5. Sopimusvelkoja oikeuskeinot 5-5.4 Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > 5. Sopimusvelkoja oikeuskeinot 5-5.4 > Flashcards

Flashcards in 5. Sopimusvelkoja oikeuskeinot 5-5.4 Deck (41):
1

Sopimusvelkoja on sopimusosapuoli, joka voi EsSoPeTiVa.

Esittää Sopimuksen Perusteella Tietyn Vaatimuksen.

2

Sopimusvelallinen on SuoOs.

Suoritusvelvollinen Osapuoli

3

Mahdollista on, että sopimusvelkoja voi turvautua yhtäaikaa UseOi.

Useampaan Oikeuskeinoon.

4

Sopimusrikkomustyypit (4)

1. Viivästys
2. Laatuvirhe
3. Oikeudellinen virhe
4. Vallintavirhe

5

Viivästys voi ilmetä E, jolla tarkoitetaan sitä, että velvoitteen TäAjEOViKä, mutta siitä huolimatta voidaan jo En, että VeEAiKykTeOiSu.

Ennakkoviivästystä
Täyttämisajankohta Ei Ole Vielä Käsillä
Ennakoida
Velallinen Ei Aikanaan Kykene Tekemään Oikea-aikaista Suoritusta.

6

Viivästyksissä voidaan tukeutua useimpiin oikeuskeinoihin, ei kuitenkaan...

hinnanalennukseen.

7

Rahasuorituksen viivästyessä käytettävä erityinen seuraamus on VeMV.

Velvollisuus Maksaa Viivästyskorkoa.

8

Laatuvirheillä tarkoitetaan esim. myydyn TFV tai PP.

Tavaran Fyysistä Viallisuutta tai Palvelussuorituksen puutteellisuutta.

9

Pelkästään sopimuskohteen ulkoisen kunnon perusteella EYleVRatka sitä, onko suoritus Vi. On tiedettävä miten sopimuspuolet ovat määritelleet SuorAseLa. Viallinen kone voi olla SopimusoVi, jos se on myyty romumetallina.

Ei Yleensä Voida Ratkaista Virheellinen
Suoritukselle Asetettavat Laatuvaatimukset
Sopimusoikeudellisesti Virheetön

10

(A) myytävälle tavaralle asetettavat laatuvaatimukset silloin, kun OsEOAsSo, niin että T tulee:
1. SoTa, JoSeTYK
2. SoSiErT, JoTOTaKä, JMyOKaTäOSeTäTa ja OsOOPeAiLuMyAs ja Ar
3. VaOmS, MihMyOViEsNä tai M
4. OPaTav tai MuSoTa, JoPaOTaTaSä tai Su

A. Kauppalaissa
Osapuolet Eivät Ole Asiasta Sopineet
Tavaran
1. Soveltua Tarkoitukseen, Johon Sellaisia Tavaroita Yleensä Käytetään
2. Soveltuo Siihen Erityiseen Tarkoitukseen, Johon Tavaraa Oli Tarkoitus Käyttää, Jos Myyjän On Kaupantekohetkellä Täytynyt Olla Selvillä Tästä Tarkoituksesta ja Ostajalla On Ollut Perusteltua Aihetta Luottaa Myyjän Asiantuntemukseen ja Arviointiin
3. Vastata Ominaisuuksiltaan Sitä, Mihin Myyjä On Viitannut Esittämällä Näytteen tai Mallin
4. Olla Pakattu Tavanmukaisella tai Muuten Sopivalla Tavalla, Jos Pakaus On Tarpeen Tavaran Säilyttämiseksi tai Suojaamiseksi

11

Toisinaan sopimusvelallinen antaa suorituksestaan (1), mikä voi osaltaan lisätä suoritukseen kohdistuvia Ke- ja La.

1. TAKUUN
Kestävyys- ja Laatuvaatimuksia

12

Virhetilanteissa (L) mahdollisia ovat erityisesti VK ja H.

Laatuvirhe
Virheen Korjaaminen ja
Hinnanalennus

13

Laatuvirheestä erotellaan OV.

Oikeudelliset Virheet

14

Oikeudelliset viittaa tapauksiin, joissa KoOUlkMo, MuSiRaSoJoSO.

Kohde On Ulkoisesti Moitteeton, Mutta Sitä Rasittaa Sopimuksenvastaisesti Jokin Sivullisen Oikeus.

15

Oikeudellista virhettä muistuttava virhetyyppi on (1), joka viittaa tapauksiin, joissa MyEsESaKäSoEdTaKäyKiNVu.

1. vallintavirhe
Myytyä Esinettä Ei Saada Käyttää Sopimuksen Edellyttämällä Tavalla Käyton Kieltävän Normin Vuoksi.

16

Jotta sopimusvelkoja pääsee esittämään vaatimuksia velallisen SopVu, tiettyjen YleEd on usein täytyttävä. Näihin kuuluvat SuT ja R.

Sopimusrikkomuksen Vuoksi
Yleisten Edellytysten
Suorituksen Tarkastaminen ja Reklamaatio.

17

Kun velkoja ottaa vastaan velallisen tekemän suorituksen, VeOY...

Velkojan On Yleensä TARKASTETTAVA Suoritus Olosuhteet Huomioon Ottaen Kohtuullisella Tavalla.

18

(1) laiminlyönti johtaa siihen, että velkoja ei voi enää myöhemmin esittää VaSePuPe, JoHäOTuHaAsTa.

1. Tarkastuksen
Vaatimuksia Sellaisen Puutteen Perusteella, Joka Hänen Olisi Tullut Havaita Asianmukaisessa Tarkastuksessa.

19

Velkojan on (1) havaitsemastaan virheestä...

1. reklamoitava
Kohtuullisessa Ajassa

20

R tarkoitetaan ilmoitusta siitä, että VePiSaSuSo.

Reklamaatiolla
Velkoja Pitää Saamaansa Suoritusta Sopimuksenvastaisena.

21

Velkoja ei tarvitse vielä R yhteydessä esittää YksVa seuraamuksen osalta, vaan RiiOVI.

Reklamaation
Yksilöityjä vaatimuksia
Riittävää On Virheestä Ilmoittaminen.

22

Ellei velkoja RKA, hän menettää OikVeVi.

Reklamoi Kohtuullisessa Ajassa
Oikeutensa Vedota Virheeseen

23

(Poikk) Vaikka Velkoja ei reklamoi kohtuullisessa ajassa, ei hän menetä oikeutta vedota virheeseen, jos VeSoOOT tai TH tai HOMKJA.

Velallisen Sopimusrikkomus On Ollut Tahallinen tai Törkeän Huolimaton tai Hän On Menetellyt Kunnianvastaisesti Ja Arvottomasti.

24

SuorituPer tarkoittaa, että velkoja ei ole YleVeTäOmVeEnKHSaVa.

Suorituksesta Perääntyminen
Yleensä Velvollinen Täyttämään Omaa Velvoitettaan Ennnen Kuin Hän Saa Vastasuorituksen.

25

Jos toinen osapuolista on sopimuksen mukaan velvollinen tekemään SuEnTo, ESuPiOYMa.

Suorituksensa Ennen Toista, Ei Suorituksesta Pidättäytyminen Ole Yleensä Mahdollista.

26

(Poikk)Suorituksesta pidättäytyminen tulee kysymykseen, jos ensinsuoritusvelvollinen voi PKVaSyEnSo.

Perustellusti Katsoa Vastapuolen Syyllistyneen Ennakoituun Sopimusrikkomukseen.

27

Jos velallisen laiminlyönti on vain osittainen, VOiSuPiVRa.

Velkojan Oikeus Suorituksesta Pidättäytymiseen Voi Rajoittua

28

Virheellisen tavarantoimituksen jälkeen ostaja ei useinkaan saa kieltäytyä koko kauppahinnan maksamisesta, mutta voi kyllä PiSuSO, KuHäVoOSaH- tai Va MyKo.

Pidättäytyä Suorituksesta Siltä Osin, Kuin Hän Voi Olettaa Saavansa Hinnanalennus- tai Vahingonkorvausoikeuden Myyjää Kohtaan.

29

Oi tai MäLiSuPi merkitsee toimenpiteeseen ryhtyneen tekemää sopimusrikkomusta.

Oikeudeton tai Määrältään Liiallinen Suorituksesta Pidättäytyminen.

30

Suorituksesta pidättäytymisestä on erotettava velkojan (1), joka on eräänlainen V.

1. pidätysoikeus
Vakuusmuoto

31

Velkoja saa pidätysoikeuden (korjaamotyö)suorituksen kohteena olevaan esineeseen, eli hänen ETaLuEsTaEKHäSaSuTeTy.

Ei Tarvitse Luovuttaa Esinettä Takaisin Ennen Kuin Hän Saa Suorituksen Tekemästään Työstä.

32

Ellei velallinen maksa (korjattavan esineen pidättäneelle) velkojalle kuuluvaa palkkiota, VeVLopuPääsMyyEs, jolloin HäVoPePalkSaKau.

Velkoja Voi Lopulta Päästä Myymään Esineen, jolloin Hän Voi Periä Palkkionsa Sadusta Kauppahinnasta.

33

Nykyisin sopimusrikkomuksen (1) tai (2) kuuluu tärkeimpiin oikeuskeinoihin.

1. korjaaminen
2. oikaiseminen

34

Kor tai Oi avulla sopimus PysVoi.

Korjaamisen tai Oikaisemisen
Pysyy Voimassa

35

Korjaus- ja oikaisutoimet on prioirisoitu niin, että muut SeTuKysVa, jos VeEHaSuKo tai EPySi. (esim. kauppalaissa)

Vasta, jos Velallinen Ei Halua Suorittaa Korjausta tai Ei Pysty Siihen.

36

(Korjauksen ensisijaisuus)Tavaran ostajan on YleAnMyEnYrVirKor.

Yleensä Annettava Myyjän Ensin Yrittää Virheen Korjaamista

37

Vasta jos KoETe, velkojalle syntyy OiHi tai peräti SoPu kaltaisiin seurauksiin.

Korjausta Ei Tehdä
Oikeus Hinnanalennukseen tai peräti Sopimuksen Purkamiseen

38

Myös velkoja saattaa ryhtyä Kor- ja Oi. Tämä voi ilmetä niin, että VeKo tai KorItsSuOleVi ja VaaTämJäAihKuVasKorVela.

Korjaus- ja Oikaisutoimiin. Tämä voi ilmetä niin, että Velkoja Korjaa tai Korjauttaa Itse Suorituksessa Olevan Virheen ja Vaatii Tämän Jälkeen Aiheutuneita Kustannuksia Vastaavaa Korvausta Velalliselta.

39

Luontoissuorituspakko tarkoittaa, että VeVaVeTäSoAluPeTaMu.

Velkoja Vaatii Velallista Täyttämään Sopimuksen Alun Perin Tarkoitetussa Muodossa.

40

Luotoissuoritusvaatimuksen esittäminen merkitsee, että VelHalSoToTaSi.

Velkoja Haluaa Sopimuksen Toteutuvan Tarkoitetun Sisältöisenä.

41

Luontoissuoritusvaatimus ei ole mahdollinen silloin kun: 1. LuoPaMeSuLaVuVeHeVaLo, 2. JoSOliF tai OiSyMa (kohde-esine on Tu tai velvoitteen täyttäminen olisi LaVa, 3. SuTeAiVeKoTaTaVeSuSaHyNä. (tilanne on ns. TaLi)

1. Luontoissuoritukseen Pakottaminen Merkitsisi Suorituksen Laadun Vuoksi Velallisen Henkilökohtaisen Vapauden Loukkaamista
2. Jos Se Olisi Faktisista tai Oikeudellisista Syistä Mahdotonta (Tuhoutunut, Lain Vastaista)
3. Suorituksen Tekeminen Aiheuttaisi Velalliselle Kohtuuttomia Taloudellisia Tappioita Velkojan Suorituksesta Saamaan Hyötyyn Nähden (Taloudellinen Liikavaikeus)