6. Vakuutusoikeuden pääkohtia 6.3-6.5 Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > 6. Vakuutusoikeuden pääkohtia 6.3-6.5 > Flashcards

Flashcards in 6. Vakuutusoikeuden pääkohtia 6.3-6.5 Deck (35)
Loading flashcards...
1

Usein vakuutuksenantaja pyrkii tekemään ennen vakuutuksen myöntämistä yksilöllisen (?) siitä, voidaanko vakuutusta hakevalle myöntää vakuutus ja millä ehdoin.

riskiarvion

2

(A)laissa todetaan, että vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee enne vakuutuksen myöntämistä antaa OJTV vakuutuksenantajan EsKy, JoiVoOMerVakVastArvKan. Lisäksi vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana OiAnVä tai PuHavTie.

A. Vakuutussopimuslaissa
Oikeat Ja Täydelliset Tiedot vakuutuksenantajan Esittämiin Kysymyksiin, Joilla Voi Olla Merkitystä Vakuutuksenantajan Vastuun Arvioimisen Kannalta.
Oikaista Antamansa Vääriksi tai Puutteellisiksi Havaitsemansa Tiedot.

3

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu menettelee tiedonantovelvollisuutta täyttäessä (?) vakuutussopimus ESVa.

?. vilpillisesti
Ei Sido Vakuutuksenantajaa.

4

Velvollisuutta vakuutuskorvauksen suorittamiseen ei (?)tapauksissa ole. Tästä huolimatta VakSaPiSuVa.

?. Vilppitapauksissa
Vakuutuksenantaja Saa Pitää Suoritetut Vakuutusmaksut.

5

Mikäli tiedonantovelvollisuus(oikeasti tiedonantoVIRHE) on tahallinen, (mutta ei ?) tai Hu (eikä kyseessä ole vain VäHu) KorVoiVahinkovaOloMukAle tai se SaatKokEvä.

?. vilpillinen tai Huolimaton (eikä kyseessä ole vain Vähäinen Huolimattomuus) Korvausta Voidaan Vahinkovakuutuksessa Olosuhteiden Mukaan Alentaa tai se Saatetaan Kokonaan Evätä.

6

(Tiedonantovirheet)Henkilövakuutuksissa ratkaisu pyritään perustamaan siihen, miten vakuutuksenantaja OM, JKäyOOOikTi.

Olisi Menetellyt, Jos Käytettävissä Olisi Ollut Oikeat Tiedot.

7

(Tiedonantovirheet)Henkilövakuutuksissa, jos oikeat tiedot olisivat johtaneet siihen, että VakEOLainkaMy, VaOVasVa.

Vakuutusta Ei Olisi Lainkaan Myönnetty, Vakuutusyhtiö On Vastuusta Vapaa.

8

(Tiedonantovirheet)Henkilövakuutuksissa, jos vakuutus olisi myönnetty ainoastaan tietyillä rajoitusehdoilla tai KorkVak, VakuutuksenaVasMääNäidEhtMuk ja TäVakuutusmVas.

Korkeammalla Vakuutusmaksulla, Vakuutuksenantajan Vastuu Määräytyy Näiden Ehtojen Mukaan ja Tätä Vakuutusmaksua Vastaavasti.

9

(Poikk) Henkilövakuutuksissa tiedonantovirheen yleisistä vaikutuksista voidaan poiketa, jos ne JohIlmK.

Johtaisivat Ilmeiseen Kohtuuttomuuteen.

10

Vakuutustoiminnan peruslähtökohtiin kuuluu vaatimus, jonka mukaan VakuutOleETuVaiVakuutetKäyVakuutustaTodLisTav.

Vakuutuksen Olemassaolon Ei Tulisi Vaikuttaa Vakuutetun Käyttäytymiseen Vakuutustapahtuman Todennäköisyyttä Lisäävällä Tavalla.

11

Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa, jos vakuutettu on IATVa.

Itse Aiheuttanut Tahallaan Vakuutustapahtuman.

12

(Poik) Jos vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta on kulunut (?), itsemurhan tekeminen EPoEduOiHenk.

?. YLI vuosi
Ei Poista Edunsaajan Oikeutta Henkivakuutuskorvaukseen.

13

Törkeä huolimattomuus VJK harkinnanvaraiseen Ale.

Voi Johtaa Korvauksen harkinnanvaraiseen Alentamiseen.

14

Jos tuottamuksen aste on ollut törkeää huolimattomuutta lievempi, vakuutuksenantajan korvausvastuuta...

ei kavenneta.

15

Vakuutukseen sisältyy usein MääS.

Määräyksiä Suojeluohjeista.

16

Suojeluohjeilla tarkoitetaan M esim. laitteista ja menettelytavoista, joilla PyEsVaSy.

Määräyksiä
Pyritään Estämään Vahingon Syntymistä.

17

Suojeluohjeen sisältönä voi olla myös se, että vakuutuskohdetta käyttävällä henkilöllä tulee olla tietty...

kelpoisuus.

18

Tällaiset suojeluohjeet V vakuutettua, ja niiden noudattamisen laiminlyönti VKVa.

Velvoittavat
Voi Kaventaa Vakuutuskorvausta.

19

Korvauksen alentaminen tai epääminen tulee kysymykseen silloin, kun suojeluohjeita ORT tai VSH.

On Rikottu Tahallisesti tai Vähäistä Suuremmalla Huolimattomuudella.

20

Pela:n perusteella vakuutetun tulee vakuutustapahtuman uhatessa huolehtia KykMukVaTor tai Ra.

Pelastamisvelvollisuuden
Kykyjensä Mukaan Vahingon Torjumisesta tai Rajoittamisesta.

21

Vakuutuksenantajan vastuu alkaa (A)lain T muistuttavasti siitä, kun VaOAnt tai LähHyVasVakHakem(tai toisinpäin), ellei muusta AjOSoYkVaKa.

A. Oikeustoimilain
Tarjous-Vastaus-Mekanismia
Vakuutuksenantaja On Antanut tai Lähettänyt Hyväksyvän Vastauksen Vakuutuksenottajan Hakemukseen.
Ajankohdasta Ole Sovittu Yksilöllisesti Vakuutuksenottajan Kanssa.

22

Jos vakuutuksenottaja on tehnyt kirjallisen vakuutushakemuksen, VakVaMyöHaLäJäVakuutusta, mikäli OIlm, että VakOHakeHy.

Vakuutuksenantaja Vastaa Hakemuksen Lähettämisen Jälkeisistä Vakuutustapahtumista, mikäli On Ilmeistä, että Vakuutuksenantaja Olisi Hakemuksen Hyväksynyt.

23

Henkilövakuutuksissa vakuutuksenantaja ei saa hylätä vakuutushakemusta sillä perusteella, että VakuutustaOSa tai VaTerOHeiVaTekeJäl.

Vakuutustapahtuma On Sattunut tai Vakuutetun Terveydentila On Heikentynyt Vakuutushakemuksen tekemisen Jälkeen.

24

Vakuutusta hakeva saa siten osittaista suojaa jo VaJätLuk.

Vakuutushakemuksen Jättämisajankohdasta Lukien.

25

(Poikk)Joissakin tapauksissa vakuutuksen voimaantulon edellytyksenä voi olla VaSuor. Tällainen ehto saadaan ottaa vakuutusehtoihin, jos siihen on vakuutuksen Laa tai muun EritySyyVuoAihe. Tästä on lisäksi tehtävä merkintä vakuutusmaksua koskevaan Ma.

Vakuutusmaksun Suorittaminen.
Laadun tai muun Erityisen Syyn Vuoksi Aihetta.
Maksulippuun.

26

Vakuutussopimus saadaan päättymään...

irtisanomisella.

27

Vakuutussopimuksen irtisanominen on suoritettava...(millä tavalla) ja vakuutuksenottaja saa siinä määrätä VakVoiPää. Ellei hän vahvista Pää, VakKatL, kun IrtOLäVa.

kirjallisesti.
Vakuutuksen Voimassaolon Päättymisajankohdan.
Päättymisajankohtaa, Vakuutuksen Katsotaan Lakkaavan, kun Irtisanomisilmoitus On Lähetetty Vakuutuksenantajalle.

28

(Vakuutuksenantajan toimesta)Vahinkovakuutuksen irtisanominen vakuutuskauden aikana OMaEräidLMääVa tai Va LaimVu. Näitä ovat esim. Väär ja PuutTiAnVakMyö sekä SuoRik.

O Mahdollista Eräiden Laissa Määriteltyjen Vakuutuksenottajan tai Vakuutetun Laiminlyöntien Vuoksi.
Väärien ja Puutteellisten Tietojen Antaminen Vakuutuksen Myöntämisvaiheessa sekä Suojeluohjeiden Rikkominen.

29

Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutuksenantaja saa irtisanoa ns. jatkuvan Va, jossa vakuutuksen voimassaolo jatkuu vakuutusehtojen mukaan AutVakuutuskKer, ellei KumpOsIrtSo. Irtisanomisella on kuitenkin oltava HyvVakMukPer.

Vahinkovakuutuksen
Automaattisesti Vakuutuskauden Kerrallaan, ellei Kumpikaan Osapuoli Irtisano Sopimusta.
Hyvän Vakuutustavan Mukainen Peruste.

30

Jos vahinkovakuutus on otettu yhdeksi vakuutuskaudeksi ilman automaattisen jatkumisen mahdollisuutta, vakuutuksenantajalla ei ole oikeutta sopimuksen irtisanomiseen kuin vakuutuskauden aikana tapahtuvaa IrKosEdeVall.

Irtisanomista Koskevien Edellytysten Vallitessa.