Vanhentuminen Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > Vanhentuminen > Flashcards

Flashcards in Vanhentuminen Deck (36):
1

Saamisen vanhentumista säädetään

LAKI VELAN VANHENTUMISESTA

2

..., eli lyhennettynä vanhentumislaki sääntelee RaV(1), mutta lain piirissä ovat myös muut V(2). S(3) perustuvan vastuun vanhentuminen, SV(4) ja PEP(5) vanhentumista säännellään vanhentumislaissa.

Laki velan vanhentumisesta
1. Rahavelan Vanhentumista
2. Velvoitteet
3. Sopimusrikkomukseen
4. Sopimuksenulkoisen Vahingonkorvausvastuun
5. Perusteettoman Edun Palautuksen

3

(1)lain mukainen YV on (2)vuotta

1. Vanhentumislain mukainen Yleinen Vanhentumisaika on
2. 3 vuotta.

4

Vanhentumisaika alkaa kulua (1) silloin, kun EOSEVS.

1. Eräpäivästä
Eräpäivä On Sovittu Etukäteen Velallista Sitovaksi.

5

Jos velkoja voi eräännyttää velan ennenaikaisesti Ma tai MuSyVu, vanhentuminen luetaan siitä, kun VOEJE.

Maksulaiminlyönnin tai Muun Syyn Vuoksi
Velka On ERÄÄNNYTTÄMISTOIMEN Johdosta Erääntynyt.

6

Ellei kauppahinnalle tai muulle vastikkeelle ole määrätty EE, saatavan vanhentuminen alkaa kulua siitä, kun M on LKaKoO tai kun MuVePeOS on T.

Eräpäivää Ennalta
Myyjä on Luovuttanut Kaupan Kohteen Ostajalle tai kun Muu Velan Perusteena Oleva Suoritus on Tehty.

7

Sopimusrikkomukseen perustuvan V, H, S tms. hyvityksen vanhentuminen alkaa siitä, kun V on HaVSoTä tai KHOPHS.

Vahingonkorvauksen, Hinnanalennuksen, Sopimussakon
Velkoja on Havainnut Virheen Sopimuksen Täyttämisessä tai Kun Hänen Olisi Pitänyt Havaita Se.

8

Toimeksiantosopimuksiin perustuvan vastuun osalta on erikseen säännelty tilannetta, jossa vahingonkorvausvastuun peruste käy ilmi asiamiehen tai muun toimeksiantajan tekemästä T, jonka tekemisestä VL

Tilityksestä
Vanhentumisaika Luetaan.

9

SV vanhentumisaika luetaan siitä, kun vahingonkärsijä on ST tai HOPTV ja SiVO.

Sopimuksenulkoisessa Vahingonkorvausvastuussa vanhentumisaika luetaan siitä, kun vahingonkärsijä on
Saanut Tietää tai Hänen Olisi Pitänyt Tietää VAHINGOSTA ja Siitä VASTUUSSA OLEVASTA.

10

PEP vanhentuminen alkaa siitä, kun vaatimuksen esittäjä OST tai HOPT erehdyksessäTeMa, sopimuksenP tai muusta EdPe ja PES.

Perusteettoman Edun Palautuksessa vanhentuminen alkaa siitä, kun vaatimuksen esittäjä On Saanut Tietää tai Hänen Olisi Pitänyt Tietää erehdyksessä Tehdystä Maksusta, sopimuksen Pätemättömyydestä tai muusta Edunpalautuksen Perusteesta ja Perusteettoman Edun Saajasta.

11

Vanhentuminen on V ja muiden H osalta katkaistava kuitenkin ennen kuin S tai vahinkoon johteneesta tai edun palautuksen perusteena olevasta T on kulunut...

Vanhentuminen on Vahingonkorvauksen ja muiden Hyvitysten osalta katkaistava kuitenkin ennen kuin Sopimusrikkomuksesta tai vahinkoon johteneesta tai edun palautuksen Perusteesta olevasta Tapauksesta on kulunut 10 vuotta.

12

(Poikk) (1)vuoden sääntö ei rajoita oikeutta saada korvausta (2) ja (3), PAITSI kun V saa tietää V ja siitä VO on tällöin ensisijainen V (4)

1. 10
2. henkilö-
3. ympäristövahingoista
PAITSI, kun Vahingonkärsijä saa tietää Vahingosta ja siitä Vastuussa Olevasta on Vanhentumisaika
4. normaali 3 vuotta

13

Jos velka on myönnetty TVO täsmentämättä sen erääntymisajankohtaa, VKTVeOsErVeMaHaAj. (1)vuoden vanhentumisaika alkaa tälläin (2).

Toistaiseksi Voimassa Olevana
Voi Kumpi Tahansa Velkasuhteen Osapuoli Eräännyttää Velan Maksettavaksi Haluamanaan Ajankohtana
1. 3-vuoden
2. ERÄÄNNYTTÄMISTOIMESTA

14

TVO velkaa, jonka erääntymisajankohtaa EOT, koskee (1) vanhentumisaika, joka luetaan velvoitteen (2)

Toistaiseksi Voimassa Olevaa
Ei Ole Täsmennetty
1. 10-vuoden
2. OIKEUSPERUSTEEN SYNTYMISESTÄ

15

RVe vanhentuu (1) kuin muuhun perusteeseen nojautuva saatava.

Rikoksperusteinen Velka
1. (3-vuoden (+10-vuoden toissijainen)) normaalisti samaan tapaan

16

RVe koskee lisäksi sääntö, jonka mukaan VEV NKK RVNS tai kun RKOVT.

Rikosperusteista Velkaa koskee lisäksi sääntö, jonka mukaan Velka Ei Vanhene Niin Kauan Kun Rikosasiassa Voidaan Nostaa Syyte tai kun Rikoksen Käsittely On Vireillä Tuomioistuimessa.

17

Vanhentumisaika voidaan (1) joko (2) tai (3) toimenpitein.

1. KATKAISTA
2. VAPAAMUOTOISIN
3. OIKEUDELLISIN

18

Vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa kulua...

uusi, entisen pituinen vanhentumisaika.

19

Lainvoimaiseksi tulleen (1) tai muun (2) vanhentumisaika on kuitenkin (3)

1. Tuomion
2. muun ulosottoperusteen
3. 5-vuotta

20

Vanhentumisen katkaisevia V toimia ovat VKOS tai MVT, VES tai MVKoM sekä osapuolten sopiminen MJ, V tms. seikasta.

Vanhentumisen katkaisevia Vapaamuotoisia toimia ovat Velkaa Koskeva Osittainen Suoritus tai Muu Velan Tunnustaminen, Velkojan Esittämä Suoritusvaatimus tai Muu Velkaa Koskeva Muistutus sekä osapuolten sopiminen Maksujen Järjestelystä, Vakuudesta tms. seikasta.

21

O katkaisutoimia ovat KV ja SKVET, K tai LYMT, jossa voidaan antaa R tai R. SIVKJHY, VK tai MM sek UV.

Oikeudellisia katkaisutoimia ovat Kanteen Vireillepano ja Saatavaa Koskevan Vaatimuksen Esittäminen Tuomioistuimessa, Kuluttajariitalautakunnassa tai Laissa Yksilöidyssä Muussa Toimielimessä, jossa voidaan antaa Ratkaisu tai Ratkaisusuositus. Saatavan Ilmoittaminen Velallista Koskevan Julkisen Haasteen Yhteydessä, Velallisen Konkurssissa tai Muussa Maksukyvyttömyysmenettelyssä sek Ulosottoasian Vireillepano.

22

Vapaamuotoisten ja oikeudellisten katkaisutoimen vaikutuksen erot

Ei eroa.

23

Velasta suoritettava K,V sekä PL vanhentuvat(1).

Korko, Viivästyskorko sekä Pääoman Lyhennykset vanhentuvat
1. itsenäisesti

24

Jos velan pääoma V, V myös VLK ja ML.

Jos velan pääoma Vanhentuu, Vanhentuvat myös Velkaan Liittyvät Korot ja Muut Liitännäissuoritukset.

25

Katkaisutoimi katkaisee POh myös K ja ML V.

Katkaisutoimi katkaisee Pääoman Ohella myös Korkojen ja Muiden Liitännäissuoritusten Vanhentumisen.

26

(Poikk) Velkoja voi kuitenkin käyttää VSK, jos KEOTEV tai jos OSLSO.

Velkoja voi kuitenkin käyttää Vanhentunutta Saatavaa Kuittaukseen, jos Kuittauksen Edellytykset Ovat Täyttyneet Ennen Vanhentumista tai jos Osapuolten Saatavat Liittyvät Samaan Oikeussuhteeseen.

27

(Poikk) Vanhentuminen ei estä saamasta suoritusta VOVKO.

Vakuutena Olevasta VELALLISELLE KUULUVASTA Omaisuudesta

28

Jos velallinen suorittaa vanhentuneen velan hänellä ei ole yleensä OVST.

Oikeutta Vaatia Suoritustaan Takaisin.

29

(Poikk,poikk) Jos velallinen suorittaa vanhentuneen velan ja kyse on (1), eli... ja LSY tai YP on velallisella oikeus SPS, jonka hän on tehnyt (2).

1. Kuluttajasaatavasta, eli elinkeinonharjoittajan saatava, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle ja Luotonantajan Saatava Yksityistakaajalta tai Yksityiseltä Pantinantajalta
Saada Palautus Suorituksesta, jonka hän on tehnyt
2. TIETÄMÄTTÄ velan olevan vanhentunut

30

Kun velalla on useita velallisia, AVEKVO.

Arvioidaan Vanhentumisaikaa Erikseen Kunkin Velallisen Osalta

31

Kun velalla on useita velallisia, on vanhentuminen KEKVK.

vanhentuminen Katkaistava Erikseen Kutakin Velallista Kohtaan.

32

Jos velallisten YPKV on vanhentunut jonkin velallisen osalta, VKJJVV vain OOS

Yhteisvastuun Piiriin Kuuluva Velka
Vastaa Kukin Jäljelle Jäänyt Velallinen Velkojalle vain Oman Osuutensa Suorittamisesta

33

Yhteisvastuun piiriin kuuluvan velan osalta osuudet määräytyvät PM, EMOS.

Pääluvun Mukaan
Ellei Muusta Ole Sovittu

34

(1)lain sisältämä sääntely on VEP.

1. Vanhentumislain
Velallisen Eduksi Pakottavaa

35

Osapuolet eivät voi pätevästi sopia, että VOV, eivätkä myöskään VPVS. Lain pakottavuuteen ei vaikuta onko velallinen (1) tai (2).

Velvoite on Vanhentumaton
Voi Pidentää Vanhentumisaikaa Sopimuksella
1. Kuluttaja
2. Elinkeinonharjoittaja

36

Vanhentumisaikaa voidaan (1) (2).

1. lyhentää
2. sopimuksella.