Autakoidy Gazowe Flashcards Preview

Farmakologia > Autakoidy Gazowe > Flashcards

Flashcards in Autakoidy Gazowe Deck (28):
1

Powstawanie tlenku azotu

Powstaje z L-Argininy pod wpływem syntazy tlenku azotu.

2

Niedobór tlenku azotu

Stwierdza się w nadciśnieniu tętniczym, rzucawce okołoporodowej, nadciśnieniu płucnym, miażdżycy oraz w zaburzeniach erekcji

3

Nadmiar tlenku azotu

Występuje we wstrząsie endotoksycznym, padaczce, pourazowym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, degradacji siatkówki i RZS.

4

Dlaczego tlenek azotu jest ważną molekułą sygnalizacyjną?

- syntezowany w prawie wszystkich tkankach organizmu
- pełni istotne role regulatorowi w układzie sercowo-naczyniowym, nerwowym oraz systemie immunologicznym
- idealny mediator
- wolny rodnik - wysoka reaktywność chemiczna

5

Synteza tlenku azotu

Homodimer, potrzebuje do reakcji argininy, tlenu, nadph, fad oraz bh4. Ma trzy rożne izoformy.

6

NOS-1

- neuronalna syntaza tlenku azotu
- enzym konstytutywny
- w neuronach
- produkuje niewielkie ilości NO
- aktywowana przez zwiększenie środkomórkowego stężenia ca2+
- neurotransmisja w ośrodkowym układzie nerwowym
- obecna w neuronach nitregicznych (ciało jamiste)

7

NOS - 2

- indukowalna syntaza tlenku azotu
- powstaje de novo w sytuacji pobudzenia
- w makrofagach, komórkach mięśni gładkich,
- produkuje duże ilości tlenku azotu
- indukowana przez cytokiny oraz endotoksyny bakteryjne
- rola w reakcjach zapalnych

8

NOS-3

- endotelialna syntaza tlenku azotu
- komórki śródbłonka, naczyń,
- produkuje niewielkie ilości no
- rola w regulacji stanu napięcia naczyń krwionośnych
- aktywacja uzależniona od kaweoliny 1, kalmoduliny

9

Kaweolina 1

Łącząc się z eNOS hamuje jej aktywność

10

Kalmodulina

Pod wpływem jonów wapnia odszczepia od kaweoliny 1 eNOS i umożliwia jej aktywację

11

ADMA

- asymetryczna dimetyloarginina
- endogenny kompetytywny inhibitor eNOS
- zwiększone stężenie - czynnik ryzyka miażdżycy

12

Aktywacja eNOS

- mediatory organizmu zwiększające stężenie jonów wapnia w komórkach w wyniku transdukcji sygnału pobudzenia
- naprężenie styczne naczynia
-

13

Co powoduje zwiększenie stężenia cGMP, ktore aktywuje kinaze białkowa G?

- stymulację fosfatazy łańcuchów lekkich miozyny, co wywołuje ich defosforylacje,
- hamowanie mobilizacji jonów wapnia z siateczki śródplazmatycznej poprzez blokadę receptorów dla Ip3,
- aktywacje transportu jonów wapnia z komórki na zewnątrz

Te procesy prowadzą do rozkurczu mięśniówki gładkiej naczyn krwionośnych

14

Leki kardiologiczne będące bezpośrednimi soborami tlenku azotu

Molsydomina, nitroprusydek sodu

15

Molsydomina

Zapobieganie bólom wieńcowym w okresie przerwy w podawaniu azotanów, powstaje z niej sin-1.
Nie sa konieczne enzymy ani kofaktory.

16

Nitroprusydek sodu

Szybkie obniżenie CTK w przypadku przełomu nadciśnieniowego. Rozkłada się na świetle.

Działania niepożądane: nudności, wymioty, kurczę mięśni oraz zatrucie cyjankami i tiocyjankami.

17

Selektywne inhibitory PDE5

Syldenafil (viagra XD), tadalafil, wardenafil.

Potęgują działanie tlenku azotu, stosowane także w leczeniu nadciśnienia płucnego.

18

Tlenek azotu - gdzie stosowany

Wziewnie w terapii nadciśnienia płucnego lub ARDS.

19

Arginina jako substrat tlenku azotu

W leczeniu chromania przestankowego kończyn dolnych oraz objawów rzucawki okołoporodowej.

20

Czynniki zapobiegające agregacji płytek i krzepnięciu krwi produkowane przez śródblonek

- prostacyklina PGI2
- tlenek azotu NO
- tkankowy aktywator plazminogenu t-PA
- ADP-aza
- inhibitor ścieżki krzepnięcia aktywowanego przez czynnik tkankowy
- trombodulina

21

Dysfunkcja śródbłonka

Podstawa tworzenia blaszki miażdżycowej.

22

Tlenek węgla (Co)

- oksygenaza hemowa katalizuje reakcje rozkładu hemu, gdzie powstaje biliwerdyna i CO

23

HO-1

- enzym indukowany
- w tkankach oraz narządach zaangażowanych w tworzenie i usuwanie krwinek czerwonych

24

HO-2

- enzym konstytutywny
- największe stężenie jądra, mózg, wątroba, ściana jelit i naczyn krwionośnych

25

Rola tlenku węgla

W ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, układzie rozrodczym oraz ścianie naczyn krwionośnych.
Drugi najważniejszy neuroprzekaźnik gazowy.
Uczestniczy w regulacji osi podwzgórze-przysadka, kontroli rytmu dobowego, przewodzeniu bodźców bólowych, termoregulacji, uczeniu sie i zapamiętywaniu.
Udział w neurotransmisji.
Naczyniorozkurczowe działanie.

26

Powstawanie siarkowodoru

W wyniku działania dwóch enzymów B-syntazy cystationiny oraz Y-liazy cystationiny.

27

Działanie siarkowodoru w układzie nerwowym

Neuromodulator.
Bierze udział w zjawisku uczenia sie i plastyczności.
Właściwości neuroprotekcyjne.

28

Działanie siarkowodoru w układzie krążenia

Sam rozkurcza mięśnie gładkie naczyn i wzmaga naczyniorozkurczowe działanie tlenku azotu