitterar du honom till företagshälsovården. På vilket sätt kan de hjälpa Peter? Nämn två sätt.

C. Hur bör företagshälsovården agera för att förebygga att Peters arbetskamrater också drabbas av en vibrationsskada? Nämn två principiellt olika åtgärder

A

20

Fråga 20
Jörgen, 56 år, söker dig på grund av långsam försämring i konditionen. Han har numer svårt att hänga med i sin frus tempo när de går i skogen, trots att han alltid varit den starkare av dem. Utredningen visar KOL i stadium II. Jörgen har aldrig varit rökare, och har normal halt av alfa-1-antitrypsin.Du funderar över om Jörgens KOL kan vara yrkesorsakad.
A. Nämn två faktorer i arbetslivet som kan orsaka KOL och som du därför bör fråga efter.

B. Det framkommer att Jörgen arbetar inom ett yrke som ger en förhöjd risk för KOL. Vad råder du honom till? Nämn två principiellt olika åtgärder.

A1 Svetsrök?
A2
B1
B2

21

Fråga 21
Du är AT-läkare på en vårdcentral. Lena, 52 år, söker på tidsbeställd mottagning på grund av värk. Hon arbetar på sockerfabriken och sköter pärlsockermaskinen. Hon berättar att hon synar och paketerar pärlsockerpaket i större lådor, och lyfter upp dessa på en pall. Det blir upp till 180 cm högt med översta lagret. Hon kan inte säga precis, men det handlar om tusentals askar och hundratals lådor per dag. När pallen är full drar hon ut den med handtruck till lagret, och skyndar sedan tillbaka för att ta emot nya askar. Sockermaskinen kör oavbrutet, och hon måste vara där i stort sett hela tiden, annars rasar askarna i golvet. Vid lunch kommer en kollega och löser av henne.
Nu börjar hon få svårt att klara detta, särskilt att lyfta upp det översta lådlagret, pga värk i höger axel som började för tre veckor sedan och blir allt sämre.
Vid undersökning finner du typiska tecken på supraspinatustendinit. Inte konstigt att det gör ont att jobba, men kan tendiniten också anses bero på själva arbetet?

A. Nämn två yrkesmässiga riskfaktorer för supraspinatustendinit.

B. Varför är supraspinatussenan särskilt känslig för belastning? Nämn två faktorer.

C. Nämn två yrken med förhöjd risk för supraspinatustendinit.

A. 1. Arbete över axelhöjd
2.
C. Elektriker, målare

22

Fråga 22
Varför är spädbarn är mer känsliga än vuxna för negativa miljöfaktorer. Nämn två orsaker.

1. Nervsystemet utvecklas ständigt
2. Hormonpåverkan

23

Fråga 23
Vilka medicinska skäl det finns för att ha särlagstiftning för kvinnor i fertil ålder med avseende på blyexponering i arbete Nämn två skäl.

1 Inlagring i skelettet
2 Frigörs vid amning

24

Fråga 24
Nämn två negativa långtidseffekter på hälsan som kan orsakas av höga partikelhalter i utomhusluft.

1. Astma
2. KOL

25

Fråga 25
Vid vilka typer av luftvägssjukdomar/besvär bör du efterfråga patientens arbetsuppgifter, eftersom det kan finnas en koppling? Nämn två tillstånd.

1. Astma
2. Allergi

26

Fråga 26
Nämn två yrken där risken för arbetsrelaterad luftvägsöverkänslighet är särskilt hög.

1. Billackerare
2. Svetsare?