Syy-yhteys Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > Syy-yhteys > Flashcards

Flashcards in Syy-yhteys Deck (12):
1

Jotta tietty vahinko voi tulla korvatuksi, sen OOSVaOleTeTTo.

On Oltava Syy-yhteydessä Vastuuperusteena Olevaan Tekoon Tai Toimintaan.

2

Syy-yhteystilanteissa kyetään usein tunnistamaan vahingonkorvausoikeudellisesti ratkaiseva vahingon syy kysymällä:(A) Silloin(B). Tätä kutsutaan (C), eli (D)

A. Olisiko vahinko aiheutunut, jos vahingon syyksi epäiltävää tapahtumaa ei olisi sattunut.
B. kun vastaus on kielteinen, voidaan todeta, että tapahtumankulku on saanut vahinkoon johtaneen sisällön tarkasteltavana olevan syyn vuoksi. (teon ja vahingon välillä on syy-yhteys)
C. opiksi välttämättömästä syystä
D. conditio sine qua non

3

Yksi conditio sine qua non heikkouksista on tilanne, jossa käsillä on useampia tekoja, jotka YkSaAiSaSe.

Yksinään Saisivat Aikaan Saman Seurauksen

4

Syy-yhteysaukkoa on paikattu kehittämällä pidemälle vietyjä...

kausaliteettioppeja.

5

Mahdollinen tapa täsmentää vahingonkorvausoikeudellisesti relevanttia syy-yhteysvaatimusta on käyttää määrittelyä:

Tarkasteltava teko on tietyn seurauksen syy, jos (ja vain jos) se on välttämätön osa seurausta edeltävää seikastoa, joka on ollut riittävä seuraamuksen aikaansaamiseksi.

6

Syy-yhteysproblematiikan ytimenä on usein T.

todisteluongelmat.

7

Vahingonkorvausoikeudess onkin ollut havaittavissa tietynasteista syy-yhteyttä koskevan NA nimenomaan niissä tapauksissa, joissa K-ANEsiOliVahVai.

Näyttövaatimuksen Alentumista
Korkea-Asteisen Näytön Esittäminen Olisi Vahingonkärsijälle Vaikeaa.

8

Riittävää onkin usein se, että syy-yhteyttä voidaan pitää(?).

?. todennäköisenä.

9

Alimmillaan syy-yhteysnäyttö voidaan katsoa riittäväksi silloin, kun AiheuttamissPiMa, EiTapOPaiSelvMui, TodSyiVaiku.

Aiheuttamissuhdetta Pidetään Mahdollisena, Eikä Tapauksessa Ole Painavaa Selvitystä Muiden, Todennäköisempien Syiden Vaikutuksesta.

10

Vastuuperusteen ja vahingon syy-yhteys ei kaikissa tapauksissa sellaisenaan riitä korvausvastuuseen, vaan syy-yhteydelle asetetaan lisävaatimuksia: (1) ja (2).

1. vahingon ennakoitavuus
2. loukatun normin suojatarkoitus.

11

Vahingon ennakoitavuuta pidetään korvausvastuun yleisenä edellytyksenä niin, että korvausvelvollisen vastuu EKSV, JoAiOOHäKannE-A.

Ei Käsitä Sellaisia Vahinkoja, Joiden Aiheuttaminen On Ollut Hänen Kannaltaan Ennalta-Arvaamatonta.

12

Normin suojatarkoituksesta puhuttaessa huomio kohdistuu LoNo ja AiVaVäSu. Täten sinäänsä norminvastaisena pidettävä teko johtaa vahinkoseuraamukseen, joka ei kuitenkaan OLoNoSuPi. Tällöin VaJKo.

Loukatun Normin ja Aiheutuneen Vahingon Väliseen Suhteeseen.
Ole Loukatun normin Suojatarkoituksen Piirissä.
Vahinko Jää Korvaamatta.