4. Sopimuksen sis. Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > 4. Sopimuksen sis. > Flashcards

Flashcards in 4. Sopimuksen sis. Deck (35)
Loading flashcards...
1

Sopimuksen tulkintaa koskeva JoSä on, että SoEh tulee antaa sellainen merkitys, joka vastaa osapuolten YT.

Johtava Sääntö
Sopimuksen Ehdoille
Yhteistä tarkoitusta

2

YT tulkintaperiaate on niin vahva, että se syrjäyttää jopa SeSa.

Yhteisen Tarkoituksen
Selvän Sanamuodon

3

Sopimuksen SJSNMT saa painoarvoa, jos yhteistä tarkoitusta ei pystytä selvittämään.

Sanamuoto Ja Sen Normaalikielen Mukainen Tulkinta

4

Myös osapuolten AiS tai saman AYT on vaikutusta tulkintaa.

Aikaisemmalla Sopimuskäytännöllä
Alan Yleisillä Tavoilla

5

Aikaisempi sopiuskäytäntö voi hyvin täydentää samojen osapuolten myöhempien SoA.

Sopimusten Aukkoja

6

Tärkeä tulkinnan apuväline on TaN sisältö.

Tahdonvaltisen Normiston

7

Tahdonvaltaisen normiston tulkintaperiaate ei ole käyttökelpoinen, jos sopimuksesta voidaan päätellä, että osapuolten T on nimenomaisesti muotoilla Om, TaNoPo sopimusmääräyksensä.

Tarkoituksena
Omat, Tahdonvaltaisesta Normistosta Poikkeavat

8

VaTu tärkeä asema on Ep, jonka mukaan epäselvää sopimusehtoa tulkitaan sen LaVa.

Vakiosopimusten Tulkinnassa
Epäselvyyssäännöllä
Laatijan Vahingoksi

9

Epäselvyyssäännöstä säädetään (1), mutta sitä voidaan soveltaa myös sellaisiin vakiosopimuksiin, jotka ovat EliVä.

1. Kuluttajasuojalaissa
Elinkeinonharjoittajien Välisiä

10

Sopimuksessa käsittelemättä jääneet kysymykset ratkaistaan TSoLaSä tai SoYlePe. Tätä sanotaan ST.

Täydentämällä Sopimusta Lain Säännöksillä tai Sopimusoikeuden Yleisillä Periaatteilla.
Sopimuksen Täydentämiseksi.

11

Sopimuksen tulkintaperiaatteet: 1.YT, 2, S ja SNMT, 3. AS tai SAYL, 4. TN, 5. E.

1. Yhteinen Tarkoitus
2. Sanamuoto ja Sen Normaalikielen Mukainen Tulkinta
3. Aikaisempi Sopimuskäytäntö tai Saman Alan Yleiset Tavat
4. Tahdonvaltainen Normisto
5. Epäselvyyssäännös

12

Jos tuomioistuin katsoo sopimuksen sisällön TOKK, se voi SAvMuSoSi niin, että KoPo.

Toisen Osapuolen Kannalta Kohtuuttomaksi
Sovittelun Avulla Muuttaa Sopimuksen Sisältöä niin, että Kohtuuttomuus Poistuu.

13

Sovittelusta säädetään 1 ja 2.

1. Oikeustoimilaissa
2. Kuluttajasuojalaissa.

14

O mukaan oikeustoimen ehtoa voidaan sovitella tai JäSHuOt, jos EhOKo tai SSoJoKo.

Oikeustoimilain
Jättää Se Huomioon Ottamatta, jos Ehto On Kohtuuton tai Sen Soveltaminen Johtaisi Kohtuuttomuuteen.

15

O mukaan sovittelun kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon OiKoSi, OsAs, OiTe ja SJäVaOl sekä MuSe.

Oikeustoimilain
Oikeustoimen Koko Sisältö, Osapuolten Asema, Oikeustointa Tehtäessä ja Sen Jälkeen Vallinneet Olosuhteet sekä Muut Seikat.

16

O mukaan jos kohtuuton ehto on sellainen, että SoJäVoMuOsMu ei ole EhSoVuKo, SoVoSoMuOs tai se VoMäR.

Oikeustoimilain
Sopimuksen Jääminen Voimaan Muilta Osin Muuttumattomana ei ole Ehdon Sovittelun Vuoksi Kohtuullista, Sopimusta Voidaan Sovitella Muiltakin Osin tai se Voidaan Määrätä Raukeamaan.

17

K mukaan sopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai JäSHuOt, jos EhOKuKKo tai SSoJoKo.

Kuluttajasuojalain
Jättää Se Huomioon Ottamatta, jos Ehto On kuluttajan Kannalta Kohtuuton tai Sen Soveltaminen Johtaisi Kohtuuttomuuteen.

18

K mukaan sovittelun kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon SoKoSi, OsAs, SoTeVaOl, OloMu sekä MuSe.

Sopimuksen Koko Sisältö, Osapuolten Asema, Sopimusta Tehtäessä Vallinneet Olot, Olojen Muuttuminen sekä Muut Seikat.

19

K mukaan jos etukäteen ilman kuluttajan myötävaikutusta laadittu ehto sopimusta tehtäessä VaOlo OOK, EEhKoMyArSaKuVaOtHuOloMu.

Kuluttajasuojalain
Vallinneissa Olosuhteissa On Ollut Kohtuuton, Ei Ehdon Kohtuuttomuutta Myöhemmin Arvioitaessa Saa Kuluttajan Vahingoksi Ottaa Huomioon Olosuhteiden Muuttumista.

20

K mukaan jos ehdon sovittelu tai sen JäHuOtKoSeEh, JoHyTaVaJoOsOi ja VeHuEpKuVa, SoEVoSoMuOs.

Kuluttajasuojalain
Jättöminen Huomioon Ottamatta Koskee Sellaista Ehtoa, Joka Hyvän Tavan Vastaisesti Johtaa Osapuolten Oikeuksien ja Velvollisuuksien Huomattavaan Epätasapainoon Kuluttajan Vahingoksi, Sopimusta Ei Voida Sovitella Muilta Osin.

21

Sopimus voi perustua 1 tai 2 kohtuuttomuuteen.

1. alkuperäiseen
2. jälkiperäiseen

22

Alkuperäinen kohtuuttomuus tarkoittaa sitä, että SoOJPOHE.

Sopimus On Jo Päättämisvaiheessan Ollut Huomattavan Epätasapainoinen.

23

Jälkeperäisestä kohtuuttomuudesta on kysymys, kun APAsPiSoOMyOloVuKäKo.

Alun Perin Asianmukaisena Pidettävä Sopimus On Myöhemmin Olosuhdemuutoksen Vuoksi Käynyt Kohtuuttomaksi.

24

Sopimuksen sovittelu on poikkeussääntö pääsääntöön:

Sopimus on sitova.

25

Käytännössä sopimuksen sovittelu on paljolti HeOsSu.

Heikomman Osapuolen Suojakeino

26

Elinkeinoelämän sopimuksissa (?)kohtuuttomuuden sovittelu tulee vain harvoin kyseeseen.

?. alkuperäisen

27

Sovittelun edellytyksiä harkitessa otetaan yleensä huomioon se, millainen on osapuolten A ja Ta.

Asiantuntemus ja Taloudellinen Asema.

28

Osapuolten välillä voi olla aikaisemman sopimussuhteen aiheuttama riippuvuussuhde, joka heikentää toisen mahdollisuuksia neuvotella vapaasti. Tämän vuoksi sovittelun kannalta tärkeä näkökohta on ToSoLa.

Tosiasiallisen Sopimusvapauden Laajuus.

29

Yksi sovittelun lähtökohdista on vertailu niihin TaLa tai SoYleOp, jotka TuSo, ellei TarSoOli.

Tahdonvaltaisiin Lainsäännöksiin tai Sopimusoikeuden Yleisiin Oppeihin, jotka Tulisivat Sovellettavaksi, ellei Tarkasteltavaa Sopimusehtoa Olisi.

30

Kohtuuttomuusdirektiivin liitteenä on ehtoluettelo, jotka ovat usein kuluttajasuhteissa kohtuuttomia. Näitä ovat esim. EliRajoYksipOikMuuSopJälk tai ElinVapauttHenkilöKoskevaVast.

Elinkeinonharjoittajan Rajoittamaton Yksipuolinen Oikeus Muuttaa Sopimusta Jälkeenpäin tai Elinkeinonharjoittajan Vapauttaminen Henkilövahinkoa Koskevasta Vastuusta.