Perusteettoman edun palautus Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > Perusteettoman edun palautus > Flashcards

Flashcards in Perusteettoman edun palautus Deck (15):
1

Perusteettoman edun palautus eli

kondiktio.

2

Perusteettoman edun palautusta koskevat (?) korjaavat tilanteen. (normiperusta)

?. periaatteet

3

Kondiktio-opit ovat OKS ja O antaman tuen varassa.

Oikeuskäytännössä Kehittyneiden Sääntöjen ja Oikeuskirjallisuuden

4

Perusteettoman edun palautuksen edellytykset

1. Edun saaminen,
2. Edun perusteettomuus ja
3. Hyötymisen tapahtuminen toisen kustannuksella

5

Edun perusteettomuus merkitsee EV.

Edun Vastikkeettomuutta.

6

Vastikkeettomuus perustuu joskus erityiseen syyhyn, kuten...

lahjoitustahtoon.

7

Kondiktion tunnusmerkkien EVKT myöskään silloin, kun OVOS, mutta ToSaSuOSeVasAr. ("Tällöin käytännössä Hi tai Ko.")

Ei Voida Katsoa Täyttyvän
Osapuolten Välillä On Sopimussuhde, mutta Toisen Saama Suoritus On Selvästi Vastasuoritusta Arvokkaampi.
("Hinnanalennus tai Kohtuullistaminen")

8

Velvollisuus perusteettoman edun palauttamiseen edellyttää, että EVTKM.

Etua Vastaa Toiselle Koitunut Menetys.

9

Edun palautuksen taustalla on usein virhe, MTVOEKuiKuPEPJEd.

Mutta Tällaisen Virheen Osoittaminen Ei Kuitenkaan Kuulu Perusteettoman Edun Palautuksen Juridisiin Edellytyksiin.

10

Perusteettoman edun palautukessa TOsEOTa.

Tuottamuksen Osoittaminen Ei Ole Tarpeen.

11

Toisinaan PEP on saatettu K, jos täysimääräinen PaOKo virhesuorituksen Pi ja SuKok vuoksi. Tällöin on edellytetty, että MakOVoViUMakOleOi.

Perusteettoman Edun Palautusta
Kohtuullistaa
Palautus Olisi Kohtuuton virhesuorituksen Pitkäaikaisuuden ja Suuren Kokonaismäärän vuoksi.
Maksunsaajan On Voitu Vilpittömästi Uskoa Maksujen Olevan Oikeamääräisiä.

12

Perusteetonta etua syntyy, jos suoritus on tehdään henkilölle, JEOOSii. Velallinen saattaa tietyin edellytyksi saada M niin, että siirtäjälle tehty suoritus käy PäMyOiVeKaSiNäh, mutta ellei näin tapahdu, VeVKonVeVaSuPal.

Jolla Ei Ole Oikeutta Siihen.
Maksusuojaa
Pääteväksi Myös Oikeaksi Velkojaksi Katsottavaan Siirronsaajaa Nähden, mutta ellei näin tapahdu, Velallinen Voi Kondiktiosääntöihin Vedoten Vaatia Suorituksen Palauttamista.

13

(A)mukaan velallisellaei kuitenkaan ole yleensä oikeutta saada takaisin VaVeTeMa. (Poikk) Tällainen PalOVKu eräiden vanhentumislaissa täsmennettyjen KuOsa.

A. Vanhentumislain (laki velan vanhentumisesta)
Vanhentuneesta Velasta Tehtyä Maksua.
Palautusoikeus On Vain Kuluttajalla
Kuluttajasaatavien Osalta.

14

Perusteettoman edun palautus voi tulla kysymykseen kun suorituksen tekijä on tulkinnut suorituksen arvonlisäveron alaiseksi, mutta palvelu todetaan myöhemmin VV ja maksetut verot palautetaan myyjälle.

Vapaaksi Veroista.

15

Myyjä ei voi menestyksekkäästi vaatia ns. MK maksamatonta osaa, mutta MK maksanut ostaja EVVMP.

Mustan Kauppahinnan x2
Ei Voi Vaatia Maksun Palauttamista.